Dokumentasjons­avdelinga

Dokumentasjonsavdelinga har samla ein stor del av sekretærkompetansen til Helse Bergen i ei avdeling. Vi jobbar mellom anna med å skanne pasientdokumentasjon og skrive diktat inn i det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS. 
 
Avdelinga har systemeigaransvar for det elektroniske saks- og arkivsystemet Elements, og føretakets postteneste er lokalisert hos oss. Vi har og overordna ansvar for Depotet, sjukehusets historiske arkiv med pasientjournalar datert tilbake til 1800-talet.
Gruppebilde tilsette Dokumentasjonsavd. Foto
 
Les meir om Dokumentasjonsavdelinga

Dokumentasjonsavdelinga

Dokumentasjonsavdelinga består av fire seksjonar, som utfører ulike støttetenester for Helse Bergen. Vi er organisert under Drift/teknisk divisjon, og betener nærare 30 avdelingar og klinikkar i føretaket.
 

 

I 2019 var det:

 • skrive 92 800 dokument
 • skanna 431.000 brev og dokument
 • sendt ut 898.000 brev
 • registrert 41.000 augeblikkeleg hjelp

Tilsette

Eit sjukehus i dag er avhengig av rask tilgang til oppdatert informasjon. Våre tilsette sørgjer for at legar, sjukepleiarar og anna helsepersonell til ei kvar tid har dei pasientopplysningane dei treng. Vi er ansvarlege for at all post til føretaket finn vegen gjennom dei rette systema, som DIPS og Elements. I tillegg til dette har vi samla 50 tonn papirjournalar i eit felles depot, noko som er viktig for pasienttryggleik, rettstryggleik og forsking.

Leiinga

 • Avdelingssjef: Kjersti Merkesvik Raum-Johansen
 • Seksjonsleiar for Seksjon for medisinsk dokumentasjon: Jeanette Rasmussen
 • Seksjonsleiar for Fagseksjon for arkiv/sakdokumentasjon og depoter: Gro Elisabeth Sundt
 • Seksjonsleiar for Seksjon for fag og utvikling: Elisabeth Gudmestad

Førespurnadar sendast til postmottak@helse-bergen.no


 
Våre seksjonar

Seksjon for medisinsk dokumentasjon

Hovudoppgåvene er skriving og skanning i pasientjournalsystemet DIPS, både for somatikk og psykiatri. I tillegg registrerer og skannar vi eksterne tilvisingar, dokument generert i løpet av sjukehusopphaldet og anna DIPS post.
Seksjonen har ansvar for føretaket si posthandsaming. Dette inneber mottak, sortering, levering, innhenting og utsending av post.
Vi har og sekretærteneste i Mottaksklinikken som er dei einaste tilsette i avdelinga med direkte pasientkontakt. 
Les meir om sekretærane i Team Mottaksklinikken

Fagseksjon for arkiv / saksdokumentasjon og depot

Seksjonen har ansvar for sentralt postmottak, og heile føretaket sitt saks- og arkivsystem Elements. Dei har og ansvar for føretaket sitt depot som i hovudsak består av pasientdokumentasjon på papir heilt tilbake til 1800-talet.

Seksjon for fag og utvikling

Seksjon for fag og utvikling skal fremje fagutvikling og heilskapelege dokumentasjonstenester. Det vil seie at seksjonen skal drive med blant anna internopplæring i DIPS, rutinebeskrivelser, samt beslutningsstøtte ved å utarbeide rapportar og statistikk for avdelinga. Seksjonen har også hovudansvar for prosjektgjennomføring og avdelinga styringsdokument i Elektronisk kvalitetshandbok.

I tillegg handsamar dei førespurnadar om innsyn i pasientjournal.

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 21 00
Valg 1 - Utskrift av journal
Telefaks 55 97 72 30
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Dokumentasjonsavdelinga
Postboks 1400
5021 Bergen 
Møllendalsbakken 7
Besøksadresse
Møllendalsbakken 7(Kart)
5021 Bergen

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?