HELSENORGE

Våre einingar ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Verksemda ved MBF er organisert i seksjonar som utfører analysar innan sitt fagfelt (analytiske seksjonar) eller som tar vare på andre funksjonar og oppgåver i laboratoriet (ikkje-analytiske seksjonar). Alle seksjonar deltar i blodprøvetaking på sengepostar eller i avdelinga sine poliklinikkar.


Analytiske seksjonar

MBF - Barne- og ungdomsklinikken (MBF-BUK)

Utfører klinisk-kjemiske-  og hematologiske analysar for Barne- og ungdomsklinikken. Seksjonen har ansvar for drift og opplæring i pasientnær analytisk verksemd ved Marie Joys hus. Laboratoriet har døgndrift.

MBF - Kvinneklinikken (MBF-KK)

Utfører klinisk-kjemiske- og hematologiske analysar for Kvinneklinikken og Augeavdelinga. Laboratoriet utfører også diverse analysar i sæd og navlestrengsblod. Seksjonen har ansvar for drift og opplæring i pasientnær analytisk verksemd ved Kvinneklinikken. Legar ved Kvinneklinikken har medisinskfagleg ansvar for sædanalysane. Laboratoriet har døgndrift.

MBF - Kysthospitalet i Hagevik (MBF-KiH)

Ufører klinisk-kjemiske-, hematologiske- og koagulasjonsanalysar for Kysthospitalet i Hagevik. Seksjonen har i tillegg ei transfusjonseining som er organisert under Avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin (AIT). Laboratoriet er opent på dagtid og har beredskapsvakt kveld/natt.

Nevro/Revmalab

Utfører nevroimmunologiske spesialanalysar samt SR- og urinanalysar for Nevrologisk- og Revmatologisk avdeling. Legar ved Nevrologisk avdeling har medisinskfagleg ansvar for spesialanalysar. Seksjonen held til i Gamle hovudbygg.

Seksjon for allergi- og proteinanalysar

Utfører klinisk-kjemiske- og cellebaserte allergologiske analysar, samt kvantitativ og kvalitativ analyse av spesifikke proteinar.

Seksjon for automatiserte analysar

Utfører analysar innan medisinsk biokjemi og eit utval av klinisk farmakologiske analysar. Seksjonen har døgndrift.

Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalysar

Utfører hematologiske- og koagulasjonsanalysar. Seksjonen har også ansvar for hematologiske analysar ved Kreftavdelinga sin poliklinikk i Parkbygget. Seksjonen har døgndrift.

Seksjon for lege- og rusmiddelanalysar

Utfører kvantitering av lege- og rusmiddel og deira metabolittar, både i serum og i andre biologiske materiale. Rusmiddelanalysar blir hovudsakleg utført ved analytisk eining for LC-MS/MS metodar.

Seksjon for pasientnær analysering (PNA)

Seksjonen har ansvar for å utføre osmometri, SR
- og blodgassanalysar. Seksjonen har driftsansvar for alle blodgassinstrumenta, både i eiga avdeling og ved kliniske avdelingar der det er utplassert pasientnært utstyr. Seksjonen har ansvar for drift og opplæring i bruk av pasientnære instrument, strimmelanalysar i urin og urin mikroskopi.

Hormonlaboratoriet

Det eldste spesiallaboratoriet for hormonanalysar i Noreg. Læra om hormonsystemet kallast også endokrinologi. Endokrinologiske utgreiingar omfattar i stor grad måling av hormonkonsentrasjonar i serum/plasma, urin og spytt.

Seksjon for porfyrianalysar

Utfører diverse hematologiske spesialanalysar, samt porfyri- og spormetallanalysar.

MBF-Voss (Laboratoriet på Voss sjukehus)

Utfører klinisk-kjemiske, hematologiske- og koagulasjonsanalysar, enkelte mikrobiologiske analysar samt blodtypeserologiske analysar innan transfusjon for Voss sjukehus og lokale legekontor. Avdeling for immunologi- og transfusjonmedisin (AIT) har ein tappestasjon lokalisert på Voss sjukehus, som blir bemanna av bioingeniørar ved MBF-Voss. MBF-Voss har eigen poliklinikk og ansvar for drift og opplæring i pasientnær analytisk verksemd ved Voss sjukehus. Laboratoriet er opent på dag- og kveldstid, med beredskapsvakt på natt.

Ikkje-analytiske seksjonar

Preanalytisk seksjon

Mottar, registerer og fordeler både interne prøvar og prøvar frå eksterne rekvirentar. Seksjonen driftar laboratoriet sin telefonsentral og administrerer utsending av svarbrev og eventuell viderforsending av prøvar. Preanalytisk seksjon har ansvar for prøvetaking i Poliklinikk for prøvetaking i Sentralblokka​, for prøvetakingseininga i Zander Kaaes gate og prøvetakingseininga ved Region Nordhordland Helsehus i Knarvik. 

Seksjon for kontroll og utvikling

Seksjonen overvaker analytisk kvalitet for alle analysar i avdelinga og gir fagleg bistand ved evaluering av analysemetodar. Seksjonen deltar i Preanalytisk fagsenter i Laboratorieklinikken.

Andre einingar ved MBF

IT-gruppa

IT-gruppa har ansvar for drift av laboratoriedatasystemet, og er brukarstøtte mot primærhelsetenesta når det gjeld elektroniske meldingar.

Noklus Hordaland

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider med kvalitetsforbetring av laboratoriearbeid i primær- og spesialisthelsetenesta. Hovudkontoret ligg i Bergen (Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulentar (bioingeniørar) og legespesialistar er tilknytta 23 ulike sjukehus. I Hordaland er Noklus organisert som ein seksjon under MBF. Noklus har avtale om samarbeid med dei fire regionale helseføretaka. Sjå meir på Noklus si heimeside.  

RELIS Vest

RELIS Vest er eit tilbod til helsepersonell i helseregion Vest om produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

NAPOS

NAPOS - Nasjonal kompetansetjeneste for porfyrisjukdommar

SOReg

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi.

Fann du det du leita etter?