Kreft sengepost 1

Pasientane vert delt inn i 2 team (rosa og orange) ut i frå kva diagnose dei har.Kvart team består av sjukepleiarar, hjelpepleiar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga. Pasient og pårørande vil dermed få eit begrensa tal av personalet å forhalde seg til. Ved ny innlegging, kjem ein i hovudsak tilbake på same team.
Les meir om Kreft sengepost 1

Kreft sengepost 1

Måltid/ buffet

Eininga har eige personale med kokk for matlaging og servering. Det blir lagt stor vekt på at maten skal sjå fin ut, ha rett temperatur og vere innbydande.

 
Frukost kl    8.00- 9.00 
Lunsj    kl  12.00-13.00 
Middag  kl 15.30-16.30 
Kveld    kl 19.00-20.00

 
I tillegg kjem trillevognserveringa kl 10.15-11.30. 
Det er muleg å få enklare retter også utanom desse tidene. Det er etablert ein eigen meny med smørbrødvariantar, graut, supper, eggrettar og liknande.

 

 

Opphaldsrom

Posten har eigen spisestove og TV-stove til fri disposisjon, samt tilgong til fellesareale i underetasjen( Atriet).
I tillegg har posten eit rom som pårørande kan nytte til overnatting ved behov.

 

 

Samtalerom

Vi har eige samtalerom som brukast til informasjons-  og familiesamtaler.

 

 

Trimrom

Posten har eige trimrom der pasientar kan trene saman med fysioterapeut på dagtid. Rommet kan også nyttast til undervisning og evt andre ting etter avtale.

 

 

Bruk av PC

Kvar sengeplass har ein tilhøyrande terminal med TV, radio, internettilgong og telefon. Telefon gjennom denne terminalen er gratis.
I tillegg er det lagt opp trådlaust nettverk i heile bygget. 

 

 

Pasientgrupper og behandlingsansvarlege overleger


 

Brystkreft (ca.mammae): Oddbjørn Straume, Hans-Petter Eikesdal, Åse Haug, Cornelia Schuster, Tori Hartwig (konst), Sindre Molvær og Vidhi Shukla (konst).
Kreft med ukjent utgangspunkt (origo incerta): Åse Haug, Tori Hartwig (konst) og Vidhi Shukla (konst).
Føflekkkreft (Mal.melanom): Oddbjørn Straume, Hans-Petter Eikesdal,Cornelia Schuster og Tori Hartwig (konst). 
Nyrekreft(ca.renis): Oddbjørn Straume og Åse Haug.

Tarm (ileum, colorectal, ani): Katrin Hämmerling,Inger Marie Løes, Sigrunn Sebjørnsen, Unn Hege Lilleøren (konst), Marit Holen (konst) Ingrid Rekeland (konst) og Unn Lilleøren (konst). 
Nevroendokrine svulstar: Katrin Hämmerling, Sigrunn Sebjørnsen og Unn Lilleøren (konst).
Lever / galleveier: Katrin Hämmerling Og Inger Marie Løes.

Pleiepersonalet sine oppgåver

Våre hovudoppgåver er knytt til utgreiing, behandling og pleie av pasientar frå Helse Vest For dei fleste pasientane har vi ein regional funksjon, i tillegg har vi ein regional funksjon for nokre pasientgrupper og lokal funksjon for andre.

 
Hovudsakleg er det strålebehandling og/ eller cellegiftbehandling som pasientane blir lagt inn for. Symptomlindring og oppfølging under og etter behandling er sentrale oppgåver. Vi har som mål at pasienter får god pleie og symptomlindring, og at pasienter og pårørende har tilstrekkelig informasjon rundt sin situasjon. 

 
Det blir lagt mykje arbeid i å koordinere og planlegge utskrivingar. Mange av våre pasientar har langtkomen kreft. Vi samarbeider blant anna med  primærhelsetenesta, Sunniva Klinikk for Lindrande behandling og Røde Kors sjukeheim, palliativ eining.

 
Dei siste åra har vi hatt spesielt fokus på barn som pårørande. Vi tilbyr familiesamtaler, rettleiing og hjelp til foreldra og prøver å gjere  posten barnevennleg. 

Dagsrutinar på post

Vaktskifte: kl 07.00 - 07.30
Frukost: kl 08.00 - 09.00
Legevisitt: ca kl 09 - 11
Lunsj: kl 12.00-13.00(varm/kald)
Vaktskifte: kl 14.30 - 15.30
Middag: kl 15.30 - 16.30
Kvelds: kl 19.30 – 20.30
Vaktskifte: kl 21.30 – 22.00

Telefontider

Vi ber om forståing for at vi må avgrense omfanget av at pårørande vender seg til personalet. Dette for å vere tilgjengeleg for kontakt utanom aktivitetstoppar i avdelinga og for å kunne ha oppdaterte opplysningar. Sjå info om tidspunkt under den aktuelle post.

Buffet

Postane er tilknytt buffet-servering i eigne lokale. Vi prøver å gje eit variert og appetittvekkande tilbod, med stor grad av individuell tilpassing. Sjå også info under aktuell post.
 

Blomster

Pasientane er utsett for infeksjonar. Det er derfor nødvendig å ta nokon førehandsreglar i avdelinga. Berre avskorne blomster kan bli tatt med til pasientane. Er pasienten isolert på rommet pga infeksjonsfare, er det ikkje høve til å ha blomar på rommet.
 

Bruk av mobiltelefon

Det er lov å bruke mobil på sengepostane. Sjukehuset har skilta område der mobilbruk ikkje er lov. Vi ber om at ringelyden blir sett så lågt som muleg, og at ein viser omsyn. Vi ber om at det ikkje blir tatt bilete som kan vise andre pasientar.

  

Tv/video/ elektroniske spill

Det er tilgang til TV på kvart sengerom. I tillegg er det TV i fellesareal/dagligstue. Video og X-box/ Playstation kan lånast ut.
 

Verdisaker/pengar

Det blir tilrådd å ikkje oppbevare verdisaker/pengar på rommet. Det er minibank i 0. etg i Sentralblokka. Postane har ingen deponeringsmulegheit for verdisaker.

Permisjonar

Etter avtale med personalet kan ein reise på permisjon. Reiseutgifter må ein dekkje sjølv. Det er eigne reglar for pasientar frå andre kommunar utanom Bergen. Ta kontakt med personalet.
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Kreftavdelinga har to sengepostar. I Parkbygget, 2. etg. ligg post 1
Telefon
Innleggingskontoret: 55 97 20 10 , Tastevalg 3
Post 1: 55 97 20 10, tastevalg 4
Postadresse
 
Parkbygget
Besøksadresse
Haukelandsveien 22, 5021 Bergen(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Pasientbil

​Pasientar og pårørande ved Kreftavdelinga kan låne både bil og syklar.

​Ønskjer du å låne ein bil?

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Frå 27. mai 2020 har Kreftavdelingen ny løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein av sjølvbeteningsautomatene. Om du skal ta blodprøve må du registrere deg på ein av automatene i underetasjen eller i 1. etasje ved blodprøvelaboratoriet. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på sjølvbeteningsautomaten eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Vardesenteret

​​Vardesenteret er ein fristad for deg som er kreftramma og dine pårørande. Her kan du ta ein pause, utveksle erfaringar med andre, og få råd og hjelp. 

Senteret er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Kreftforeningen, og du finn senteret i Parkbygget framfor Sentralblokka i sjukehusparken.

Les meir om Vardesenteret

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?