Raskare tilbake

Er du sjukemeld eller står du i fare for å bli det? Då kan det hende du kan få tilbod om raskare behandling gjennom ordninga «Raskare tilbake».

​​​​​​​​​Dette er eit tilbod til sjukemelde arbeidstakarar som skal gjere det mogeleg for dei som blir tilvist, å kome lettare tilbake i arbeid. Det er også eit tilbod til arbeidstakarar som står i fare for å bli sjukemelde, med ei målsetting om å unngå sjukemelding.

Ordninga gjeld både innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling, rehabilitering og habilitering.

Kor kan eg få hjelp?

Det finst «Raskare tilbake»-tiltak i alle vestlandsfylka, men innhaldet i tiltaka kan variere i dei ulike helseføretaka.​ I Helse Bergen har vi følgande tilbod:

Psykisk helsevern

Tilbodet er retta mot dei som:

  • bur i opptaksområdet til Helse Bergen
  • er i arbeid eller har eit arbeidsforhold
  • har utfordringar som kan handle om sosial angst, panikkangst eller mild og moderat depresjon

Tilbodet passar ikkje til personar med langvarig nedsett funksjonsnivå grunna psykiske plager og/eller med behov for samansett og langvarig behandling.

Tilbodet omfattar:​​

  • eMeistring er internettveileda behandling som har vist seg å være like effektiv for behandling av angst- og depresjonslidingar som ordinær ansikt-til-ansiktbehandling. I Raskere Tilbake er behandlinga jobbfokusert og du vil arbeide med moduler som er arbeidsretta parallelt med behandlingsprogram for anten depresjon, sosial angst eller panikkliding.
  • ​Individuell samtalebehandling.
Les meir om eMeistring sitt tilbod i Raskare TilbakeLes meir om eMeistring

Somatikk

​​​Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nakke- og ryggpoliklinikken: Diagnostikk og tverrfagleg ikkje-kirurgisk behandling av nakke-, rygg- og skulderplager.

Nevrologisk avdeling: Utgreiing av epilepsi og søvnvanskar.

Voss sjukehus: Utgreiing og operasjon av ortopediske lidingar med unntak av korsband og rygglidingar.​

Rehabilitering

​​Helse Vest har avtale med fleire private rehabiliteringsinstitusjonar. I Bergen er det Åstveit helsesenter, og her har dei eit tilbod innanfor «Raskare tilbake»-rehabilitering.

Rusbehandling

Helse Vest har avtale med fleire leverandørar av tenester innanfor tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk under «Raskare tilbake». I Bergen tilbyr Stiftelsen Bergensklinikkene poliklinisk behandling, avrusing og døgnbehandling.


Korleis går eg fram?

Føresetnaden for å få eit «Raskare tilbake»-tilbod er at det kan bidra til at den sjukemelde kan komme raskare tilbake i jobb.​

Det er fastlegen din, eller andre som kan tilvise til behandling i spesialisthelsetenesta, som skal vurdere om du kan komme raskare tilbake i jobb ved tilvising til spesialisthelsetenesta.

Tilvising til «Raskare tilbake» i Helse Bergen sendast:

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Raskere tilbake
Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Vil du vite meir?

Informasjonskontoret Fritt sjukehusval har sjukepleiarutdanna personell som kan svare på ulike spørsmål. Dei har oversikt over alle tilbod i regionen og kan gi råd om kva som kan vere rett for deg som pasient.

Du kan ringe Fritt sjukehusval gratis på telefonnummer 800 41 004​


Kontaktinformasjon

Raskare tilbake - Helse Bergen
Siv Krüger Claussen
Prosjektkoordinator​
Telefon 55 91 85 06​


Fritt sjukehusvalg

Noreg er delt inn i regionale helseforetak:

  • Helse Sør-Øst
  • Helse Vest
  • Helse Midt-Noreg
  • Helse Nord

Kvart helseforetak har eit fastsatt, geografisk opptaksområde. Alle pasientar i Noreg har likevel rett til å velge kor dei vil gå for å få helsehjelp.

Som regel er det fastlege som sender tilvising til BUP. Du må som føresett seie i frå, dersom du ønsker at barnet ditt skal bli tilvist til ein annan poliklinikk enn den som har regionansvar for kommunen eller bydelen din.

Du kan orientere deg ved å gå inn på frittsykehusvalg.no.​ Her får du ein oversikt over heile helse-Noreg. 

Besøk frittsykehusvalg.no

 

 

Les meir på Helse Vest sine sider

Les meir om Raskare tilbake på NAV sine nettsider