Revmatologisk poliklinikk

Revmatologisk poliklinikk tilbyr utgreiing, diagnostikk og behandling av pasientar med revmatiske symptom og sjukdommar som ikkje treng innlegging i sjukehus.

Les meir om Revmatologisk poliklinikk

Revmatologisk poliklinikk

Revmatologisk poliklinikk held til i 3. etasje i Gamle hovudbygg på Haukelandsområdet. Poliklinikken er delt inn i:

 • Revmatologisk poliklinikk for utgreiing og behandling av revmatiske sjukdommer
 • Osteoporosesenter
 • Infusjonspoliklinikk
 • Tverrfagleg utgreiing
 • Revmatologisk rehabilitering

På poliklinikken arbeider legar, sjukepleiarar og helsesekretærar. Det tverrfaglege teamet av ergoterapeutar, fysioterapeutar, sosionom, farmasøyt og revmakirurg/ortoped kan også treffast på poliklinikken. Vi tilbyr ultralyddiagnostikk av tilstandar i musklar, sener, skjelett og ledd.

Vi har eit osteoporosesenter med 2 DXA –maskiner hvor vi måler beintetthet og kroppssamansetning, diagnostiserer osteoporose, informerer og behandler.
Vi kan tilby medisinsk behandling for osteoporose som infusjoner og opplæring i injeksjoner.
Revmatologisk avdeling har overlegar i revmatologi og assistentleger i utdanningsstillingar. Dette medfører at enkelte legar er tilsett i kortare periodar. Dei fleste legane rullerer mellom ulike seksjonar (t.d. sengepost, dagpost, poliklinikk, forsking). Sjølv om vi har kontinuitet som mål kan ikkje pasientar alltid følgjast opp av den same legen på poliklinikken.

Oppfølging av pasientar skjer ofte i samarbeid med sjukepleiarar, fysioterapeutar og ergoterapeutar på poliklinikken og med primærhelsetenesta. Poliklinikken arrangerar pasient - og pårørandekurs på Lærings- og meistringssenteret.

Pasientens fastlege har ansvaret for oppfølging, inklusive utskriving av reseptar, rekvisisjonar til fysikalsk behandling og liknande. 

Informasjon til deg som har time på Revmatologisk poliklinikk:

 • Møt opp i god tid
 • Det er fint om du tenker gjennom kva du vil legge fram for behandlaren slik at du får godt utbytte av konsultasjonen
 • Vi tilrår å bruke offentleg transport til og frå undersøking/behandling. Dersom du av helsemessige årsaker ikkje kan bruke offentlege transportmidlar må det godkjennas av behandlar at du eventuelt skal få drosje (samkøyring). For meir informasjon om pasientreiser, sjå http://www.pasientreiser.no/ eller ring 915 05515. Dersom du vel å bruke eigen bil og parkere på sjukehusområdet ber vi deg om å berekne rikelig med tid då det kan være vanskeleg å finne ledige parkeringsplassar.
 • Dersom du ikkje kan møte til oppsett tid må du snarast melde frå på telefon 55 97 53 97
 • Avbod mindre enn 24 timer før timen vil bli belasta med pasientgebyr for manglande oppmøte/avbestilling.

Ta med deg:

 • Liste over alle medisinar som du tar
 • Oversikt over undersøkingar du evt har fått utført andre plassar (t.d røntgen)
 • Morgonurinprøve dersom det er første gongs undersøking
 • Frikort om du har dette
 • Namn på fastlege

Seksjonsleder: Sjukepleiar Kristin Selseng Soltveit

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
3. etasje i Gamle hovedbygg
Telefon
Ved spørsmål / endring av time: 55 97 54 00
måndag - fredag 08.00-15.30
Sjukepleiar (telefontid 08.00-10.00 og 13.30-15.00) : 55 97 54 19 / 20
E-post
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Ventetider ved Revmatologisk avdeling

Ved nyleg oppståtte akutte leddbetennelsar har poliklinikken tilbod om øyeblikkeleg hjelp.

Tilvisande lege tar då telefonisk kontakt med revmatolog på vakt for tildeling av akutt-time.  

Tilvisingar frå fastlege på nye pasientar blir behandla fortløpande og frist for start av helsehjelp blir gitt etter nasjonale retningslinjer etter kor alvorleg sjukdomen er. Vurderinga blir gjort på grunnlag av opplysingar i tilvisinga frå fastlegen.

Dersom du har fått tildelt time langt fram i tid og meiner at du burde få kortare frist, eller dersom du er blitt dårlegare i ventetida må du kontakte fastlegen din. Fastlegen kan ta kontakt med avdelinga for å føye til nye opplysningar og få framskunda timen.

Du kan følge med på forventa ventetid over kor lang tid dei lavest prioriterte pasientane maksimalt må vente. Gå inn på Helsedirektoratets sider: www.frittsykeh usvalg.no.

Fann du det du leita etter?