Fysioterapi­avdelinga

Fysioterapiavdelinga yter tenester til alle somatiske avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus, inkludert Nordås. Fysioterapeutane er plassert nær dei kliniske avdelingane dei yter tenester til, og vi er derfor lokalisert mange stader.
 
Avdelinga sine viktigaste oppgåver er undersøking og behandling av pasientar, informasjon til pårørande, forsking og fagutvikling, samt undervising og rettleiing av studentar og samarbeidspartnarar i og utanfor sjukehuset.
 
Les meir om Fysioterapiavdelinga

Fysioterapiavdelinga

Fysioterapeutane har nært samarbeid med legar, pleiarar og anna personale på sjukehuest. I samband med utskriving av pasientar samarbeider fysioterapeutane med helsepersonell utanfor sjukehuset.
 

Pasientbehandling

Fysioterapiavdelinga behandlar primært innlagde pasientar, men har også mykje poliklinisk verksemd på område der spesialkunnskap er nødvendig. Pasientane blir behandla både individuelt og i grupper. 
 
Behandlinga går føre seg i treningssal, i terapibassenget eller på pasientrom. Nokre pasientar møter fysioterapeut ein eller få gonger, mens andre pasientar får fysioterapi over lang tid. Det er tilstanden til pasienten som avgjer kva for tiltak som blir brukt, og pasienten blir gjort mest mogleg delaktig i behandlinga.
 

Administrasjon og organisasjon

Det er avdelingssjefen som har det overordna faglege og administrative ansvaret for Fysioterapiavdelinga. To assisterande avdelingssjefar har kvar sine hovudoppgåver 1) HMS-arbeid, implementering av IA og areal, og 2) kompetanseutvikling, hospitantar og informasjonssystem.

Har du spørsmål til Fysioterapiavdelinga om retninglinjer for behandling eller anna, er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Kontaktpersonar - e-postadresser og telefonnummer Våre tilsette og kor dei jobbar Stillingsfordeling Organisasjonskart (pdf) Organisasjonskart engelsk (pdf)

 

Fag og forsking i avdelinga

Forskings- og fagutviklingsleiar initierer og rettleiar i prosjektarbeid og anna fagleg utviklingsarbeid ved Fysioterapiavdelinga.


Studentar og hospitering

Studiekoordinator er ansvarleg for verksemda som er knytt til rettleiing av studentar på grunnutdanninga innan Fysioterapi. Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen er viktige samarbeidspartnarar for Fysioterapiavdelinga som utdanningsinstansar for fysioterapeutar.

Hospitering

Alle som ønsker å hospitere ved Fysioterapiavdelinga, må ta kontakt via e-post med assisterande avdelingssjef Grete Ege grete.ege@helse-bergen.no.

For at dei som hospiterer her skal få best mogleg utbytte av opphaldet, ønsker vi at hospitantane fyller ut eit eige søknadsskjema med mål for hospiteringa.

I tillegg ber vi om at evalueringsskjema blir fylt ut etter hospiteringa.

Studentar

Fysioterapiavdelinga legg til rette praksis for fysioterapeutstudentar frå Høgskulen på Vestlandet, i tillegg til frå fysioterapeututdanningar i utlandet.
Per i dag tar vi kvart år i mot rundt 25 tredjeårs fysioterapeutstudentar i praksis frå Fysioterapeututdanninga i Bergen, i ein praksisperiode på 10 veker. Studentane er knytta til ei eining ved Fysioterapiavdelinga i praksisperioden, og dei får tett oppfølging av sin eigen praksisrettleiar.

I praksisperioden får studentane tilbod om å vere med på ein del fellesarrangement som bassengtrening, hjartetrening og som følgjevakt på ei kveldsvakt. I tillegg får dei høve til å hospitere saman med medstudent på to ulike einingar ved Fysioterapiavdelinga.

Før, under og etter praksisperioden er det møte mellom Avdelingssjefen på Fysioterapiavdelinga og praksisrettleiarane, og rettleiarane har tilbod om rettleiing på eigen rettleiing i løp av praksisperioden.

