Kommunikasjons­avdelinga

Kommunikasjonsavdelinga i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ansvaret for både intern og ekstern kommunikasjon. Det inneber god kommunikasjon både internt på sjukehuset og mellom sjukehuset og pasientar, pårørande, media og befolkninga generelt. Vi bruker ulike kanalar, som for eksempel eigne nettsider, sosiale media og brosjyrar. Vi har også ansvar for ei rekke kulturaktivitetar retta mot pasientar, pårørande og tilsette.

Les meir om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga

Frivilligkorps

Eit møte med sjukehuset kan vere eit av dei viktigaste møta i eit menneskes liv. Ved hjelp av eit nytt korps av frivillige medarbeidarar ønskjer vi å gjere pasientar og pårørande sine møte med sjukehuset endå betre.
Les meir om dei frivillige.

Internett

Vi ønskar å gi god informasjon om sjukehuset og våre tilbod til befolkninga generelt, og pasientar og pårørande spesielt. Alle avdelingane har eigne webkontaktar og er ansvarlege for at innhaldet på dei einskilde avdelingane er oppdatert og fagleg rett. 

Intranett

Intranettet til Haukeland heiter «Innsiden» og er den primære kommunikasjonskanalen i sjukehuset.
Intranettet er viktig for å halde dei tilsette oppdaterte på viktige hendingar i sjukehuset. Men intranettet er like viktig som ei felles arbeidsflate. Alle avdelingane på Haukeland bruker «Innsiden» som eit arbeidsverktøy og intern kommunikasjonskanal i si avdeling. 

Vi bruker SharePoint som publiseringsløysing og er derfor fleksibel med tanke på tilgangsstyring og tilrettelegging for kvar einskild funksjon og avdeling.

Kultur

Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for mange av kulturaktivitetane og trivselstiltaka på sjukehuset. Ein av våre tilsette er ein "kulturbryggar", og har som arbeidsoppgåve å legge til rette for små og store trivselstiltak for pasientar, tilsette og pårørande. Kulturbryggaren er også bindeleddet mellom sjukehuset og dei som ønskjer å gi eit bidrag. Mange vil gi pengar, andre vil bidra med tenester som kan gjere kvardagen for pasientane på sjukehuset litt betre, til dømes gjennom konsertar. 

Ønskjer du kontakt med kulturbryggaren vår, kan du sende mail til atle.halvorsen@helse-bergen.no eller ringe .

Kunstutval

Kunst og utsmykking av sjukehuslokala er også ein del av ansvaret til Kommunikasjonsavdelinga. Det er nedsett eit kunstutval som skal ha eit blikk for korleis sjukehuslokala er utsmykka.

Lytteposten

Har du noko du har lyst til å fortelle oss? Noko du er fornøgd med eller misfornøgd med? Da kan du kontakte Lytteposten. 
Dette er eit tilbod til pasientar og pårørande som ønskjer å gi ei tilbakemelding om korleis dei har opplevd møtet med sjukehuset. På den måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i vidareutviklinga av tilbodet til pasientar og pårørande.

Telefon: 958 90 555 (tirsdag og torsdag kl. 11-15)
E-post: lytteposten@helse-bergen.no

Les meir om Lytteposten

Mediekontakt

Vi hjelper journalistar med opplysningar og formidlar kontakt med dei rette personane så langt råd er.

Kontakt Kommunikasjonsavdelinga på info@helse-bergen.no
Vi les kun e-post kvardager i ordinær kontortid dersom ikkje anna er avtalt.

Telefon: (+47) 55 97 60 00 - kvardagar kl. 08.00 - 15.30
Vakttelefon: (+47) 958 90 445 - utanom vanleg kontortid. Vi har heimevakt og er ikkje til stades på sjukehuset. Førespurnader som ikkje er akutte bør skje på kvardagar i kontortida.  

Les meir om mediekontakt

Pasientbibliotek

Pasientbiblioteket på Haukeland tilbyr utlån av bøker, filmar, musikk, aviser og tidsskrift til pasientar og pårørande. Boktraller med eit utval frå biblioteket blir òg trilla rundt til avdelingane.  Pasientbiblioteket finn du i tredje etasje i Sentralblokka på Haukeland. Her kan pasientar og pårørande komme innom for ein prat, låne ei bok eller slå seg ned med ei avis. 

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag Kl. 11.30-15.30. Tysdag og torsdag Kl. 11.30-17.30.
Telefon: 55 97 33 10
E-post: pasientbiblioteket@helse-bergen.no 

Les meir om Pasientbibloioteket på sjukehuset

Strategisk rådgiving

Kommunikasjonsavdelinga bidrar med rådgiving i ulike prosjekt i sjukehuset og til klinikkar og avdelingar i ulike saker som treng satsing på kommunikasjon. Rådgivarane bistår i prosessen frå utarbeiding av strategiplanar til operativt arbeid for å sette planane ut i livet.

Tekst og foto/video

Vi har journalistar og fotograf/videofotograf som lager saker til intra- og internett. Ein stor del av arbeidet gjeld produksjon av pasientinformasjon. Vi har også medarbeidarar med grafisk kompetanse som bistår i utforming av ulike typer pasientinformasjon.

Leiing

Leiar: Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander,  901 33 771

Nestleiar: Spesialrådgjevar Aleksander Valestrand, 970 99 899

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
2. etasje
Telefon
55 97 60 00
måndag - fredag 08.00 - 15.30
Vakttelefon 95890445 kan nyttast i tidsrommet 08-22 utanom arbeidstid alle dagar.
E-post
Jørgen Sandbergs hus
Besøksadresse
Jonas Lies vei 73 (Rødt hus i sykehusparken)(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientbibliotekethttps://helse-bergen.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelinga/pasientbiblioteketPasientbiblioteket

Fann du det du leita etter?