HELSENORGE
Medisinsk overvakningseining MOE - post 6

Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon inneber bakteriell infeksjon i urinvegane og omfattar både blærekatarr og nyrebekkenbetennelse. Med blærekatarr meiner vi bakteriell infeksjon av urinblæras og urinrørets slimhinner.

Innleiing

Dei vanlegaste symptoma på blærekatarr er hyppig og sviande vannlating, samt ubehag i nedste del av magen og eventuelt rygg. Blærekatarr kallast ukomplisert dersom pasienten er ei kvinne, som ellers er frisk og ikkje gravid. Hos menn blir urinveisinfeksjon alltid sett på som komplisert.

I nokre tilfelle kan infeksjonen spre seg til øvre delar av urinvegane og nyrane, dette kallast nyrebekkenbetennelse. Då har ein som regel også feber og i nokre tilfelle kvalme og oppkast.

Ukomplisert blærekatarr kan hos nokon gå over av seg sjølv, men det er vanleg å behandle med antibiotika ved plagsomme symptom. Ukomplisert blærekatarr blir behandla hos fastlege, men i nokre tilfelle vil kompliserte infeksjonar kunne kreve sjukehusinnlegging.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Henvisende lege eller andre helsetjenester bør vurdere følgende forhold:

 • Første gangs infeksjon?
 • Tilbakevendande infeksjon?
 • Hyppighet?
 • Kompliserende faktorer (diabetes, MS, urinkateter etc.)?
 • Kjent resistensproblematikk?
 • Symptomvarighet og behandlingsforsøk?
 • Sikret bakteriologisk undersøkelse før behandling?
 • Medikamentallergier? 
 • Graviditet?

Utgreiing

Ved ankomst til sjukehuset vil du bli vurdert av lege for gjennomgang av sjukehistorie og klinisk undersøking. Det vil bli tatt bakterieundersøking av urinen og blodprøvar for å bekrefte diagnosen eller utelukke anna forklaring på symptoma.

Les meir om Urinprøvetaking

Urinprøvetaking

Ei urinprøve kan gje nyttig informasjon om ei rekke ulike tilstandar. 

For at urinprøven skal gje eit best mogeleg bilete av ein eventuell sjukdom, så må den takast på riktig måte. For å unngå forureina urinprøve anbefalar vi vanlegvis at den blir tatt som midtstråleprøve. Med midtstråleprøve meinar vi at prøven blir tatt midt i urineringa ved å føre behaldaren inn i urinstrålen. Du skal ikkje avbryta urineringa mens prøven blir teken. NB: For seksuelt overførbare sjukdommer som Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium skal urinprøven være fra første urinporsjon. Egne regler gjelder også for samleurin/døgnurin.

 1. Før

  Du skal bruke egna og rein prøvebehaldar for urinprøvetaking som du bl.a. får kjøpt på apoteket (sjå bilde). Urinen bør ha stått i blæra i minimum 4 timar for å gi eit representativt bilde av urinprøven. Morgonurin gir det mest pålitelige resultatet i dei fleste tilfelle.

  Prøvebehaldar for urinprøvetaking får du blant anna kjøpt på apoteka.

 2. Under

  Vask hendene godt før du tar urinprøven.

  Prøvetaking av midtstråleurin

  Midtstråleurin er standardmetode for taking av urin hos pasientar som har kontroll på vasslatinga, og som kan samarbeide om prøvetakinga. Den midtre porsjonen av urinen, er mest representativ for blæreurin.
  1. Vask rundt urinrørsåpningen med reint vatn/klut. Hos sengeliggande eller inkontinente kvinner skal også kjønnet vaskast. Ved utflod eller blødning bør vaginalåpninga lukkast med ein kompress eller tampong.
  2. Ta urinprøven på følgande måte:Kvinner: Hald kjønnsleppene godt frå kvarandre før urinprøven takast.Menn: Trekk forhuda tilbake før urinprøven takast.
  3. La fyrste del av urinstrålen gå i toalettet, deretter samle urin i prøvebehaldaren, ca 2/3 fullt, og la siste urinstråle gå i toalettet.
  Prøvetaking frå urinbekken

  Urinprøvar tatt frå urinbekken kan unntaksvis nyttast hos sengeliggande pasientar som ikkje kan samarbeide om prøvetaking, eller når midtstråleprøve eller prøve tatt ved eingongskateter ikkje lar seg gjennomføre.

