Terapibassenget

Terapibassenget har tilbod til inneliggande og polikliniske pasientar i form av trening  individuelt og i grupper, som ledd i spesialisert behandling. Tilbod om basseng som behandlingstiltak skjer i regi av Fysioterapiavdelinga og i samarbeid med aktuelle kliniske avdelingar.  

Viktig informasjon: Covid-19 og smittevern

Terapibassenget følgjer retningslinjer om smittevern i basseng frå FHI. 

Alle våre badande må sjølve ta stilling til eigen helsetilstand før oppmøte til avtalt time. Du skal ikkje møte til bassengtrening :

-  dersom du har fått påvist Covid-19 eller ventar på prøvesvar

- dersom du har vore i nærkontakt med person med koronavirus-smitte siste 10 dagar

- dersom du har vore i utlandet siste 10 dagar

- dersom du har eitt eller fleire av følgjande symptom nyoppstått siste 10 dagar: feber, hoste, tungpust, nedsett lukte- og/eller smakssans

Om du er i tvil om eigen helsetilstand, skal du heller ikkje møte til avtalt time. Ved oppmøte skal du sprite hendene og gå direkte til garderobe. 

Vi gjer merksam på at avstandsregel på minst 1 meter gjeld i alle våre areal. Minner også om god hoste- og handhygiene. 

Om noko er uklart, ta kontakt med bassenget direkte på 55 97 50 28 /98 eller bassenget@helse-bergen.no

 Aktivitørar og fysioterapeutar knytt til bassenget har, i samarbeid med instruktørar og avløysarar frå kliniske avdelingar, ansvaret for tryggleiken i bassenghallen. 

Terapibassenget (7,0 x 12,5 meter) og boblebad held ein temperatur på minimum 34 grader. ​

​​​​​Vanlegaste pasientgrupper

Terapibassenget gjev eit tilbod til inneliggande og polikliniske pasientar der bassengtrening er ein del av den spesialiserte helsetenesta. Bergen kommune disponerer tida mellom 09:30 og 13:30 til pasientgrupper kommunen sjølv har prioritert. 

Arbeidsform

Aktivitør har særskilt ansvar for drifts-tekniske oppgåver:

 •  Tekniske installasjonar relatert til bassengdrift 
 •  Kjemikalieregister og internkontroll 

Fysioterapeut har særskilt ansvar for behandlingstilbod og brukarar:

 •  Handtering av tilvisingar
 •  Koordinering av poliklinisk drift
 •  Instruksjon og rettleiing av pasientar i grupper og individuelt
 •  Undervisning og utarbeiding/ revisjon av retningsliner
 •  Elektronisk dokumentasjon av behandling
 •  Statistikk

 Aktivitørar og fysioterapeutar har saman ansvaret for:

 •  Badevaktfunksjon og tryggleik i hall
 • Kontroll med og justering av kvalitet på vatn i tråd med gjeldande krav
 • Generelt vedlikehald av hall og garderober, og spesialisert reinhaldsarbeid
 • Tilrettelegging for og rettleiing av brukarar
 • Ventelister og gruppefordeling​

Behandlingsmetodar

I Terapibassenget går behandlinga føre seg både individuelt og i grupper.

Pasientar kan delta i gruppetrening med fysioterapeut som instruktør, eller i meir individuelt tilpassa behandling i basseng. Poliklinisk behandlingstilbod er avgrensa til pasientar der behandlinga i basseng er del av den spesialiserte helsetenesta. Poliklinisk drift er nært knytta til kliniske avdelingar på sjukehuset, og er ikkje eit ope tilbod. Tilvising frå lege er naudsynt. Denne vert vurdert opp mot gjeldande kriterier for spesialisert helsehjelp.

Samarbeid

Tilsette i Terapibassenget samarbeider med fysioterapeutar, legar og pleiepersonell knytta til dei avdelingane som nyttar seg av bassenget.

Det er også eit tett samarbeid med Bergen kommune, særleg via aktivitetskoordinatorane som er tilsette for å drive fram bassengtrening for kommunen.  I tillegg har Terapibassenget eit tett samarbeid med Teknisk avdeling, med ekstern ekspertise på bassengdrift ved Aico AS.

Aktivitetar ut over behandlingssituasjonen​
Det er jamnlege møter mellom tilsette i bassenget og seksjonsleiar. Tilsette deltek på internundervisning og personalmøter i Fysioterapiavdelinga. Det vert også jamnleg organisert badevaktkurs/ oppdatering i livredning, for å oppretthalde god kompetanse og tryggleik i avdelinga.

Leigetakarar på ettermiddags- og kveldstid

Terapibassenget vert leigd ut til ulike pasientforeningar og organisasjonar. Dei må sjølve sørge for instruktør og badevakt.

For meir informasjon om leige av Terapibassenget, kontakt seksjonsleiar Liv Marit Mørkve Holst, E-post: liv.marit.moerkve.holst@helse-bergen.no

Per i dag er desse leigetakarar:

       -  Bekhterevforeningen Bergen og omegn

       -  Bergen Revmatikerforening

       -  Brystkreftforeningen

       -  Delfinen svømmeskole

       -  Fibromylagi forbundet

       -  FKS- Foreningen for kroniske smertepasientar avd. Bergen og omegn

       -  LKB Hordaland- Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning

Andre basseng i Bergen og omegn​


AdO arena: www.adoarena.no
Askøy terapibad: 56152710, www.askoyhallene.no
Osbadet: 56576120, www.osbadet.no
Slåtthaug svømmehall: 53035390
Stemmemyren svømmehall: 53035690
Vannkanten: 55507799, www.vannkanten.no
Åstveit svømmehall: 53035290


For meir utfyllande informasjon om fasilitetar og prisar, kontakt bassenga direkte, eventuelt undersøk Bergen kommune sine nettsider: www.bergen.kommune.no

Storleiken på gruppa

​1,7  stillingar fordelt på 3 personar; 1 fysioterapeut og 2 aktivitørar.
Alle har badevaktkompetanse godkjent av Norsk Livredningsselskap.

Kontaktinformasjon til Terapibassenget:
Tlf 55975028

Seksjonsleiar Revmatologisk avdeling og Terapibassenget:
Liv Marit Mørkve Holst
Tlf 55977303/-5440
Telefon 55 97 54 40


Se ukesoversikt:

bassengtider


Fann du det du leita etter?