HELSENORGE

RHINESSA

I desse coronatider er informasjon om helse og risikofaktorar i befolkninga før coronavirus-pandemien uvurderleg. Vi takker dei nær 10.000 personane i Bergensområdet som har deltatt i Lungehelsestudiane RHINESSA, ECRHS og RHINE. No kan studiane også nyttast til å auke kunnskapen om forandringar i helse og livsstil forbundet med coronapandemien.

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt som tek for seg lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. RHINESSA står for Respiratory Health In Nort​hern Europe, Spain and Australia.

RHINESSA undersøkjer borna og foreldra til deltakarar i to store internasjonale studiar (RHINE og ECRHS). Desse to studiane har fulgt studiedeltakarane i over 20 år og undersøkt korleis lungehelse, allergiar og assosierte sjukdommar har utvikla seg og endra seg over tid. RHINESSA gjennomførast i 7 land: Noreg, Sverige, Danmark, Island, Estonia, Spania og Australia.

Meir om RHINESSA

RHINESSA omfattar ti studiesentre frå sju land: Aarhus i Danmark; Albacete og Huelva i Spania; Bergen i Norge; Gøteborg, Umeå og Uppsala i Sverige; Melbourne i Australia; Reykjavik på Island; og Tartu i Estland.

RHINESSA har som mål å bidra til bedra helse i befolkninga, ved å forske på forhold som kan påverke helse og sjukdom gjennom livet og i de neste generasjoner, og mekanismar som er involvert.

 • RHINESSA undersøker korleis livsstil, miljø og åtferd i tidlegare generasjoner påverkar helse og sjukdomar hos barn i dag
 • RHINESSA vil også prøve å forstå korleis en miljøfaktor i dag vil kunne påverke fleire generasjoner framover 
 • RHINESSA arbeider for å identifisere tidsvinduer når ein er spesielt følsam eller sårbar for påverkningar – fosterlivet er en slik følsam periode, kanskje tidlig pubertet er en annen viktig periode. Det vil være spesielt effektivt både for oss sjølve, våre barn og framtidige generasjoner, å retta helsefremmende tiltak mot akkurat slike periodar i livet.
RHINESSA har særlig fokus på astma og allergiske sjukdomar, kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS) og søvn, og ulikheiter mellom kvinner og menn i desse.
RHINESSA studiane og metodane kan også nyttas til multi-generasjons forsking på andre helseforhold slik som kvinnehelse og overvekt, og andre kroniske sjukdomar. 

I samarbeid med ekspertar på internasjonal helse, er RHINESSA opptatt av at forskinga skal bidra til betre helse globalt.  I RHINESSA nyttes ein tverrfaglig tilnærming, med både statistiske analyser av data frå studiedeltakare og basalforsking.   

Eksemplar på områder som vi forskar på i RHINESSA
- Faktorar som kan påverke luftveis- og allergiske sjukdomar, gjennom livsløpet og over generasjoner
 • Luftforureining, tilgang til grøntområde og sollys
 • Yrkesforhold
 • Reingjøringsprodukt, desinfiserande midlar og personlige produkt
 • Oppvekstmiljø i landlige og urbane miljø
 • Reproduktive/hormonelle/metabolske faktorar hos menn og kvinner
 • Mikrobiom i kroppen og miljøet
 • Parasitter og tuberkulose
 • Tannhelse og perodontitt
- Epigenetiske mekanismar for overføring av miljøpåverkningar over generasjoner
- Korleis graviditet, hormoner og menopause påverkar kvinners lungehelse
- Korleis astma, allergiar, lungefunksjon og KOLS arves over generasjoner
- Korleis forsking med historisk data kan bidra til å avsløre risikofaktorar for allergiar, spesielt med tanke på framveksten av velferdssamfunn det siste århundre.

Kontaktinformasjon

Besøksa​​dres​​se 

RHINESSA-studien
FHU v/Overlege Danielsens hus (ODH)
Årstadveien 21, 2 etg
5009 Bergen

Telefon: 481 95 520
E-post: rhinessa@helse-bergen.no

Kart (pdf) Parkeri​ng (pdf)Les mer om Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)

Tilsette 

 • Cecilie Svanes, Professor, overlege, spes.i lungemedisin, vitenskapelig leder RHINESSA 

 • Randi Jacobsen Bertelsen, forsker, PI, RHINESSA 

 • Trude Duelien Skorge, Bedriftslege/PhD, vise PI, RHINESSA 

 • Francisco Gomez Real, overlege, spes. i kvinnesykdom og fødselshjelp, leder ved FHU, PI Kvinnestudien

 • Nina Særvold, Spes.utd.sykepleier

 • Hilda Emilia Azevedo Andersen, Overingeniør

 • Synnøve Hauge, Spesialsykepleier

 • Trine Leikanger, Avdelingsingeniør

 • Vilde Marie Svanes Sørbye, Daglig leder

 • Benedikte Svanes Sørbye, Prosjektkoordinator

 • Bente Sved Skottvoll, Datamanagement

 
 

Du kan lese mer om publikasjoner og organisasjonen på vår engelske nettside.

Aktuelt

Fann du det du leita etter?