Forskningsprosjekt i NorArtritt

I NorArtritt registreres data om pasienter med kroniske artrittsykdommer, deriblant revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom). Her kan du lese mer om hvordan man bruker data fra kvalitetsregisteret i forskning.

​Endringer i bruk av leddkirurgi hos pasienter med kronisk revmatisk leddsykdom

Doktorgradsprosjekt, Tone Wikene Nystad

Bakgrunn

Kronisk revmatisk leddbetennelse rammer mer enn 1% av den voksne befolkningen, og er 3-4 ganger vanligere hos kvinner enn hos menn. Pasientene kan ha smerter, hevelse og redusert funksjon i affiserte ledd. Det er også risiko for kroniske leddforandringer, som med tiden kan gi behov for kirurgiske inngrep. Livene til pasientene og deres familier påvirkes i stor grad av sykdommen. Kostnadene for samfunnet er også betydelige, i form av utgifter til medikamenter, behov for helsetjenester og nedsatt arbeidsevne.

Behandlingen av revmatoid artritt (leddgikt) har som mål å lindre smerte, bedre funksjon og forebygge uførhet. Den medisinske behandlingen består av klassiske syntetiske sykdomsmodifiserende medikamenter, der methotrexate er den mest brukte, og de såkalte biologiske legemidlene (TNF-alfahemmere, B- og T-cellehemmere og interleukinhemmere) som har blitt tilgjengelige det siste tiåret. Behandlingen av psoriasisleddgikt har i stor grad vært som for revmatoid artritt, men det er usikkert om den er like effektiv i denne pasientgruppen.

Det har vært et økende fokus på tidlig diagnose og rask og effektiv behandling for å forebygge kroniske plager og uførhet. Dette har forbedret prognosen til disse pasientene betydelig. De biologiske medikamentene har i tillegg vært til stor hjelp for de pasientene som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av den vanlige behandlingen.

Før TNF-alfahemmerne kom i bruk i Norge i 1999, var behandlingsmulighetene for Bekhterevs sykdom svært begrenset. De nye medikamentene har revolusjonert behandlingen av disse pasientene, og mange har svært god effekt på stivhet og smerter. Imidlertid er det usikkert om medikamentene hemmer sykdomsutviklingen med forbening i ryggsøylen og ødeleggelser av ledd, eller om de bare lindrer symptomene.

Forskningsprosjektet

Kirurgiske inngrep i ledd var tidligere en viktig del av behandlingen, men har vært mindre i bruk de siste årene. Dersom ledd blir ødelagt av revmatisk betennelse er det behov for kirurgiske inngrep i form av avstiving, fjerning av leddhinne eller innsetting av protese. Utbredelsen av disse inngrepene kan derfor brukes som mål på hvor høy sykdomsaktivitet pasientene har hatt, og i hvilken grad en har klart å hemme denne.

I min doktorgradsavhandling har jeg undersøkt bruken av ortopediske inngrep hos pasienter med revmatoid artritt, psoriasisleddgikt og Bekhterevs sykdom. I dette forskningsprosjektet har vi undersøkt forandringer over tid i bruk av revmakirurgiske inngrep, og om forandringene kan relateres til bedret behandling i disse pasientgruppene. Vi har brukt data fra NorArtritt i dette arbeidet. Resultatene er publisert som fire artikler i internasjonale tidsskrift.

Fann du det du leita etter?