  1. Hud og slimhinner rundt urinrøyrsopninga, samt alle andre område som kan komme i kontakt med urinen, skal vaskast med såpe og vatn og tørkast.
  2. Hos kvinner med utflod eller bløding bør vaginalopninga lukkast med kompress eller tampong. Plasser eit sterilt bekken under pasienten.
  3. Bekkenet fjernes straks etter vasslatinga, og urinen overførast til prøvebehaldaren.
  Prøvetaking frå eingongskateter

  Urinprøve frå eingongskateter kan nyttast for pasientar der det ikkje er mogleg å ta prøve på annan måte.

  1. Urinprøvar frå eingongskateter bør takast om morgonen, eller minst 2-3 timar etter siste vasslating. Urinen tappast frå urinblæra ved hjelp av et eingongskateter (RIK eller SIK).
  2. La fyrste del av urinstrålen gå i toalettet. Før prøvebehaldar inn i urinstrålen for å samle midtre urinporsjon. La siste urinstråle gå i toalettet.
  Prøvetaking av barn

  Prøvetaking av barn er avhengig av barnets alder. Hos barn som har kontroll over vasslatinga skal urinprøven, om mogleg, takast som midtstråleurin (se under prøvetaking av midtstråleurin).

  Hos barn som ikkje har kontroll over vasslatinga:

  1. Clean catch urinprøve:

  Ha ein prøvebehaldar tilgjengeleg når ein tar av blei, mange tissar da spontant når dei vaknar. Evt kan ein ha barnet nakent på stellebordet, ein prøvebehaldar tilgjengeleg og vente på at barnet tissar.

  Tips til stimulering av urinering: Forsiktig tromming over blæra eller massere nedre del av barnet sin mage, ved bruk av ein rein klut/bomullsdott bløytt med kaldt vatn.

  I den grad ein rekk å gjere førebuingar, skal desse tiltaka gjerast før prøvetaking:

  1. Kjønnet på barnet vaskast forsiktig med lunka vatn: Jenter: Vask framifrå og bakover, fleire gonger. Gutter: Vask penishovudet og trekk forhuda tilbake før prøvetaking.
  2. Ta loket av prøvetakingsbehaldaren.
  3. Så snart urinering startar, hald behaldaren under urinstråla. Hald prøvebehaldaren unna barnets hud, for å unngå forureining.

  2. Poseprøve:

  På barn som brukar bleie blir pose nytta til å samle urin.

  1. Vask kjønnet på barnet med ren klut og lunket vatn: Jenter: Start foran og vask bakover. Gutter: Vask penishovudet.
  2. Fest urinoppsamlingspose på barnet. Posen sjekkast kvart 15. minutt. Om barnet ikkje har urinert innan 30 minutt, må ein vaske igjen og skifte til ny pose.
  3. Tøm urinen frå posen over i prøvebehaldaren.

 3. Etter

  Merk behaldaren med: fullt namn, fødsels- og personnummer og dato/klokkeslett for prøvetakinga.

  Det er er anbefalt at urinprøver vert analysert så raskt som mogeleg etter prøvetaking og blir levert same dag som den er tatt. Prøver som skal transporterast til laboratoriet må være godt lukka og reine på utsida av røyret. Prøverør eller behalder bør transporteras i ein plastpose for å unngå søl.

  Oppbevar prøvebehaldaren kjøleg inntil den blir leverte til lege eller poliklinikk for å hindre oppvekst av bakteriar og nedbryting av komponentar.

