Terapibassenget

Terapibassenget har tilbod til inneliggande og polikliniske pasientar i form av trening  individuelt og i grupper. Fysioterapeutane som er tilsett i bassenget er fagleg ansvarlege for tilbodet, i samarbeid med fysioterapeutar frå dei kliniske avdelingane som jamnleg brukar bassenget til sine pasientar. 

 
Aktivitør og fysioterapeutar i bassenget har, i samarbeid med instruktørar og avløysarar frå kliniske avdelingar, ansvaret for tryggleiken i bassenghallen. 

Terapibassenget (7,0 x 12,5 meter) og boblebad held ein temperatur på minimum 34 grader. ​

​​​​​Vanlegaste pasientgrupper

Terapibassenget vert i hovudsak nytta av pasientar med kronisk revmatologisk eller nevrologisk sjukdom. I tillegg kjem pasientar frå Avd. for ortopedisk rehabilitering, Barneklinikken og medisinske avdelingar når dette er aktuelt. Pasientar med andre uspesifikke muskel- og skjelettplagar, langvarige smertetilstandar og rygglidingar kan også nytte bassenget. 

Arbeidsform

​Aktivitør har særskilt ansvar for drifts-tekniske oppgåver:

 •  Tekniske installasjonar relatert til bassengdrift 
 •  Kjemikalieregister og internkontroll 

Fysioterapeutar har særskilt ansvar for behandlingstilbod og brukarar:

 •  Handtering av tilvisningar
 •  Koordinering av polikliniske grupper
 •  Instruksjon og rettleiing av pasientar i grupper og individuelt
 •  Undervisning og utarbeiding/ revisjon av retningsliner
 •  Elektronisk dokumentasjon av behandling
 •  Fakturering og statistikk

 Aktivitør og fysioterapeutar har saman ansvaret for:

 •  Badevaktfunksjon og tryggleik i hall
 • Kontroll med og justering av kvalitet på vatn i tråd med gjeldande krav
 • Generelt vedlikehald av hall og garderober, og spesialisert reinhaldsarbeid
 • Tilrettelegging for og rettleiing av brukarar
 • Ventelister og gruppefordeling​

Behandlingsmetodar

I Terapibassenget går behandlinga føre seg både individuelt og i grupper. Inneliggande pasientar kan ved behov få individuell behandling i basseng.
I tillegg har inneliggande pasientar tilbod om gruppetrening, med fysioterapeut som instruktør. 
Terapibassenget har også eit poliklinisk tilbod for ulike pasientgrupper, både individuelt og i gruppe. Gruppetreninga går føre seg i regi av fysioterapeut, og tilvising frå lege er naudsynt.
Gruppetreninga er kun mogeleg for brukarar med spesifikke revmatiske eller nevrologiske diagnosar. 

Det er også mogeleg å delta i eigentreningsgrupper, der brukarar betaler ei avgift som per i dag er på kr. 50,- per gong. I desse gruppene er det ingen instruksjon, men tilsette i bassenget kan bidra med råd og rettleiing om ein treng det.

Det polikliniske tilbodet i bassenget er i stor grad knytt til kliniske avdelingar på sjukehuset, og er primært ikkje eit ope tilbod. Ein skal vere vurdert av lege eller fysioterapeut før eit eventuelt behandlingstilbod i Terapibassenget.

Samarbeid

Tilsette i Terapibassenget samarbeider med fysioterapeutar, legar og pleiepersonell knytt til dei avdelingane som nyttar seg av bassenget, og fysioterapeutar i kommunehelsetenesta, fastlegar og NAV. Det er også eit tett samarbeid med Teknisk avdeling, med ekstern ekspertise på bassengdrift ved Aico AS.

Polikliniske brukarar vert oppmoda til å bruke mailadresse bassenget@helse-bergen.no dersom dei har spørsmål eller opplysingar. Bassenget har også fast telefontid 10.00-12.00 mandag til og med fredag. 
For påminningar og eventuelle avlysingar vert det varsla via SMS.

Aktivitetar utover behandlingssituasjonen​

Ein gong per veke er det møte mellom tilsette i bassenget og seksjonsleiar. Tilsette deltek også på internundervisning og personalmøter i Fyioterapiavdelinga. Det vert også jamnleg organisert badevaktkurs/ oppdatering i livredning, for å oppretthalde god kompetanse og tryggleik i avdelinga. 

Leigetakarar på ettermiddags- og kveldstid

Terapibassenget vert leigd ut til ulike pasientforeningar og organisasjonar. Dei må sjølve sørge for instruktør og badevakt.
For meir informasjon om leige av Terapibassenget, kontakt seksjonsleiar Britt-Elin Birkeland. 

Per i dag er desse leigetakarar:

 •  Autismeforeningen i Norge
 •  Bergen Bekhterevforening
 •  Bergen Revmatikerforening
 •  CP-foreningen
 •  Foreningen for kroniske smertepasientar avd. Bergen og omegn
 •  LKB Hordaland

Andre varmtvatnsbasseng i Bergen og omegn​

Terapibassenget på Haukeland universitetssjukehus er ikkje det einaste varmtvatnsbassenget i bergensområdet.
Andre basseng som også har ein temperatur på minimum 32 grader i vatnet:

Vannkanten: 55507799, www.vannkanten.no
Osbadet: 56576120, www.osbadet.no
Askøy terapibad: 56152710, www.askoyhallene.no
Straume terspibasseng: www.fjell.kommune.no  
Stemmemyrshallen: 55950170
Slåtthaughallen: 55134780
Landåshallen: 55577900
Trening i dei tre sistnevnte bassenga skjer i regi av
Bergen Helsesportslag, Tlf. 55291424

For meir utfyllande informasjon om fasilitetar og prisar, kontakt bassenga direkte. 

Storleiken på gruppa

​2,1  stillingar fordelt på 4 personar; 3 fysioterapeutar og 1 aktivitør
Alle har badevaktkompetanse godkjent av Norsk Livredningsselskap.

Seksjonsleiar Revmatologisk avdeling og Terapibassenget:
Telefon 55 97 54 40

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.