Behandlingstilbod

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, også kalla tverrfagleg spesialisert rusbehandling, inneber at sosialfagleg, psykologfagleg og medisinskfagleg personell på spesialistnivå skal samarbeide i behandlinga av ruslidingar.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Behandlinga omfattar akuttbehandling, poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling og tilbakehald i institusjon utan eige samtykke (tvang) etter helse- og omsorgstenestelova §§ 10-2 – 10-4.

Behandlingstilbodet er retta mot pasienter som har problem med alkohol, narkotika og vanedannande legemiddel, og speleavhengige.

Lågterskeltilbod til personar med rusproblem

Det finst òg ei rekke lågterskeltilbod til personar med rusproblem. 

Strax huset (Bergen Kommune)


Sjølvhjelpsgrupper

For mange med eit rusmiddelproblem, vil deltaking i ei sjølvhjelpsgruppe vere til god hjelp.

Anonyme alkoholikere (AA)

Anonyme Narkomane (NA)

Selvhjelp Norge sine nettsider


Behandlingstilbodet vårt

 • Akuttbehandling

  Mottaksklinikken sin Akuttpost har ansvar for akutt medisinsk undersøking og skal sikre akutt avrusing og kortare avgiftingsforløp for pasientar med eit rusproblem.

 • Dagbehandling

  Både Avdeling for rusmedisin ved Floenkollektivet og Stiftelsen Bergensklinikkene ved Hjellestadklinikken har eit dagbehandlingstilbod.

 • Døgnbehandling

  Avdeling for rusmedisin tilbyr døgnbehandling ved Seksjon Askøy og ved Floenkollektivet. I tillegg har fleire private ideelle organisasjonar avtale med Helse Vest om behandlingsplassar innan døgnbehandling.

 • Poliklinisk behandling

  Poliklinisk rus- og avhengigheitsbehandling er eit viktig tilbod til våre pasientar. I tillegg til Avdeling for rusmedisin sitt polikliniske tilbod, finst det også polikliniske tilbod ved dei private rusinstitusjonane.

 • Rus og psykiatri (Dobbeltdiagnose)

  Det er svært vanleg at personar med ruslidingar (misbruk/skadeleg bruk og avhengigheit) samstundes har ei psykiske liding. Det er og vanleg at personar med psykiske lidingar òg har ei rusliding.

Fann du det du leita etter?