  Urinprøver til analysering av bilirubin og porfyriner skal beskyttast mot lys.

Gå til Urinprøvetaking

Avdeling
Mikrobiologisk avdeling
Stad
Laboratoriebygget
Les meir om Blodprøve

Blodprøve

Ei blodprøve blir tatt for å finne normale eller sjukelege forhold i kroppen. Vi kan også bruke blodprøva til å sjå om du har fått i deg legemiddel eller giftstoff.

Ved blodprøver tappar vi litt blod og undersøker det. Vi analyserer blodet for å få eit bilete av kva som skjer i kroppen din. Det kan vi sjå ved å studere antal blodceller og samansettingar av ulike biokjemiske stoff.

 1. Før

  Enkelte analysar blir direkte påverka av måltid og/eller kosthald. Det er difor viktig at du følgjer retningslinene frå den som har bestilt blodprøva. Dersom du har spørsmål om faste eller diett, kan du spørje legen din (tilvisande lege).

  Ta med legitimasjon

  Du må ta med deg legitimasjon. Rekvisisjon kan vera sendt til laboratoriet før prøvetaking, om du har fått ein papirrekvisisjon må du ta med denne. Du treng ikkje bestille time for blodprøvetaking, berre møt opp i opningstida.

  Du betalar ikkje eigendel for å ta blodprøve.

  Merk at tilsette ved laboratoriet ikkje kan ta fleire prøver enn det legen som har tilvist deg har bestilt.

  Blodprøver av barn

  Det er viktig at du førebur barnet som skal ta blodprøve. Fortel barnet at det kjem eit stikk og at det går fort over. Dersom barnet er roleg, og arma blir heldt i ro, aukar sjansen for ei vellukka prøvetaking, og barnet slepp fleire forsøk. Som pårørande må du vere med inn, og det kan vere lurt å la barnet sitte på fanget.

  Ofte er vi to som er med når vi tar blodprøver av barn. Ein som tar prøva og ein som støttar arma og avleier barnet. Gråt er ein naturleg reaksjon hos nokre barn, anten fordi dei er redde, blir heldt fast, eller fordi det er vondt. Di oppgåve under prøvetakinga er å halde rundt barnet, trøyste og skryte av det. Det er viktig at du som følgjer barnet er roleg under heile prosessen. Det gjer ofte situasjonen tryggare for barnet og lettare for alle.

  Ei fin hjelp for barnet er plaster eller krem med bedøving. Dette kan ein kjøpe på apoteket utan resept, og sette på minst ein time før blodprøvetakinga. Bruk av smertelindring kan hindre at barn gruer seg til framtidige prøvetakingar.

  Du kan lese meir om smertelindring i samband med blodprøvetaking her

  Verken plaster eller krem fungerer ved stikk i hæl eller finger.

  Ofte stilte spørsmål
  Korleis skal eg førebu meg?

  Analyseresultatet blir påverka av ei rekkje forhold, følg derfor instruksane om faste, diett eller fysisk aktivitet som lege/sjukepleiar gir i forkant av blodprøvetakinga.

  Kvifor skal eg sitje i 15 minutt før prøvetaking?

  Kroppsstillinga påverkar blodvolumet i kroppen. Det er ein fordel at du sit i 15 minutt før blodprøvetakinga, slik at blodvolumet blir stabilisert.

  Kva vil det seie å vere fastande?

  Å faste vil seie at du ikkje skal ete eller drikke dei siste åtte til tolv timane før blodprøvetakinga.

  Kan eg ta medisinar før blodprøvetakinga?

  Dersom du ikkje har fått andre instruksjonar, kan du ta medisinar som vanleg. Ved terapikontroll av medikament blir blodprøven vanlegvis teken rett før neste dose, men det finst unntak. Legen vil informere om det.

  Kan eg trene før blodprøvetakinga?

  Du bør unngå fysisk aktivitet utover vanleg gange før prøvetakinga, like eins hard trening og hardt kroppsarbeid i dagane før prøvetakinga.

