HELSENORGE

Nyhetsbrev #1, 2022

Gamle hovedbygning

NYHETSBREV 1, 2022 

NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR MULTIPPEL SKLEROSE (NKMS) 
NORSK MS-REGISTER OG BIOBANK

Behandling av MS-pasienter med sotrovimab for Covid-19
Sotrovimab reduserer risiko for alvorlig forløp av covid-19, inkludert omikron, dersom preparatet gis tidlig i sykdomsforløpet. 

MS-pasienter som får rituksimab/okrelizumab har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Risikoen ser imidlertid ut til å være liten hos vaksinerte pasienter, selv om de ikke har dannet antistoffer etter vaksinasjon. Det samme gjelder MS-pasienter som behandles med Gilenya/Zeposia/Ponvory eller andre MS-preparater.

Tilgangen på sotrovimab (Xevudy) og andre antivirale midler mot covid-19 er meget begrenset. En nasjonal ekspertgruppe har laget retningslinjer for prioritering, og det er infeksjonsmedisinere som avgjør hvilke pasienter som skal behandles. For MS-pasienter vil dette først og fremst være pasienter som innlegges på sykehus med påvist covid-19. Behandling kan unntaksvis bli aktuell for MS-pasienter som behandles med rituksimab/okrelizumab og som i tillegg har andre risikofaktorer (ikke-vaksinert, overvekt, alder over 60 år, diabetes, hjerte/lungesykdom, høy invaliditetsgrad). Det bør da konfereres med infeksjonsmedisiner om antiviral behandling kan være aktuelt. 

For NKMS/Referansegruppen til NKMS:
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kathrine Krokenes Lian, Elisabeth Farbu, Øivind Torkildsen, Lar​s Bø