Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 15 kommunane, Helse Stavanger, Palliativt senter, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland (KOR) og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Fagrådet i palliasjon som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pallnet - Register over ressurspersonar i nettverket

Nyheitsbrev

Nyheitsbrev hausten 2020 (pdf)

Årleg fagdag i nettverket

Årleg fagdag vert planlagt til 25. november 2021   

Invitasjon og program vert lagt ut når det nærmar seg

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar


Aktuelle dokument

Malar


Fann du det du leita etter?