  Tidspunkt for blodprøvetaking?

  Nokre komponentar i blodet varierer i løpet av døgnet. Følg retningslinjene du får frå legen. Dersom du har spørsmål om prøvetakingstidspunktet, kontaktar du rekvirerande lege.

  Skal eg ta med rekvisisjon?

  Dersom du har fått rekvisisjon(ar) frå legen/avdelinga, må du ta dei med til Poliklinikk for blodprøvetaking. Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta (f. eks. fastlege) må ha med utfylt papirrekvisisjon dersom denne ikkje er sendt laboratoriet elektronisk.

  Gjer det vondt?

  I dei fleste tilfelle er blodprøvetaking uproblematisk og lite smertefullt. Enkelte kan likevel føle det ubehageleg og bli uvel under blodprøvetakinga. Gi beskjed til prøvetakaren dersom det gjeld deg, slik at forholda kan leggjast til rette for ei god prøvetaking. Lokalbedøving kan nyttast til venepunksjon, men må smørjast på huda éin til to timar før blodprøvetakinga.

  Korleis går blodprøvetakinga for seg?

  Prøvetakaren spør om pasientens fulle namn og fødselsdato/fødselsnummer. Blodprøven blir vanlegvis teken i armen, og det er en fordel å ha klede som er lette å rulle opp på overarmen. Prøvetakaren strammar eit band rundt overarmen for å få fram tydelege blodårer, deretter blir kanylen ført inn i blodåra. Det blir brukt sterilt eingongsutstyr ved blodprøvetaking. Prøvetakingsrøyret blir automatisk fylt med blod når kanylen er godt plassert i blodåra. Vanlegvis blir det tappa éin til fem prøvetakingsrøyr med blod, avhengig av kor mange analysar legen har bestilt.

  Korleis går blodprøvetakinga på barn for seg?

  Det er alltid ein fordel at barnet er førebudd. Prøvetakinga kan skje ved stikk i armen (venepunksjon) eller som eit stikk i fingeren/hælen (kapillær prøvetaking). Prøvetakaren avgjer kva måte som er best for barnet ditt. Snakk gjerne med legen til barnet eller laboratoriepersonalet om eventuell bedøving av huda før venøs blodprøvetaking. Det finst smertestillande krem eller plaster som kan smørjast på huda. Kremen skal smørjast inn éin til to timar før prøvetakinga.

  Kor lang tid tek det å ta ein blodprøve?

  Sjølve blodprøvetakinga tek vanlegvis nokre få minutt. Det er tilrådd å sitje i ro i om lag 15 minutt før prøvetakinga. Glukosebelastingar og andre belastingsprøvar må avtalast på førehand og går for seg i løpet av eit par timar ved at det blir teke fleire blodprøvar i løpet av denne tida.

  Når får eg analyseresultatet?

  Analyseresultatet blir rapportert til rekvirerande lege eller avdeling. Dersom du er innlagd på sjukehuset eller tilknytt ein av poliklinikkane til sjukehuset, vil analyseresultata vere tilgjengelege elektronisk like etter analyseringa. Dei fleste analyseresultata blir ferdige same dagen, mens nokre analyseresultat tek lengre tid.

  Laboratoriet kan ikkje oppgi analyseresultatet til pasienten. Det er legen som informerer om analyseresultata. Det er berre dei komponentane som legen har bestilt, som blir analyserte.

  Skal eg betale eigendel?

  Det er ingen eigendel ved blodprøvetaking.

 2. Under

  Du blir spurt om namn og fødselsnummer (11 siffer) før vi tar blodprøva. Dette gjer vi for å sikre at prøvene blir riktig merka.

  Dei fleste prøvene blir tatt på innsida av olbogen.Du får eit stramt band rundt overarma slik at blodåra blir godt synleg og lett å stikke i. Vi stikk med ei tynn nål og blodet blir tappa på små rør.

