Kreft sengepost 2

Inneheld totalt 35 senger og 6 behandlingsstolar. I helga har me opent 20 av sengene.
Desse er fordelt på eierom, tosengsrom og firesengsrom. Pasientane vert delt inn i 4 team (rødt, gult, blått og grønt) ut i frå kva diagnose dei har. Kvart team består av sjukepleiar, hjelpepleiar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga.

Les meir om Kreft sengepost 2

Kreft sengepost 2

Måltid / buffet

Post 2 har eigen buffet, med eige ansatt personale.
Det vert lagt stor vekt på at maten skal sjå fin ut, ha rett temperatur og vere innbydande.

Frukost kl  08.00-09.00
Lunsj    kl 12.00-13.00
Middag  kl 15.30-13.30
Kveld    kl 19.30-20.30

Det er og mogleg å få enklare rettar utanom desse tidene. Det er etablert ein eigen meny med smørbrødvariantar, graut, supper, eggrettar og liknande.

 Kl 10.15-11.30 går buffetpersonalet rundt med ein trillevogn. Her kan ein få servert diverse smårettar og drikke direkte ved senga.

 

Opphaldsrom

Post 2 har ein daglegstove i vestfløya. Her kan du sjå TV, høyre musikk, bruke spel, dvd og leiker. I tillegg har me fleire sittegruppar i korri

Sjukehuset si kantine i 3. etasje, samt  kafé/ sittegruppe i 0. etasje i Sentralblokka  kan óg nyttast.

Bruk av PC

Det er variabel trådlaus dekning på posten. Vi har bærbare PC-ar til utlån.


 

Pasientgrupper og behandlingsansvarlege overlegar:

Hovud/ halskreft: Ása Karlsdottir, Marianne Brydøy, Jorunn Brekke , Therese Strømsli (konst),
Testikkelkreft (testis):  Marianne Brydøy, Ása Karlsdottir, Therese Strømsli (konst),
Peniskreft: Ása Karlsdottir
Kreft i spiserøyr(øsofagi)og magesekk (ventikkuli): Nils Glenjen, Bente Abelseth
Bukspyttkjertelkreft ( pancreas): Bente Abelseth, Nils Glenjen
Hudkreft (unntatt føflekkreft): Marianne Brydøy og  Therese Strømsli (konst),
Blaut- og beinvevskreft (Sarcomer): Dorota Goplen, Åse Hjelle (konst), Valen og Clement Stig Trovik (ortoped)
Hjernesvulstar (Tumor cerebri): Øystein Fluge, Dorota Goplen, Jorunn Brekke
Lungekreft (Cancer pulm):  Svein Inge Helle, Al-Zubaydi, Inger Marie Sandvik (konst.)
Prostatakreft: Svein Inge Helle, Al-Zubaydi og Inger Marie Sandvik (konst.)

Kreft i urinvegar (nyrebekken, urinleiar og urinblære):  Svein Inge Helle, Al-Zubaydi, Christian Ekanger, Inger Marie Sandvik (konst.)
Lymfekreft (Lymfomer):  Turid Løkeland, Øystein Fluge, Anne Turid Bjørnevik, Renate Galleberg (konst)
Kreft i skjoldbruskkjertelen (Thyroidea ): Øystein Fluge, Anne Turid Bjørnevik, Renate Galleberg (konst)
Høgdosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS): Turid Løkeland

 

Pleiepersonalet sine oppgåver

Våre hovudoppgåver er knytt til utgreiing, behandling og pleie av pasientar frå Helse Vest. For dei fleste pasientane har vi ein regional funksjon, i tillegg har vi ein lokalfunksjon for nokon av pasientgruppene.
Behandlinga vi yter er hovudsakleg cellegiftbehandling, strålebehandling og varmebehandling.

Vi er eit nasjonalt sarcomsenter, som medfører at vi har ansvaret for den pre- og postoperative behandlinga av pasientar med denne kreftforma.

Vi har óg ansvaret for alle pasientane som får autolog stamcellehøsting (HMAS). Posten får difor av og til henvist pasientar med andre diagnosar i tillegg til postens eigne.

Symptomlindring og oppfølging under- og etter behandling er sentrale oppgåver. Dei fleste kurane vi gir, påverkar pasienten  sin beinmarg, slik at dei er meir utsette for infeksjonar. Difor vert nokre av pasientane innlagt mellom kurane.


Vi har eit sterkt fokus på barn som pårørande. Vi tilbyr familiesamtaler, rettleiing og hjelp til foreldra og prøver å legge forholda til rette for å gjere posten barnevennleg.

