HELSENORGE

MS-rehabilitering ved covid-19

Folkehelseinstituttet ga 18. mai ut råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19 (oppdatert 27. mai).

​Rådene fra Folkehelseinstituttet åpner for å gjennomføre MS-rehabilitering nå,  hvis rehabiliteringsinstitusjonen følger ulike smittevernstiltak. Disse tiltakene inkluderer blant annet at de som har mistenkt eller påvist covid-19 må avvente behandling på rehabiliteringsinstitusjonene,  og at de som får symptomer på luftveisinfeksjon under oppholdet om mulig bør skrives ut til hjemmet. For de som har øket risiko for et alvorlig forløp av covid-19 bør det fortsatt vurderes å utsette rehabiliteringsoppholdet. Vi mener at dette vil særlig gjelde for pasienter over 70 år,  de med MS som har blitt behandlet med stamcelletransplantasjon (HSCT), Lemtrada®, Mavenclad® eller rituksimab/Ocrevus® de siste 6 måneder, og de som har et lavt tall av hvite blodlegemer på grunn av sin MS-behandling (under 0.5 for behandling med Tecfidera® og 0.2 for Gilenya®), samt de som har andre årsaker til moderat/høy øket risiko. Hos de som kun har lett øket risiko ved covid-19 må en vurdere nytten av rehabiliteringen opp mot risiko, og det vil være lavere risiko hvis rehabiliteringen kan skje nær hjemstedet. Behandling med Tysabri  innebærer å komme på sykehuset hver 4.-6. uke, hvor en vil treffe helsepersonell og andre pasienter. Dette gir noe øket risiko for smitte begge veier, og vi mener en må vurdere behovet for et rehabiliteringsopphold ekstra nøye hos disse.