HELSENORGE

Behandlingstilbod

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, også kalla tverrfagleg spesialisert rusbehandling, inneber at sosialfagleg, psykologfagleg og medisinskfagleg personell på spesialistnivå skal samarbeide i behandlinga av ruslidingar.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Behandlinga omfattar akuttbehandling, poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling og tilbakehald i institusjon utan eige samtykke (tvang) etter helse- og omsorgstenestelova §§ 10-2 – 10-4.

Behandlingstilbodet er retta mot pasienter som har problem med alkohol, narkotika og vanedannande legemiddel, og speleavhengige.

Lågterskeltilbod til personar med rusproblem

Det finst òg ei rekke lågterskeltilbod til personar med rusproblem. 

Strax huset (Bergen Kommune)


Sjølvhjelpsgrupper

For mange med eit rusmiddelproblem, vil deltaking i ei sjølvhjelpsgruppe vere til god hjelp.

Anonyme alkoholikere (AA)

Anonyme Narkomane (NA)

Selvhjelp Norge sine nettsider


Fann du det du leita etter?