Karkirurgi

Ved Avdeling for karkirurgi blir pasientar som har sjukdommar i  blodårene (pulsårer og vener) undersøkt og behandla. Ofte dreier det seg om trange og tette pulsårer (åreforkalkning) eller utviding av pulsårene (aneurisme).

Typiske tilstander som behandlas hos oss er sjukdom i hovudpulsåra,  halspulsårer og pulsårer til beina. Vi behandler blodåresjukdom i alle område utanom hjartet.

Avdelinga behandler og pasienter med sjukdom i venene.

Les meir om Karkirurgi

Karkirurgi

Generelt om karkirurgisk behandling

Hos oss blir pasientar som har sjukdommar i blodårene undersøkt og behandla. Vanlegvis dreier dette seg om tette blodårer (åreforkalking) eller utviding av blodårene (aneurisme).
Nokon eksempel på plager og symptom som blir utgreidd ved avdelinga: 

 • Symptom frå halspulsåre som forbigåande blinding eller drypp
 • Symptom på nedsett sirkulasjon i beina som sår eller smerte ved gange
 • Åreknutar
 • Utposing på blodkar

 

Utgreiing
For å bedømme blodsirkulasjonen til føtene blir blodtrykket målt i ankelnivå. Tronge parti eller utviding av blodårene kan påvisast ved bruk av ultralyd. Dersom det er ønskjeleg å få eit objektivt mål på kor langt pasienten kan klare å gå blir det brukt ei tredemølle.

Før ein eventuell operasjon blir det vanlegvis utført ei røntgenundersøking av blodårene med bruk av kontrast.

Kontroll
Alle pasientar som har gjennomgått ein operasjon eller har vore til utblokking på radiologisk avdeling (røntgen) kjem til kontroll ved poliklinikken.

Rettleiing
Nokre pasientar treng støtte og rettleiing i korleis dei kan leve med plagene sine på best muleg måte og dermed også hindre at sjukdommen blir verre. For pasientar som røyker vil det aller viktigaste vere å slutte. Avdelinga har ein del informasjonsmateriell som gir gode råd for den som vil endre sine røykevanar.

Sjukepleiarane og kirurgane på poliklinikken informerer og rettleier pasientar i forhold til stell av sår, mosjon og røykeslutt.

Karkirurgisk poliklinikk


Karkirurgisk poliklinikk driv med utgreiing, behandling og kontrollar av pasientar med sjukdommar/plager i blodårene.
Alle pasientar som kjem til poliklinikken er tilvist av primærlege/lege eller anna sjukehus. Poliklinikken sender brev direkte heim til pasienten om tid, stad og kva undersøkingar ein eventuelt skal gjennomgå.

I innkallingsbrevet ditt er det kryssa av for dei aktuelle undersøkingar som skal utførast. Det kan bli noko ventetid avhengig av antall undersøkingar som skal utførast.

Få oversikt over timeavtalane dine på nett.

 
Endring av time
Treng du å endre tildelt time ringjer du poliklinikken for ny avtale. Du kan også logge inn for å endra time på nett. Gje beskjed så tidleg som mogeleg, det gjer poliklinikken anledning til å utnytta sin kapasitet best mogeleg. Ved avbod same dag må det betalast eigedel.

Utgreiing
Etter at diagnose er stilt vurderer legen om ein vil ha nytte av kirurgisk behandling. Viss det blir planlagt operasjon vil ein del nødvendige undersøkingar bli gjort på førehand på poliklinikken.

Undersøkingar som utførast på poliklinikken

 • Tredemølletest
 • Ultralydundersøkingar av blodårer
 • Blodtrykk- og tåtrykksmålingar


 

Behandling
På poliklinikken utførast det operasjonar og inngrep i lokalbedøving.

Kontroll
Det er ein kirurg som vurderer om pasientar treng oppfølging på poliklinikken etter utskriving frå sjukehuset. Nokre opererte pasientar blir gjerne ønska inn til kontroll ein periode, andre går til kontroll hos eigen lege.

Kontrollar som utførast på poliklinikken

 • Sårkontrollar
 • Systematiske kontrollar etter operasjonar

Det er felles ekspedisjon for poliklinikkar ved Kirurgisk klinikk.
 
Telefon
55 97 28 42
 
Opningstid - poliklinikk
Måndag-fredag
Kl. 08.00-16.00

Refusjon av bandasjemateriell

Brukarar med kroniske/ alvorlige sår kan søkje HELFO om å få dekka utgiftar til bandasje materiell.

Kva skal til for at du får dekka utgiftene?

Legen må bekrefte at:

 • Du har kroniske og alvorlige sår og fistlar – som for eksempel kreftsår, trykksår (liggesår), venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår.
 • Behovet for materiellet må vare minst tre månader i løpet av eit kalenderår.
 • Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.
 • Det ikkje er heimesjukepleie som steller såra.
 • Om såra blir stelt av heimesjukepleie, er det kommunen som skal dekke utgiftene – og du kan ikkje søke HELFO om dekning av disse utgiftene.

Brukarar som får godkjent refusjon betaler eigendel (1775,- kr per 17.01.16). På beløp overstigande dette, dekker HELFO 90 % og bruker 10 %. Denne eigendelen inngår ikkje i frikortordninga for helsetenester.

Første gang du søker om slik dekning, er det vanlegvis legen som fyller ut skjemaet «Søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell» (pdf)

Dersom søknaden blir godkjent, vil du få tilsendt eit vedtak i posten frå HELFO. Dette vedtaket gjeld for eit kalenderår av gongen.

Utgiftene dine blir dekka ved at du fyller ut og sender inn skjema. «Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven» (pdf)

 • Krav om refusjon skal setjas fram innan 6 månader året etter du hadde utgifta. Dvs. innan 30. juni påfølgjande år. Det er krav til original og spesifisert kvittering.
 • Søknaden sendes det HELFO-kontor brukaren er tilknytt
 • Dersom ein ikkje er i stand til å betale eigenandel sjølv, kan det søkjast om dekning til bidrag for dette hos HELFO

For utfyllande informasjon - sjekk dine pasientrettar på helsenorge.no

Om Avdeling for karkirurgi

Avdelinga er ei av fem fagavdelingar i Kirurgisk klinikk. Her finn du informasjon om organisasjon og leiinga ved karkirurgisk avdeling.

Avdelingssjef Gustav Pedersen

 

Sengepost Karkirurgi

Avdelingssjukepleiar Siri Erstad

Karkirurgisk poliklinikk

Avdelingssjukepleiar Janeth Rasmussen

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Kirurgisk ekspedisjon i  5. etasje i Sentralblokka.

Telefon
Poliklinikk - 55 97 28 42 (tast 3)
måndag - fredag Kl. 08.30-15.00
Innleggelsestelefon - 55 97 34 16, mån-tor (stengt fredag) kl. 10.00-11.30 og kl. 13.00-14.00
Sengepost - 55 97 35 50
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?