Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sa​man.no er ei heimeside for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta innanfor lokalsjukehusområdet til Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. ​

På saman.no finn du mellom anna oversikt over samarbeidsstruktur mellom kommunan​e og sjukehusa i området, aktuelle samarbeidsavtalar og informasjon om fagleg samarbeid.

Med bakgrunn i ei økande kompleksitet og aktivitet i arbeidet er det etablert ei ny intern samhandlingsstruktur ved HUS.  

Kontakt  

​Samhandlingskoordinator internt Haukeland universitetssjukehus
rådgivar Anne Kvalheim, 406 12 604 

Koordinator for Samarbeidssekretariatet
rådgivar Magne Høgelid, 55 97 57 07

Nyttige lenkjer

Heimeside for samhandling innanfor helsetenesta, Saman.noSt.meld. nr. 47 (2008-2009): Samhandlingsreforma Bergen Kommune - samhandling i helsesektoren

Helse Vest RHFHelse- og omsorgsdepartementet (HOD) om samhandlingRegionalt kompetansesenter i lindrande behandlingKoordinerande eining for habilitering og rehabiliering i Helse Bergen
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.