HELSENORGE
Praksiskonsulentar PKO
Fastlegesida

Praksiskonsulentordninga PKO

Praksiskonsulentordninga (PKO) er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her legg vi ut nyheiter som er aktuelle for samarbeidet mellom  Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta. Vi legg ut nyheiter fortløpande på PKO sine sider. ​

Har du spørsmål eller tips til nyheiter? Send oss ein epost!

E-​post til praksiskonsulentane: pko@helse-bergen.no

Om prasiskonsulentane ved sjukehuset

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal PKO medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.

​​​​​​Praksiskonsulentane har mellom anna følgjande oppgåver:

  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
  • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut PKO-nytt
  • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
  • Leggje til rette for gjensidig hospitering
  • Den Norske Legeforeininga meiner: Praksiskonsulentordninga (PKO) bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar der den egnar seg.
  • Erfaringar tilseier at praksiskonsulentordninga gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
  • Tiltak for betre pasientflyt
  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​

Praksiskonsulentordninga er nasjonal og praksiskonsulentar er tilsett i alle helseføretak i Noreg. 

Dette er praksiskonsulentane i 2023


Haukeland universitetssjukehus:
Benedicte Djupesland
Thomas Omdal
​​Marianne Warloe

Betanien sykehus:


Haraldsplass Diakonale sykehus:

Anne Laue

Solli sykehus:

Toofan Barhag

Voss sjukehus:

Eldfrid Nerland Haukenes 

Helse Vest /Helse Bergen IKT:

Regin Hjertholm​Retningsline for nyheitsbrev

Utsending av PKO-nytt ​. Gjeld for utsending av PKO-nytt frå Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus, og praksiskonsulentane i Helse Bergen.
PKO-nytt

Fann du det du leita etter?