Senterråd

Senterråd er et viktig virkemiddel for å sikre at kompetansesentre blir drevet i tråd med de kriterier som er satt i Forskrift om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Sammensetning av Senterrådet
Senterrådet på NAPOS er sammensatt av brukerrepresentanter og representanter fra relevante fagmiljø fra alle helseregionene, samt leder fra NAPOS.

  • Geir Tollåli - Leder av senterrådet, Gastroenterolog, fagdirektør, Helse Nord HF
  • Sverre Sandberg – Leder NAPOS, professor/overlege, Haukeland universitetssjukehus 
  • Aasne Karine Aarsand - Spesialist i medisinsk biokjemi, overlege på Laboratorium for klinisk biokjemi og ansatt ved NAPOS, Haukeland universitetssjukehus
  • Øyvind Skadberg - Spesialist i medisinsk biokjemi, avdelingsoverlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger univeritetssykehus og ansatt ved NAPOS
  • Olav Sandstad - Gastroenterolog, overlege Gastromedisinsk avdeling, Oslo US, Ullevål
  • Guro Sunniva Bjørnevaagen - Hudlege, Hudavdelingen, Oslo univeritetssykehus, Rikshospitalet
  • Arne Sandvik - Gastroenterolog, professor/overlege, Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, St.Olavs Hospital
  • Øyvin Kristiansen - Kommunelege/fastlege, Saltdal Helsesenter
  • Merete Johansen - Leder for Porfyriforeningen i Nordland (PIN)

Utdrag fra forskrift nr. 1706
Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

- Bygge opp og formidle kompetanse. 
- Overvåke og formidle behandlingsresultater. 
- Delta i forskning og etablering av forskernettverk. 
- Bidra i relevant undervisning. 
- Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning
   til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. 
- Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang
   til nasjonale kompetansetjenester. 
- Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og
   kunnskapsbasert praksis. 
- Etablere faglige referansegrupper. 
- Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet
   bestemmer.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.