Foto fra dag thorax

Norsk intensivregister (NIR)

Norsk intensivregister (NIR) er ein del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregister.

NIR er eit register bygd på opplysningar om pasientar som er behandla ved norske intensiveiningar. Førmålet med registeret er tredelt: Registeret skal utarbeide faglege kvalitetsindikatorar for verksemda i norske intensiveiningar, registeret skal gje grunnlag for årleg rapport om verksemda ved norske intensiveiningar og registeret kan også på nærare vilkår gje grunnlag for forskning med behandling av pasientar ved intensiveiningar som emne.

Kva er intensivmedisin?

Intensivmedisin er overvaking og behandling av pasientar med trugande eller etablert
akutt svikt i èin eller fleire vitale organfunksjonar (lungefunksjon, blodsirkulasjon,
sentralnervesystemfunksjon osv.).


Kva kjenneteiknar intensivmedisinen?

Variasjon (heterogenitet) i pasientgrunnlaget. Det er mange ulike sjukdommar og skadar som kan føre til at ein pasient treng intensivbehandling. Intensivmedisinen tek difor hand om pasientar i alle aldersgrupper og med eit vidt spekter av medisinske tilstandar og diagnosar.

Spesialisering og høg ressursbruk. Moderne intensivmedisin føregår i eigne avdelingar/-avsnitt i sjukehusa, med spesialutdanna personale og avansert utstyr.

Lite standardisering. Det har fram til dei seinare åra i avgrensa grad funnest allmennt utbreidde standardar og etablerte retningsliner for intensivmedisinsk behandling.

Høg dødelegheit. Sidan intensivmedisinen tek hand om kritisk sjuke og skadde pasientar, er dødelegheita naturlegvis høgare enn på mange andre felt i medisinen. Likevel overlever kring 4 av 5 norske intensivpasientar sjukehusopphaldet.

Ulik organisering. Intensivmedisinen i Noreg er (som i andre land) ulikt organisert, både med tanke på drift, terapival og kvar avdelingane høyrer til i systemet. På mellomstore og mindre sjukehus er det vanleg at intensivaktivitet og overvaking etter operasjon føregår på det same arealet. I NIR-samanheng blir difor intensiv/overvakingsarealet brukt som ei fellesnemning.
Det finst generelle intensiveiningar (med «heile» spekteret av pasientar), medisinske og kirurgiske intensiveiningar, og også meir spesialiserte einingar, som til dømes barneintensiv, hjartemedisinsk intensiv og nevrointensiv.

Om Norsk intensivregister (NIR)

NIR er ein del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregister. På www.kvalitetsregistre.no kan du lese meir om føremålet med registra, om jus, personvern, lovverk og datatryggleik. Her finst også oversikt over alle registra med resultat.

Formål

Styringsgruppa i NIR har laga og fått vedteke fylgjande for Norsk intensivregister:


§ 1 Føremål
Norsk intensivregister (NIR) er eit register bygd på opplysningar om pasientar som er behandla ved norske intensiveiningar. Førmålet med registeret er tredelt:

Registeret skal utarbeide faglege kvalitetsindikatorar for verksemda i norske intensiveiningar

Registeret skal gje grunnlag for årleg rapport attende til deltakande sjukehus og til sentrale helsestyresmakter om verksemda ved norske intensiveiningar

Registeret kan også på nærare vilkår gje grunnlag for forskning med behandling av pasientar ved intensiveningar som emne

Vedtekter

NIR sine vedtekter vart vedtekne på årsmøtet 2006 og reviderte i 2009. Dei skal reviderast på ny i 2017 i tråd med nye nasjonale krav til vedtekter. Gjeldande vedtekter er her:

Kontaktinformasjon

Navn: Norsk intensivregister

Telefon: 55 97 67 94

epost: anita.farestveit@helse-bergen.no 

 • Mal for data og kodebok

  NIR har utarbeidd ein mal for registrering av intensivopphald. Dette skal sikre at dei rette opphalda blir lagra i NIR, og på rett måte.

 • Forsking og publikasjonar

  NIR har brukt mykje tid og energi på å byggje opp registeret, men er no komen i ein fase der registerdata også i større grad blir brukt til forskning og publikasjonar, i tråd med vedtektene.

 • Informasjon til pasientar og pårørande

  Her er informasjonsskriv om kvifor og kva data som vert registrerte i Norsk intensivregister. Informasjonsskrivet finst både på norsk og engelsk. 

 • Årsrapportar

  Årsrapportane inneheld ei oversikt over data registrerte i NIR for det aktuelle år. Her finn ein både samledata og data frå dei ulike intensivavsnitt. Alle data er anonyme.

Arrangement

 • 09.11 torsdag
  Årsmøte i NIR 2017

  Informasjon om program kjem på denne sida.

 • 10.11 fredag
  Fagdag i NIR 2017

  Hovedtema for fagdagen er "Akutt kardiologi og sirkulasjonssvikt". Endelig program kommer

Årsmøte presentasjoner                                                                                                     Fagdag presentasjoner