HELSENORGE
Mål 9

Vi har operasjons-og intensivkapasitet til pasientane som treng slik behandling

Vi må ta høgde for ei sentralisering av kirurgien framover, og då både avansert og enklare kirurgi. 

Operasjonssykepleier og kirurg på operasjonssal. Foto

Grunngjeving for målet

Det er planar for å auke og modernisere kapasiteten i åra som kjem. Tilstrekkeleg postoperativ kapasitet og kapasitet for intensivbehandling, er vesentleg for å handtere veksten i kirurgi. 

For å vere rusta for beredskapssituasjonar har vi oppdaterte planar for korleis sjukehuset kan utvide intensivkapasiteten både når det gjeld areal, utstyr og kompetanse.

Det er potensial i å bruke operasjonsstover og -personell betre gjennom døgnet og veka. Endra oppgåvedeling og nye bemanningsløysingar er vesentlege for å få til dette. Det er nødvendig å ta i bruk fleire typar kompetanse for å sikre tilstrekkeleg kapasitet både på operasjonsstovene og i postoperativ- og intensivfunksjonen. Utviding av postoperativ kapasitet kan også bidra til å auke dagkirurgisk aktivitet ved sjukehuset.

Prioritering av ressursane til dei rette pasientane vil bli viktigare i operasjonsverksemda i åra som kjem. Prioritering i form av kva behandling vi skal tilby må til, når utviklinga aukar behovet og moglegheitene i det kirurgiske tilbodet ved regionsjukehuset. Prioriteringa må skje innan og på tvers av fagområda, både på systemnivå og i det daglege. Kloke val for å hindre overbehandling er viktig også i operasjonsverksemda.

Kor finn du tiltaka?

Tiltak for å nå målet må utarbeidast i dei opererande nivå 2- einingane sine handlingsplanar. I Handlingsplan for overvakings- og intensivkapasitet 2020-2025 (intern lenke) ligg det fleire tiltak som er vedtekne og finansiert. Også arealdelplanen (PDF) og kompetansedelplanen inneheld tiltak for å vidareutvikle operasjons-, overvakings- og intensivkapasitet i sjukehuset.

Korleis veit vi at vi er på rett veg?

  • Knivtid per operasjonsstove aukar
  • Tal for stryking av operasjonar er i tråd med nasjonal målsetting
  • Gjennomsnittleg tid frå indikasjon til start operasjon er i tråd med nasjonal målsetting
  • Personell med anna fagbakgrunn enn spesialsjukepleiarane aukar i intensiv- og operasjonseiningane
  • Pasienterfaringar (intern lenke) viser at pasientane er fornøgde med operasjons-, intensiv- og overvakingseiningane 
  • ForBedringsundersøkelsen (intern lenke) viser gode resultat for arbeidsmiljø og pasientryggleik

Haukeland universitetssjukehus i 2035 | MÅLA VÅRE

Sjå oversikt over alle måla
Fann du det du leita etter?