Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp psykisk helse og rus skal styrke det heilskaplege behandlingstilbodet til pasientar med psykisk helse- og rusmiddelproblem.
mor og datter
 

Pakkeforløpa skal redusere uønska variasjon i utgreiing og behandling, og redusere unødvendig ventetid. Alle pasientar skal ha likeverdige tilbod, uavhengig av kor i landet dei bur.
Pakkeforløpa skal òg føre til større brukarmedverknad og brukartilfredsheit, og til betre samhandling og overgangar mellom spesialisthelseteneste og kommune.
Pakkeforløpa skal sikre at pasienten òg får utgreiing og behandling av somatisk helse.

Link til dei tre nye pakkeforløpa

Utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne Utgreiing og behandling i psykisk helsevern, barn og unge Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)


​Sammenhengande og koordinerte pasientforløp innan psykisk helse og Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er avhengig av involvering og god samhandling med kommunalt nivå. Forløpa skal legge til rette for gode individuelle behandlingsforløp gjennom betre samhandling mellom sektorane, klare ansvarsforhold og gode overgangar. Målet er at også dei ulike tjenestetilbydarane skal oppleve pakkeforløpa som nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tenester.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus blir lansert og innført trinnvis frå september 2018 og fram til 2020.

Spørsmål og svar

1. Hvorfor innfører vi pakkeforløp?

Innføringen av pakkeforløp skal styrke det helhetlige behandlingsforløpet. Hensikten med pakkeforløp er:

 • Større forutsigbarhet og trygghet for pasienten
 • Likeverdig behandling uavhengig av hvor en bor
 • Unngå unødvendig ventetid
 • Større brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner
 • Bedre samhandling og overganger
 • Mer systematiske evalueringer

2. Omfatter pakkeforløp alle pasienter i psykisk helsevern og rus?

Alle som henvises spesialisthelsetjenesten innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse og får rett til nødvendig helsehjelp vil omfattes av pakkeførløp.

3. Hvilke oppgaver ligger til rollen som forløpskoordinator?

Forløpskoordinator skal være tilgjengelig for pasient og pårørende og involverte instanser, til pasienten har fått egen behandler.
Forløpskoordinator har overordnet ansvar for at

 • forløpstider følges
 • forløpet blir koordinert
 • målepunkter blir kodet

4. Blir det bevilget ekstra midler for å innføre pakkeforløp?

Nei

5. Blir vi målt på pakkeforløp?

Ja. De første rapporter er planlagt å komme 30.05. 2019.

6. Hvilken dato skal en starte pakkeforløpet?

Første pasient henvises til de tre generelle pakkeforløpene 01.01. 2019
Første pasient henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene 15.02. 2019.

7. Hvis pakkeforløpet startet i annet helseforetak, hvilken dato skal en starte pakkeforløpet?

Pakkeforløpet startes i eget foretak den dato henvisningen blir mottatt. En skal også registrere inn dato for "Start pakkeforløp første helseforetak" og navn på dette.

 
 

nyheiter om pakkeforløp

 • 17.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.