  Sjølve blodprøvetakinga tek vanlegvis berre nokre få minutt, og blir gjort mens du sit i ein stol. Viss det er mogleg bør du sitte i ro i minst 15 minutt før du tar blodprøva. Vi tappar vanlegvis 1 - 5 små rør med blod, avhengig av kor mange analysar legen din har bestilt.

  Sei ifrå om du bli uvel undervegs

  For dei fleste er det uproblematisk å ta blodprøve. Det kan gi litt ubehag når nåla blir stukken inn i huda, men det går fort over. Nokre kan bli uvel under prøvetakinga. Viss du veit at dette kan gjelde deg, er det fint om du seier ifrå til den som skal ta prøva.

 3. Etter

  Etter at prøva er tatt, legg vi eit lite kompress på stikkstaden. Den skal du trykke lett på for å hindre blødingar.

  Ein sjeldan gang blir blodprøva tatt frå ein arterie. Da vil du få beskjed om å klemme hardt og lenge på stikkstaden for å hindre blødingar.

  Dersom du brukar blodtynnande medisinar bør du klemme litt lenger på stikkstaden.

  Resultat av undersøkinga

  Resultat på blodprøva blir sendt til den som har bestilt prøven for deg. Tilvisande lege informerer deg om prøveresultatet. Laboratoriet har diverre ikkje høve til å formidle prøvesvar direkte til deg.

  Det er ulikt kor lang tid det tek å analysere blodprøvene. Medan nokre resultat vil vere ferdig på få minutt, vil andre vere klar etter få timar, seinare same dag eller neste dag. For enkelte prøver kan det ta dagar før svaret føreligg. For prøver som vi må sende til andre sjukehus kan svartida variere frå dagar til veker.

  Dersom du er innlagd på sjukehuset, eller har time på ein av poliklinikkane, er mange prøveresultat klare like etter analyseringen.

  Dersom prøvesvaret blir sendt i posten til for eksempel fastlegen din, kan det ta nokre dagar før du får svar.

Gå til Blodprøve

Avdeling
Poliklinikk for blodprøvetaking
Oppmøte

Les meir om kor du kan ta blodprøvar og våre opningstider

 

Behandling

I dei tilfella det er nødvendig med innlegging vil det som regel vere aktuelt å få gjennomført ein ultralyd av urinvegane for å sjå etter disponerande årsakar til infeksjon eller komplikasjonar.  

Les meir om Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøking vert gjort for å stille diagnose, kartlegge utbreiinga av ein sjukdom eller for å vurdere effekt av ei behandling. Bruk av ultralyd er ikkje skadeleg for kroppen. 

Ultralyd er høgfrekvente lydbølger og fungerer i prinsippet som eit ekkolodd. Ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen. Når lyden passerer forskjellige vev i kroppen, blir noko av lyden reflektert tilbake som ekko. Denne lyden vert fanga opp av eit lydhovud og lydbølgene omdanna til bilete i ultralydmaskinen.

 1. Før

  Førebuing til ei ultralydundersøking varierer ut frå kva som skal undersøkast.

  • Ved undersøking av mageregionen må du vere fastande dei siste fire timane før undersøkinga. Du skal heller ikkje tygge tyggegummi eller ete pastillar. Er du avhengig av medisinar, skal du ta desse som vanleg med lite vatn.
  • Ved undersøking av urinblæra skal du drikke rikeleg i forkant og møte med full urinblære.
  • For andre ultralydundersøkingar er det inga førebuing.

  Informasjon om førebuing til undersøkinga blir gitt i innkallinga du mottar i forkant av undersøkinga.

 2. Under

  Vanlegvis ligg du på ein benk under undersøkinga. Det området av kroppen som skal undersøkast må vere avkledd. For å kunne lage bilete må det vere god kontakt mellom huda og lydhovudet. Det vert nytta ein gelé på huda, som kan kjennest litt kald med ein gong. Lydhovudet blir flytta fram og tilbake over det aktuelle området medan ein tek ein serie av bilete.

