Rehabilitering - Nakke-/ryggplager og utbredte muskelplager

Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Smerter i nakken og ryggen kan ha ulike årsaker. Ved vår poliklinikk gjøres en grundig utredning av smertetilstanden med påfølgende anbefaling om eventuelle behandlingstiltak.

Tilvising og vurdering

Henvisningen prioriteres av lege som vurderer om du får tilbud om behandling ved sykehuset eller ikke. Det er et mål at de fleste pasientene med langvarige rygg- og/eller nakkesmerter skal starte behandling innen 40-60 virkedager etter at henvisningen er mottatt ved sykehuset.

Vårt overordnede mål er å få pasienter som er sykemeldt tilbake i arbeid. Vi har retningslinjer som sier at ryggpasienter ikke bør ha vært sykemeldt lenger enn 4 måneder sammenhengende. Pasienter med nakkeplager eller utbredte muskelplager kan ha vært sykemeldt inntil 6 måneder. Pasienter med gjentatte korte sykemeldinger, eller står i fare for å gå ut i sykemelding for de samme plagene, er også aktuelle. Det forventes også at pasienten har forsøkt adekvat systematisk opptrening før en henvisning sendes.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Sjekkliste for henvisning

Følgende helseopplysninger bør minimum være nedfelt i henvisninger:     

 • Sivil/familiær status
 • Symptombeskrivelse og varighet
 • Yrkesstatus med eventuell sykmeldingsstatus
 • Motivasjon for tilbakegang til jobb
 • Funn ved klinisk undersøkelse hos henvisende lege
 • Forløp og behandling som eventuelt er gitt samt evt. effekt av denne
 • Resultat av oppdatert bildediagnostikk om slikt foreligger, med opplysning om tid og sted for slik undersøkelse.
 • Viktige faste medikamenter
 • Relevante tidligere sykdommer

Før

Fra henvisningen mottas til det sendes ut innkalling til poliklinisk konsultasjon hos lege/tverrfaglig team, skal det maks ta 10 dager. Alle som skal inn til en poliklinisk konsultasjon for nakke- og ryggsmerter vil bli forespurt om registrering i det nasjonale rygg-registeret og vil få tilsendt et samtykkeskjema i forkant. Se informasjon om Nasjonalt nakke og ryggregister (NNRR) på deres nettsider. Man vil også bli tilsendt et anamneseskjema for utfylling i forkant av konsultasjonen. Dette tas med ferdigutfylt inn i samtalen, og er et viktig verktøy for den videre utredningen.

Under

En sentral del av konsultasjonen innebærer å avdekke om rygg/nakkesmertene er funksjonsbetingete, relatert til langvarig stress, uhensiktsmessige mestringsstrategier, om det foreligger irritasjon av nerverøtter eller om annen og alvorligere sykdom ligger bak. For å avdekke dette er både din beskrivelse av smertene, spørreskjema, ev. bildediagnostikk sammen med en rekke kliniske undersøkelser, nyttig. Valg av undersøkelser gjøres ut ifra hvilke symptomer du beskriver.

Ut i fra konsultasjonen vil vi kunne danne oss et bilde av mulige årsaksfaktorer og opprettholdende faktorer knyttet til dine smerter. Skulle det være behov for videre henvisning til annen spesialitet har poliklinikken et faglig samarbeid med kirurgiske avdelinger i sykehuset (Nevrokirurgisk avdeling, Ortopedisk klinikk og Kysthospitalet i Hagevik).

Utredningen av lege eller også av fysioterapeut/sykepleier kan munne ut i:

 • Oppsummering ved endt konsultasjon, ev. med anbefaling om ekstern oppfølging
 • Individuell kortvarig oppfølging hos en av våre andre fagpersoner
 • Tilbud om behandling ved poliklinikken organisert i grupper
 • Videre henvisning til annen spesialist
 • Videre henvisning til døgnbasert tverrfaglig rehabilitering
 • Rehabiliteringsgrupper ved egen poliklinikk drevet av et team bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier.
  • Korsryggsmerter (6 halve behandlingsdager over 3 uker)
  • Nakke-/utbredte muskelsmerter (9 halve behandlingsdager over 3 uker)
  • «Tanker og kropp i fokus» (4 halve behandlingsdager over 4 uker)

Tilbudet er en kombinasjon av undervisning og treningsterapi i ulike former. I undervisningen vektlegges bl.a. ryggen og nakkens oppbygning og funksjon, mulige smerteårsaker, mekanismer i forhold til hvordan smerter kan opprettholdes uten at det ikke lengre foreligger tegn til sykdom eller skade, utsiktene til bedring og behandlingsmetoder, stressmestring og treningslære. Det er både individuelt tilpasset aktivitet og gruppeaktivitet. Det blir benyttet kognitiv tilnærming både i gruppe og individuelt.

Arbeidsrettede tiltak etter utredning kan være samtaler om arbeidet med eventuelt representant fra NAV, eventuelt besøk på arbeidsplassen. Dersom behov, kan noen pasienter få en avklarende samtale med psykolog.

Etter

En viktig forutsetning for å kunne lykkes med rehabiliteringen, er at du får trygghet gjennom forståelse og kunnskap om hva plagene dine skyldes. Vår intensjon er at utredningen hos oss skal bidra til dette.

