Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus skal styrke det heilskaplege behandlingstilbodet til pasientar med psykisk helse- og rusmiddelproblem.
mor og datter
 

Pakkeforløpa skal redusere uønska variasjon i utgreiing og behandling, og redusere unødvendig ventetid. Alle pasientar skal ha likeverdige tilbod, uavhengig av kor i landet dei bur.
Pakkeforløpa skal òg føre til større brukarmedverknad og brukartilfredsheit, og til betre samhandling og overgangar mellom spesialisthelseteneste og kommune.
Pakkeforløpa skal sikre at pasienten òg får utgreiing og behandling av somatisk helse.

Link til dei tre nye pakkeforløpa

Utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne Utgreiing og behandling i psykisk helsevern, barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)


​Sammenhengande og koordinerte pasientforløp innan psykisk helse og Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er avhengig av involvering og god samhandling med kommunalt nivå. Forløpa skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom betre samhandling mellom sektorane, klare ansvarsforhold og gode overgangar. Målet er at også dei ulike tjenestetilbydarane skal oppleve pakkeforløpa som nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tenester.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus blir lansert og innført trinnvis frå september 2018 og fram til 2020.

Presentasjonar frå regional implementeringskonferanse i Bergen 15. oktober 2018

Overordnet målsetning, pakkeforløp, brukermedvirkning og måling, Helsedirektoratet Barn og ungdom i pakkeforløp, Linda Flygel Knudsen, seksjonsleder, PBUDet helhetlige forløpet, om overganger koordinering og samhandling, Bergen kommunePakkeforløp for psykisk helse og rus, Eivind hansen, Adm dir, haukeland universitetssjukehusKva er viktig for oss brukarar, Ove Vestheim leder i Erfaringspanelet psykisk helse og rus, Helse BergenRegistrering av Pakkeforløpene i praksis, Rose Mari Eikås, rådgiver, seksjon for e-helse, Helse BergenSomatisk helse og levevaner, Rune A. Kroken Avdelingssjef ASP førsteamanuensis II UiBPakkeforløp psykisk helse og rus – sett fra kommunen, Tord Moltumyr, Helsesjef i Meland / kommuneoverlege i Meland og Radøy

Pakkeforløp - vegen vidare

Spørsmål og svar

1. Kvifor innfører vi pakkeforløp?

Innføringa av pakkeforløp skal styrke det heilskaplege behandlingsforløpet. Formålet med pakkeforløp er:

 • Større forutsigbarheit og tryggheit for pasienten  
 • Likeverdig behandling uavhengig av kor ein bur
 • Unngå unødvendig ventetid
 • Større brukarmedverknad og brukartilfredsheit
 • Betre ivaretaking av somatisk helse og levevanar
 • Betre samhandling og overgangar
 • Meir systematiske evalueringar

2. Omfattar pakkeforløp alle pasientar i psykisk helsevern og rus?

Alle som blir tilviste spesialisthelsetenesta innan Tverrfagleg spesialisert rusbehandling og psykisk helse og får rett til nødvendig helsehjelp, blir omfatta av pakkeforløp.

3. Kva oppgåver ligg til rolla som forløpskoordinator?

Forløpskoordinator skal vere tilgjengeleg for pasient og pårørande og involverte instansar, til pasienten har fått eigen behandlar.
Forløpskoordinator har overordna ansvar for at

 • forløpstider blir følgde
 • forløpet blir koordinert
 • målepunkt blir koda

4. Blir det tildelt ekstra midlar for å innføre pakkeforløp?

Nei.

5. Blir vi målt på pakkeforløp?

Ja. Dei første rapportar er planlagde å komme 30.05. 2019.

6. Kva for dato skal ein starte pakkeforløpet?

Første pasient blir tilvist til dei tre generelle pakkeforløpa 01.01. 2019
Første pasient blir tilvist til dei tilstandsspesifikke pakkeforløpa 15.02. 2019.

7. Dersom pakkeforløpet starta i anna helseforetak, kva for dato skal ein starte pakkeforløpet?

Pakkeforløpet startar i eige føretak den dato tilvisinga blir mottatt. Ein skal også registrere inn dato for "Start pakkeforløp første helseføretak" og namn på dette.

 
 

nyheiter om pakkeforløp

 • 17.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.