  Undersøkinga gjer ikkje vondt. Av og til må den som undersøker deg trykke litt ekstra på lydhovudet for å få betre innsyn. Det kan opplevast litt ubehageleg, spesielt viss du har smerter eller er øm i området.

  I nokre få tilfelle er det aktuelt å gi kontrast i blodåra di (mikro-gassbobler). Ein legg inn ei plastnål i olbogen eller handryggen. Nåla vert fjerna etter undersøkinga. Du vil på førehand bli spurt om eventuelle tidlegare reaksjonar på kontrast, om allergiar eller astma og diabetes. Kontrasten medfører svært sjeldan ubehag.

  I andre tilfelle er det aktuelt å måle stivheit i organ for eksempel lever, ved hjelp av ultralyd elastografi. Denne tilleggsundersøkinga varer 3-5 min og har ingen biverknader.

  Undersøkinga varer frå 10 til 30 minutt, alt etter kva for eit område som skal sjekkast.

 3. Etter

  Inneliggande pasientar kan gå tilbake til avdelinga med det same. Andre pasientar kan reise heim etter undersøkinga.

  Ved ultralydundersøking der kontrast blir gitt intravenøst, vil vi be deg vente på avdelinga ei lita stund etter at kontrasten er sett inn.

  Enkelte gongar kan ein få svar direkte etter undersøkinga, men som oftast får du svaret frå legen som tilviste deg. Pasientar som er innlagde på sjukehuset får som regel svar neste dag.

Ver merksam

Ultralydundersøkinga medfører ingen komplikasjonar.

Gå til Ultralydundersøkelse

Avdeling
Radiologisk avdeling
Stad
Sentralblokka

I nokre tilfelle vil det sjølv etter sjukehusinnlegging vere tilstrekkeleg med tablettbehandling, men ofte vil det vere nødvendig med intravenøs antibiotikabehandling i startfasen. Når tilstanda er i bedring vil ein bli utskrevet, ofte med tablettbehandling for å fullføre antibiotikakuren heime.

Ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner blir vanlegvis behandla med antibiotika av fastlege i 3-5 dagar. I meir kompliserte tilfelle og ved infeksjon som krev innlegging vil behandlingslengda vere lenger.

Urinveisinfeksjon hos menn reknast generelt som komplisert og vil derfor kreve lenger antibiotikabehandling.

Oppfølging

Ved innlegging er det vanleg å vere innlagt i 1-3 døgn før utskriving med tablettbehandling. I nokre tilfelle vil behovet for behandling på sjukehus vare lenger

I enkelte tilfelle kan det vere aktuelt med vidare oppfølging, då som oftast hos fastlege.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk i avdelingen

Besøkstiden hver dag mellom klokken 17.00 og 20.00. Visitt utover dette bes avtalt med personale. Kontakt personalet før du går inn på pasientrommet og dersom du har med mat eller drikke som må varmes eller oppbevares.
 • Henvendelse til personalet før besøk: Før du går inn til pasienten må du henvende deg til personalet hver gang du kommer på besøk.
 • Antall pårørende pr. besøk: hovedregelen er maks to besøkende om gangen. På overvåkningsstuen kan det til tider være behov for å begrense besøk i henhold til skjerming av øvrige pasienter. Avklar gjerne besøk i forkant.
 • Besøkende skal ikke drikke eller spise på isolatene.
 • Unngå å sitte på sengekanten, benytt en stol.
 • Pårørende kan ikke benytte pasient- eller personaltoalett. WC finnes i gangen vis a vis heisen.
 • Skal du besøke flere pasienter på samme dag må den som ligger på smitteisolat bli besøkt sist.
 • Unngå å ta inn yttertøy, vesker eller lignende inn på et isolasjonsrom. Spør personalet hvor du kan henge dette fra deg. Verdisakene dine tar du med deg.
 • Pårørende må ikke føre telefonsamtaler på overvåkningsrommet. Slå av lyden på mobiltelefonen. Vi har dessverre ikke eget pårørenderom i avdelingen.

