HELSENORGE

Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 15 kommunane, Helse Stavanger, Palliativt senter, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland (KOR) og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Fagrådet i palliasjon som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pa​llnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Nyheitsbrev

Våren 2022 (pdf)

Hausten 2021 (pdf)

Årleg fagdag i nettverket

Årleg fagdag vert som oftast arrangert i november eller byrjinga av desember.

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

Vert arrangert årleg. 

Aktuelle dokument

Strategi 2021-2024 (pdf)

Malar


Fann du det du leita etter?