Et hovedmål for rehabiliteringen er at du selv tar ansvar for egen helse og livssituasjon. Viktige spørsmål en kan stille seg er hva ønsker jeg å oppnå, hva ønsker jeg å endre og hvordan kan jeg selv aktivt bidra inn mot endringsprosessen? Den enkelte vil ha ulike ønsker og områder som det vil være viktig å sette et økt fokus på. Under følger områder som det kan være aktuelt for deg å jobbe videre med.

Oppfølging

 • Søvn

  At smerter kan gi dårlegare søvn, er ei kjend sak. Men visste du at dårleg søvn også gir lågare smerteterskel? Dersom du gjer grep for å få ein betre søvnkvalitet, kan du altså oppnå smertereduksjon.

 • Arbeid

  Retur til arbeid vil for mange være et viktig mål for rehabiliteringen.

 • Livsstil

  Livsstil er summen av våre levevaner og adferd. Vi knytter det først og fremst til aktiviteter man selv har råderett over, de valgene man tar i forhold til eget liv.

 • Smerte

  Smerte er en ubehagelig fornemmelse, kroppslig og emosjonelt, assosiert med en faktisk vevsskade eller en (opplevd) trussel om vevsskade.

 • Stressmestring

  Å gå med smerter over tid er en belastning og stressfaktor i seg selv, en belastning som i tillegg kan påvirke andre deler av livet.

 • Energiøkonomisering og aktivitetsregulering

  Flere sykdommer og tilstander kan gi vedvarende utmattelse,blant annet ved langvarige muskel-og skjelett plager. Når dette blir en stor utfordring i hverdagen vil noe av behandlingstilnærmingen være å identifisere «energityver».

 • Aktivitet og trening

  Etter utredning hos lege og fysioterapeut er det ofte aktuelt å anbefale å komme i gang med fysisk aktivitet og ulike former for trening. Noen ganger er også spesifikke øvelser for akkurat din plage eller tilstand viktig å komme i gang med.

Kurs og opplæring

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • Aktivitetsgruppe for born og unge

  Aktivitetsgruppen består av seks barn i alderen 9-12 år. En gang i uken møtes vi og har ca. en times lystbetont aktivitet og lek i gymsal eller basseng.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

  Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Demens - for deg som har fått demens diagnose

  Kurset er for deg som har fått demens diagnose.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Epilepsi - pårørandekurs

  Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Fredagsmøte

  Annankvar fredag arrangerer vi fredagsmøte i Store auditorium på Haukeland. Fredagsmøta er ein serie førelesingar der ulike avdelingar i Helse Bergen får presentere tema av generell interesse frå si avdeling.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Grønn stær - Glaucom

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Helsepedagogikk

  Treng du kunnskap i korleis fremje endring og meistring?

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald

  Har du vore gjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om eit sunt kosthald?

 • Kurs for medisinstudenter - Høyde og dykkemedisin

  Lurer du på hvordan kroppen påvirkes av endringer i omgivelsestrykk som ved dykking eller fjellklatring?

 • Kurs for medisinstudenter - Maritim medisin

  Lurer du på hvilke helseutfordringer sjøfolk møter på jobben?

 • Kurs i traumesjukepleie (KITS)

  Målet med kurset er å gi alle sjukepleiarane og andre medlemmer av traumeteamet grunnleggande kunnskap som skal gjere dei i stand til å ta hand om traumepasientar på ein profesjonell måte.

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Lynch-syndrom

  Kurs til personer med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

 • MAP - Møte med AggresjonsProblematikk

  MAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.

 • Miljøarbeid ved alvorlege psykiske lidingar hos personar med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utsette for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga.

 • Miljøarbeid ved angst og depresjon hos personar med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga. Det kan vere utfordrande å skilje symptom på angst og depresjon frå kvardagsvanskar og veremåte som er knytt til utviklingshemming.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • MS – Oppdateringskurs

  Kurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdomme i 10 år eller meir. Kurset gjennomføres en gang i året.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Parkinson sjukdom. For deg som har levd med sjukdomen over tid og dine pårørande.

  Kurset er for pasientar med parkinson og deira pårørande.

 • Parkinson sjukdom. For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Psykisk Helse Temakveld

 • Psykiske lidingar hos vaksne med utviklingshemming

  Personar med utviklingshemming er meir utset for å utvikle psykiske lidingar enn resten av befolkninga.

 • Pårørandeseminar om spiseforstyrringar

  Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar. Seminaret rettar seg til foreldre, søsken eller andre nærståande til personar med ei spiseforstyrring.

 • Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Sjøgren

  Kurset er for personar som har fått sjøgren hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Skoliose

  Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • Tommy`s bordtennisskole

  Har du lyst å prøve deg på bordtennis?

 • Trening og rekreasjon for foresatte

  Pårørande av barn og unge innlagd på sjukehuset er velkomne til ein pause i svømmehallen eller styrkerommet på Energisenteret for barn og unge.

 • Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

  Kurs for pasienter med uavklarte smerter i kjeve/ ansiktet og deres pårørende.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

Kontaktinformasjon

Buss og bane

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

Parkering Nordås

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

Praktisk informasjon

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Eksterne kurs

Fann du det du leita etter?