Det blir lagt mykje arbeid i å koordinere og planlegge utskrivingar. 

Personalet på sengepostane
Det faste personalet omfattar spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, legar og postsekretær.

Det er eit nært samarbeid med fysioterapeutar, sosionomar, klinisk ernæringsfysiolog og sjukehusprest. Avdelinga har jamleg studentar i praksis.

Andre samarbeidspartnarar

Vi arbeider tett med palliativt team og andre spesialeiningar på sjukehuset. På same måte prøver vi få til eit nært samarbeid med lokalsjukehusa og pleie- og omsorgstenesta. Vi formidlar også kontakt med Sunniva Klinikk for Lindrande behandling, Røde Kors palliativ avdeling, Kreftforeninga og andre aktuelle instansar.

Organisering av sjukepleietenesta

Post 1:Pasientane vert delt inn i 2 team (gruppe1 og gruppe2) ut i frå kva diagnose dei har.Kvar gruppe består av sjukepleiarar, hjelpepleiar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga. Pasient og pårørande vil dermed få eit begrensa tal av personalet å forhalde seg til. Ved ny innlegging, kjem ein i hovudsak tilbake på same gruppe.


Post 2: Pasientane vert delt inn i 4 team (rødt, gult, blått og grønt) ut i frå kva diagnose dei har.
Kvart team består av sjukepleiarar, hjelpepleiar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga. Ved ny innlegging, kjem ein i hovudsak tilbake på same team.

Besøk

Besøk: Besøkstida på sjukehuset er frå kl. 17.00-20.00. Vi praktiserer utvida besøkstid frå kl 12-20 eller etter avtale med personalet.

På fleirsengsrom: Her kan det vere behov for å avgrense besøka inne på rommet.
Det er ein fordel om ein kan nytte fellesareal til å ta imot besøk.
Mange av pasientane våre har eit lågt immunforsvar. Vi oppmodar til besøkande å vise omsyn til dette.

Barn på besøk: Avdelinga har fokusert på å ha barnevennlege postar. Det er muleg å låne spel, bøker, leiker, teiknesaker m.m.

Dagsrutinar på post

Vaktskifte: kl 07.00 - 07.30
Frukost: kl 08.00 - 09.00
Legevisitt: ca kl 09 - 11
Lunsj: kl 12.00-13.00(varm/kald)
Vaktskifte: kl 14.30 - 15.30
Middag: kl 15.30 - 16.30
Kvelds: kl 19.30 – 20.30
Vaktskifte: kl 21.30 – 22.00

Buffet

Postane er tilknytt buffet-servering i eigne lokale. Vi prøver å gje eit variert og appetittvekkande tilbod, med stor grad av individuell tilpassing. 
 

Blomster

Pasientane er utsett for infeksjonar. Det er derfor nødvendig å ta nokon førehandsreglar i avdelinga. Berre avskorne blomster kan bli tatt med til pasientane. Er pasienten isolert på rommet pga infeksjonsfare, er det ikkje høve til å ha blomar på rommet.
 

Bruk av mobiltelefon

Det er lov å bruke mobil på sengepostane. Sjukehuset har skilta område der mobilbruk ikkje er lov. Vi ber om at ringelyden blir sett så lågt som muleg, og at ein viser omsyn. Vi ber om at det ikkje blir tatt bilete som kan vise andre pasientar.

  

Tv/video/ elektroniske spill

Det er tilgang til TV på kvart sengerom. I tillegg er det TV i fellesareal/dagligstue. Video og X-box/ Playstation kan lånast ut.
 

Bruk av eigen PC

Det er tilgang på trådlaust nettverk på sjukehuset. Noko ulik dekking på sengepostane.

Verdisaker/pengar

Det blir tilrådd å ikkje oppbevare verdisaker/pengar på rommet. Det er minibank i 0. etg i Sentralblokka. Postane har ingen deponeringsmulegheit for verdisaker.

Permisjonar

Etter avtale med personalet kan ein reise på permisjon. Reiseutgifter må ein dekkje sjølv. Det er eigne reglar for pasientar frå andre kommunar utanom Bergen. Ta kontakt med personalet.
 

Kontaktinformasjon

Telefon
Innleggingskontoret: 55 97 20 10 , tastevalg 3. Post 2: 55 97 20 10 , tastevalg 5
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Pasientbil

​Pasientar og pårørande ved Kreftavdelinga kan låne både bil og syklar.

​Ønskjer du å låne ein bil?

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?