Foto fra dag thorax

Norsk intensivregister (NIR)

En del av Norsk intensiv- og pandemiregister

Norsk intensivregister (NIR) brukast som nemning på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som handlar om intensivpasientar. Norsk intensiv- og pandemiregister er eitt av dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra i Noreg, og er omfatta av Forskrift for medisinske kvalitetsregistre.  Du kan lese om den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omfattar pandemi, på nettsida Norsk pandemiregister.

Logo NIR

NIR er  bygd på opplysningar om pasientar som er behandla ved norske intensiveiningar. Føremålet med å samle desse opplysningane er å utarbeide faglege kvalitetsindikatorar for verksemda i norske intensiveiningar, å gje rapport om verksemda ved norske norskeintensiveiningar og skape grunnlag for forskning med behandling av pasientar ved intensiveiningar som emne. 

Kva er intensivmedisin?

Intensivmedisin er overvaking og behandling av pasientar med trugande eller etablert
akutt svikt i èin eller fleire vitale organfunksjonar (lungefunksjon, blodsirkulasjon,
sentralnervesystemfunksjon osv.).

Kva kjenneteiknar intensivmedisinen?

Variasjon (heterogenitet) i pasientgrunnlaget. Det er mange ulike sjukdommar og skadar som kan føre til at ein pasient treng intensivbehandling. Intensivmedisinen tek difor hand om pasientar i alle aldersgrupper og med eit vidt spekter av medisinske tilstandar og diagnosar.

Spesialisering og høg ressursbruk. Moderne intensivmedisin føregår i eigne avdelingar/-avsnitt i sjukehusa, med spesialutdanna personale og avansert utstyr.

Lite standardisering. Det har fram til dei seinare åra i avgrensa grad funnest allmennt utbreidde standardar og etablerte retningsliner for intensivmedisinsk behandling.

Høg dødelegheit. Sidan intensivmedisinen tek hand om kritisk sjuke og skadde pasientar, er dødelegheita naturlegvis høgare enn på mange andre felt i medisinen. Likevel overlever kring 4 av 5 norske intensivpasientar sjukehusopphaldet.

Ulik organisering. Intensivmedisinen i Noreg er (som i andre land) ulikt organisert, både med tanke på drift, terapival og kvar avdelingane høyrer til i systemet. På mellomstore og mindre sjukehus er det vanleg at intensivaktivitet og overvaking etter operasjon føregår på det same arealet. I NIR-samanheng blir difor intensiv/overvakingsarealet brukt som ei fellesnemning.
Det finst generelle intensiveiningar (med «heile» spekteret av pasientar), medisinske og kirurgiske intensiveiningar, og også meir spesialiserte einingar, som til dømes barneintensiv, hjartemedisinsk intensiv og nevrointensiv.

Om Norsk intensivregister (NIR)

På www.kvalitetsregistre.no kan du lese meir om føremålet med registra, om jus, personvern, lovverk og datatryggleik. Her finst også oversikt over alle registra med resultat.


Retningslinjer

Årsmøte og Fagdagar


ÅRSMØTE OG FAGDAG 2019

14. - 15. NOVEMBER 2019 - Park Inn Gardermoen


Tidligere årsmøter og fagdager:

Presentasjonar frå Årsmøte

Presentasjonar frå Fagdagar

Registerseminar:

Norsk intensivregister seminar Flesland 27.05.19.pdf
Pasient 1.pdf
Pasient 2.pdf
Pasient 3.pdf

Aktuelle lenker

SSAI Norsk anestesiologisk forening (NAF) Svenska intensivvårdsregistret - SIR Dansi Intensiv Database (DID) ICNARCNorsk sykepleierforbund (NSF)

Kontaktinformasjon

Norsk intensivregister (NIR)
norskintensivregister@helse-bergen.no

Telefon:55 97 67 94

 

Verdt å vite: 


Årsmøte og Fagdag i NIPaR 2020

Innlegg fra foredragsholdere vil bli lagt ut etter hvert som det bli klart

Årsmøte_EB-12.11.20
PPT_årsmøte2020_eas.
Pandemi- og intensivpasientar 2020 


Fann du det du leita etter?