Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sa​man.no er ei heimeside for samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta innanfor lokalsjukehusområdet til Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. ​

På saman.no finn du mellom anna oversikt over samarbeidsstruktur mellom kommunan​e og sjukehusa i området, aktuelle samarbeidsavtalar og informasjon om fagleg samarbeid.

Helse Bergen har det siste året vidareutvikla samarbeidet med kommunane med blant anna følgjande tiltak:

 
  • Overordna samarbeidsavtale med Haraldsplass diakonale sjukehus og dei 24 kommunane i sjukehusets nedslagsfelt.
  • ​A​vtale om rutinar for inn- og utskriving av pasientar ved Haraldsplass diakonale sjukehus og dei 24 kommunane i sjukehusets nedslagsfelt.  
  • Deltaking i dei fire overordna samarbeidsutvala som er etablerte i samråd med overordna samarbeidsavtale.  
  • Det er etablert eit felles samarbeidssekretariat for utvala som førebur saker, sørgjer for teknisk gjennomføring av møter og for at sakene blir formidla til rette vedkommande (struktur).  
  • Etablering av intern kommunegruppe med deltaking frå klinikk og administrasjon.
Hovudoppgåva til intern kommunegruppe er å førebu saker for behandling i eit eller fleire samarbeidsutval, drøfte samarbeidsutfordringar med kommunane og å bidra til at vedtak i eit eller fleire samarbeidsutval blir følgde opp og iverksette i Helse Bergen.  

Dei nemde tiltaka skal understøtte samarbeidet mellom klinikkane og kommunane:

  • Den daglege samhandlinga som er mellom klinikk og aktuelle kommunar.
  • Driftsmøtet der ein kvar veke møter kommunane vedrørande utskrivingsklare pasientar. Driftsmøte blir halde kvar torsdag kl. 15 med representantar frå Haukeland, HDS og Bergen kommune. Det har mandat og samansetting slik det går fram av vedlegget.
  • ​Prosjektretta samarbeid mot ein eller fleire kommunar. 

Kontakt  

​Magne Høgelid, rådgivar, 55 97 57 07
​Anne Kvalheim, rådgivar, 55 97 20 91 

 
   

Søknadsskjema

Søknad frå pasient om kommunale tjenester (.doc)
Vurderingsskjema for kommunal rehab (.doc)
  

Hospitering

Medisinsk avdeling ved HUS inviterer til tre dagars hospitering for allmennpraktikarar​.    
Hospitering for allmennpraktikarar


Nyttige lenkjer

Heimeside for samhandling innanfor helsetenesta, Saman.no St.meld. nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreforma Bergen Kommune - samhandlingsreformen Helse Vest RHF Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om samhandling Koordinerande eining for habilitering og rehabiliering i Helse Bergen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.