Personalet vil i noen tilfeller begrense antall besøkende. Spesielt overfor pasienter som ligger på isolat, pasienter som skal beskyttes mot støy/uro, eller hvis det er dårlige medpasienter på rommet.

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøksreglar på sjukehuset

Blomster ikke tillatt

På grunn av fare for oppvekst av bakterier i blomsterjord er det ikke tillatt med potteplanter inne på avdelingen. Vi ønsker også å unngå blomsterbuketter på overvåkningsstue med tanke på allergier og plass. 

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Hotell

Nærmeste hotell er Haukeland Hotell, tlf.: 55976800. Eventuelle reise og oppholdsutgifter for pårørende til voksne pasienter dekkes ikke av sykehuset

Hygiene

Vi oppfordrer deg til å alltid ha det rent og ryddig rundt din seng. Nattbordet skal være ryddig. Skittentøy kastes i tøysekken på badet etter bruk. Vi har hånddesinfeksjon hengende på veggen på rommet ditt, du oppfordres til å benytte denne.
 • Vask/sprit deg alltid på hendene etter at du har vært på toalettet og før du spiser.
 • Unngå å berøre eventuelle sår eller bandasjer.
 • Oppdager du blod eller at det er vått på bandasjen, i sengetøyet eller at bandasjen din har løsnet, ber vi deg gi beskjed til personalet.
 • Vi anbefaler deg å bruke sko/tøfler når du trår på gulvet.

Måltider

Alle pasienter som har mulighet til det skal spise i bufféen.
Bufféen er åpen for servering i tidsrommet:
Frokost: kl.08:00-09:00
Lunsj: kl.12:00-13:00
Middag: kl. 15.30-16.30
Kvelds: kl. 19.30-20.30

Til sengeliggende/isolerte pasienter blir maten servert inne på
pasientrommet 20 - 30 minutter etter oppsatt tid.

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Rutiner i MOE

​Dagen starter med morgenstell, måling av blodtrykk, puls, temperatur og evt blodprøvetaking. Sykepleiere og leger diskuterer pasientene i previsitt kl 9.15. Fra kl 10 er det visitt hos pasientene. Pleiepersonellet har vaktskifte kl. 07, kl.14.30 og kl. 22.

Telefon

Det er ikke pasienttelefoner på avdelingen. Mobiltelefon kan brukes, men må begrenses på flersengsstuer. Vennligst vis hensyn overfor pasient i naboseng ved telefonbruk og unngå høye ringetoner. Vi får til tider svært mange telefonhenvendelser, for å begrense pågangen er det ønskelig at kun er én eller to personer pr familie har telefonkontakt med avdelingen. Vennligst unngå å ringe i tidsrommet kl. 07–09 og 14–15.
Telefonnummer til medisin post 6: 55973720

Til deg som er isolert

Det behøver ikke å bety at du er spesielt dårlig eller ”farlig”, men de bakteriene du har i kroppen har gitt deg en infeksjon som kan spre seg til andre pasienter. Personalet vil vanligvis iføre seg hansker, gul frakk, og noen ganger munnbind når de kommer inn på rommet ditt. Venner og familie må, i de fleste tilfeller, bruke den samme påkledningen som personalet. Rommet ditt må ikke forlates uten avtale med lege eller sykepleier.

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Verdisaker

​La aldri verdisaker/eiendeler ligge synlig! Om du forlater sengen din, må du ta disse med deg, eller få personalet til å låse dem inn. Avdelingen er ikke ansvarlig for verdisaker som forsvinner under oppholdet.

Visittid

Besøk på sjukehuset etter avtale
Vi har begrensingar på besøk grunna koronavirus-pandemien. Besøksreglane vil kunne variere noko frå avdeling til avdeling, og derfor må du avtale besøk med den aktuelle avdelinga på førehand.


Blomar
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blome etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?