HELSENORGE

Til pasienter. MS og risiko for alvorlig koronavirusinfeksjon

​Det har kommet mange spørsmål om hva man bør gjøre i forhold til koronavirusinfeksjon når man har MS. Nasjonal kompetansetjeneste for MS (NKMS) har sammen med referansegruppen laget anbefalinger. Referansegruppen er sammensatt av representanter fra alle helseregionene i Norge, og består av nevrologer, MS-sykepleier og brukerrepresentant fra MS-forbundet. Dette er en forkortet versjon av anbefalingene. Full versjon kan leses på nettsidene til NKMS – www.mskompetanse.no


Generelt anbefaler vi å følge rådene fra Folkehelseinstituttet. De samme rådene om smitteforebygging gjelder for personer med MS som for alle andre. Å følge rådene om smitteforebygging er ekstra viktig for de som har MS og for deres nærmeste. Som for personer uten MS, er de som er eldre enn 55-60 år, pasienter med annen alvorlig sykdom som KOLS, hjertesykdom og diabetes ansett å ha ekstra risiko for alvorlig forløp ved koronavirusinfeksjon.


Personer med MS som de siste 6-18 måneder har blitt behandlet med stamcelletransplantasjon (HSCT), Lemtrada, Mavenclad, eller rituksimab / ocrelizumab har sannsynligvis også noe større risiko ved koronavirusinfeksjon. Behandling med Gilenya, Tecfidera og Aubagio gir mer moderat effekt på immunsystemet.


Smitteforebygging:

• Personer med MS og deres nærmeste bør unngå større offentlige  ansamlinger, og så langt mulig unngå offentlig transport.
• Dersom mulig, bør telefonkonsultasjoner foretrekkes ved kontakt med helsevesenet.
• MS-rehabilitering bør for de fleste utsettes.
• Personer med MS med med nyoppstått luftveisinfeksjon eller som har vært nær noen med koronasmitte bør ikke møte på sykehuset til kontroll eller MS-behandling (Tysabri, rituksimab, Lemtrada).  I de aller fleste tilfeller er en slik kortvarig utsettelse medisinsk forsvarlig.
• Din nevrolog må vurdere om blodprøver og MR-undersøkelser er nødvendig (se under).


Pågående immunmodulerende behandling:

Generelt: Unngå å avbryte eller bytte behandling.


• Behandling med Copaxone / Copemyl, interferoner og Aubagio bør fortsette uendret.
• Behandling med Tecfidera og Gilenya bør fortsette uendret (forutsatt at lymfocyttnivået ligger over 0,5 for Tecfidera og 0,2 for Gilenya)
• Behandling med Tysabri bør fortsette. Vi anbefaler at de som er klinisk stabile og har brukt Tysabri i mer enn seks måneder får behandlingen hver 6. uke så lenge det er øket risiko for koronavirusinfeksjon. Studier tyder på at behandlingseffekten av Tysabri varer i inntil åtte uker, og dersom man får behandlingen med lengre mellomrom, vil det være mindre risiko for smitte.
• For personer med attakvis MS som har vært behandlet med rituksimab (MabThera/Rixathon) eller Ocrevus i over ett år, kan man vurdere å forlenge intervallet mellom behandlingene til inntil ett år. For personer over 55-60 år, eller med flere andre sykdommer (blant annet hjerte/lungesykdom), anbefaler vi at man bør utsette videre behandling med rituksimab eller Ocrevus inntil koronaepidemien er under kontroll, ettersom vi vet disse har høyere risiko for et alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.
• Planlagt rebehandling (andre syklus) med Lemtrada bør som hovedregel utsettes i inntil seks måneder, med unntak av særlig hissig sykdom hos yngre pasienter
• Planlagt rebehandling (år to) med Mavenclad kan som hovedregel gis, men bør utsettes inntil videre hos personer over 55-60 år, hos de som har andre sykdommer som gir øket risiko (som hjerte/lungesykdom), og hos de hvor nevrologen vurderer at det var lite tegn til betennelse i sykdommen før behandlingen ble startet.

Oppstart av behandling:

Vi mener at ved oppstart/skifte av høyeffektiv MS-behandling hos JC-antistoff negative bør en primært velge Tysabri nå under koronavirusepidemien, fordi denne behandlingen er vurdert å gi mindre risiko for alvorlig forløp ved koronavirusinfeksjon. Hos JC-antistoff positive anbefaler vi fortsatt oppstart med Mavenclad eller rituksimab.


Polikliniske kontroller og undersøkelser:

Flere steder gjør en nå i større grad telefonkonsultasjoner i stedet for vanlige kontroller. Vi har forståelse for at en gjør det slik for å begrense smitterisiko nå, men understreker at på lang sikt vil telefonkonsultasjoner aldri kunne erstatte vanlige kliniske MS-kontroller.
MR-kontroller medfører en reise og kontakt som vil bety øket smittefare, vi anbefaler derfor at legen (som alltid) aktivt tar stilling til om en MR-undersøkelse nærmeste halvår er nødvendig. Det samme gjelder laboratorieprøver, hvor frekvensen på kontroller bør være den som vi mener gir god sikkerhet, men ikke mere.  


MS-attakker:

Alvorlige MS-attakker bør som før behandles. Man bør i så stor grad som mulig bruke  hjemmebehandling med Medrol tabletter. Dersom du de siste 14 dagene har vært på steder eller i situasjoner med en større risiko for koronasmitte, bør dette medføre en høyere terskel for å starte Medrolkur.


Bør man fortsette i arbeidet?

Det er usikkert hvor lenge situasjonen med koronaepidemien vil vedvare, men det kan med stor sannsynlighet bli i mange måneder. Vi anbefaler generelt personer med MS og deres hustandsmedlemmer å fortsette i arbeidet, med mindre de er i karantene eller isolasjon. Som for andre vil det være ønskelig med hjemmekontor og begrensning av arbeidssamvær med mange så lenge koronapandemien pågår.  Hvis personer med MS eller de nærmeste har et arbeide med stor risiko for smitte, bør arbeidsgiver legge til rette for arbeidsoppgaver med mindre smitterisiko. Dette gjelder særlig de som har blitt behandlet med stamcelletransplantasjon (HSCT), Lemtrada, Mavenclad eller rituksimab/Ocrevus de siste 6 måneder (12 måneder for HSCT), og de som bruker andre MS-medisiner og har lave lymfocytt-tall (0.5 for Tecfidera og 0.2 for Gilenya), samt alle andre sykdommer (KOLS, hjertesykdom, kreft, diabetes, annen immunsvikt). 


Pågående studier:

Både RAM-MS og NOR-MS er midlertidig stoppet på grunn av koronaviruspandemien.

Hvis det kommer nye opplysninger som tilsier at vår praksis måtte endres vil vi gå ut med ny informasjon om det. Hvis noen har informasjon/kommentarer eller spørsmål, kan dere ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for MS på epost mskompetanse@helse-bergen.no