Ved Fysioterapiavdelinga tar vi også i mot førsteårs fysioterapeutstudentar i ein todagars følgjepraksis i haustsemesteret. Vi samarbeidar i tillegg med Fysioterapeututdanninga om avsluttande klinisk eksamen, både ved at vi er eksamensstad og ved at fleire av avdelinga sine fysioterapeutar deltar som sensorar. Vi samarbeidar også i forhald til fordjupingsoppgåvene som studentane skriv i sitt tredje studieår, og fleire av avdelinga sine fysioterapeutar deltar som førelesarar i undervisning på utdanninga.

Det er jamlege samarbeidsmøte mellom staben ved Fysioterapiavdelinga og instituttleiar og lærarar ved Institutt for fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet, og vi har ei eiga Særavtale som regulerer praksis.

Fysioterapiavdelinga er representert i Utdanningsrådet, og representanten deltek aktivt i samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet, Fysioterapiavdelinga her og Haraldsplass Diakonale Sjukehus. 

Årleg mottek vi enkelte norske fysioterapeutstudentar i praksis frå ulike fysioterapeututdanningar i utlandet. Gjennom dette samarbeidet får vi innblikk i oppbygging og innhald i utdanninga i andre land, og vi har etablert eit godt samarbeid med fleire av utdanningane.

 

Kontaktinformasjon

Telefon
Administrasjonen 55 97 29 09
måndag - fredag 08.00-15.00
Armauer Hansens hus
Besøksadresse
Haukelandsveien 28(Kart)
5009 Bergen
Telefon
55 97 50 00
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Fysioterapi etter brannskadehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-etter-brannskadeFysioterapi etter brannskadeFBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapi
Fysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hoftehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-infeksjon-i-leddprotese-kne-eller-hofteFysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofteFFysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofteFysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofteFysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofteFysioterapi ved infeksjon i leddprotese kne eller hofte
Fysioterapi ved KOLS forverringhttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-kols-forverringFysioterapi ved KOLS forverringFFysioterapi ved KOLS forverringFysioterapi ved KOLS forverringFysioterapi ved KOLS forverringFysioterapi ved KOLS forverring
Fysioterapi ved lungebetennelsehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-lungebetennelseFysioterapi ved lungebetennelseFFysioterapi ved lungebetennelseFysioterapi ved lungebetennelseFysioterapi ved lungebetennelseFysioterapi ved lungebetennelse
Fysioterapi ved lungekreft hos voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-lungekreft-hos-voksneFysioterapi ved lungekreft hos voksneFFysioterapi ved lungekreft hos voksneFysioterapi ved lungekreft hos voksneFysioterapi ved lungekreft hos voksneFysioterapi ved lungekreft hos voksne
Fysioterapi ved septisk artritthttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-septisk-artrittFysioterapi ved septisk artrittFFysioterapi ved septisk artrittFysioterapi ved septisk artrittFysioterapi ved septisk artrittFysioterapi ved septisk artritt
Fysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-spacer-i-kne-eller-hofte-voksneFysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksneFFysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksneFysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksneFysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksneFysioterapi ved spacer i kne eller hofte, voksne
Fysioterapi ved spondylodiskitt - voksnehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fysioterapi-ved-spondylodiskitt-voksneFysioterapi ved spondylodiskitt - voksneFFysioterapi ved spondylodiskitt - voksneFysioterapi ved spondylodiskitt - voksneFysioterapi ved spondylodiskitt - voksneFysioterapi ved spondylodiskitt - voksne
Handleddsbrot, øvingar etter behandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/handleddsbrot-ovingar-etter-behandlingHandleddsbrot, øvingar etter behandlingHHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandlingHåndleddsbrudd, øvelser etter behandling
Hjerneslag - fysioterapihttps://helse-bergen.no/behandlinger/hjerneslag-fysioterapiHjerneslag - fysioterapiHHjerneslag - fysioterapiHjerneslag - fysioterapiHjerneslag - fysioterapiHjerneslag - fysioterapi

Arrangement

Fann du det du leita etter?