HELSENORGE

Ultralyd av lever med kontrast

Ultralyd er høgfrekvente lydbølger. Lydhovudet på ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen og registrerer bølgene som kjem i retur. Lydbølgene blir analyserte og omdanna til eit bilete.