Kreft stråleterapi

Stråleterapiseksjonen skal saman med avdelinga ved Stavanger Universitetssjukehus, gje eit strålebehandlingstilbod til pasientane i Helse Vest (Vestland og Rogaland).

Hovudoppgåvene våre er knytt til planlegging, gjennomføring og oppfølging av pasientar som får strålebehandling.
Les meir om Kreft stråleterapi

Kreft stråleterapi

Kvart år får ca. 1880 personar strålebehandling hos oss. På stråleterapiseksjonen arbeider det stråleterapeutar som tar hand om pasientane ved den daglege behandlinga.

I samband med strålebehandling vil kroppen reagera på strålinga i større eller mindre grad. Dei fleste reaksjonane er lokale og vil kunne variera mykje frå person til person.
Informasjonsskriva under vil difor bare fungera som ei rettleiiing, og gjer ikkje ein eksakt oversikt over korleis akkurat du vil oppleva behandlingsperioden. Dei er berre meint å gjera deg bevisst på, kva for erfaringar ein kan gjera seg underveis.

Spør alltid personalet om noko er uklart i samband med den informasjonen du får på avdelinga.

Informasjonsskriv

Informasjon

Kontaktinformasjon

Telefon
Spørsmål i samband med oppstart av behandling: tlf. 55 97 20 10
måndag - fredag 07:30-15:30
Besøksadresser og praktisk informasjon

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Strålebehandlinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/stralebehandlingStrålebehandlingSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling

Fann du det du leita etter?