HELSENORGE

Kreft sengepost 1

Pasientane vert delt inn i 2 team (rosa og orange) ut i frå kva diagnose dei har.Kvart team består av sjukepleiarar, hjelpepleiar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga. Pasient og pårørande vil dermed få eit begrensa tal av personalet å forhalde seg til. Ved ny innlegging, kjem ein i hovudsak tilbake på same team.
Fann du det du leita etter?