Polymyalgia revmatika og temporalisarteritt

Revmatologisk avdeling

Polymyalgia revmatika og temporalisarteritt er to revmatiske sjukdommar som liknar kvarandre og som kan vere tilstade samstundes. Polymyalgia er prega av muskelsmerte i skuldrer og bekken-området, medan temporalarteritt kan gje smerter i hovud og tinning.

Innleiing

Ein meiner at PMR og AT er ulike former for den same sjukdommen. AT har mange av dei same symptoma som PMR.
Dei mest typiske kjenneteikn ved polymyalgia revmatika (PMR) er:

 • Verk i begge skuldrer eller begge hofter, eller i både skuldrer og hofter
 • Plagsam kjensle av at heile kroppen er stiv i minst ein time om morgonen
 • Teikn på generell sjukdom der mange kjenner seg trøytt og slapp og har feber
 • Høg blodsenking
 • Rask betring når ein får kortison

Temporalarteritt (AT) er ein betennelse i blodårer i tinningen. Blodårebetennelse (såkalla kjempecelle-arteritt) fins og ofte andre stader i kroppen.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Korleis utviklar sjukdommane seg?

Utviklinga av sjukdommen skjer gjerne i løpet av veker til månader. Ved polymyalgia revmatika (PMR) har ein typisk smerte og er stiv i skuldrer og/eller hofter, eventuelt og i nakke, overarmar og lår. 

Det å vere stiv i kroppen om morgonen er ein typisk plage. Det kan vere så ille at mange kan ha problem med å komme seg ut av senga, kle på seg og løfte armane over hovudet. Nokre får og lette betennelsar i kne og anklar. Dei fleste føler seg sjuke.

Dei vanlegaste symptoma ved temporalarteritt (AT) er smerte i hovud og i tinning, tyggesmerte og forstyrringar i synet (dobbeltsyn, tåkesyn, skugge i synsfeltet eller forbigåande synstap hos opptil 20%). Omkring 5% kan få eit varig synstap. Nokre kan få betennelse i andre blodårar i hovudet eller armane. Derfor er AT rekna som ein meir alvorlig sjukdom.

Kva skuldast sjukdommane?

Begge er truleg uttrykk for ein betennelse i blodårer.  Årsaka til at denne betennelsen oppstår er ukjent, men ein reknar med at den skuldast at kroppen sitt immunsystem reagerer mot strukturer i eige vev. Slik sjukdom kallar ein autoimmun sjukdom. Ein meiner både ytre faktorar og arvelege faktorar speler ei rolle for utvikling av autoimmun sjukdom.

Korleis stillas diagnosane?

PMR-diagnosen blir i all hovudsak stilt på grunnlag av sjukehistoria og fråvær av andre sjukdommar som kan gi liknande symptom.

Typisk sjukehistorie er:

 • Sjukdomsstart etter 50 år og plager i meir enn 2 veker.
 • Verk/smerte i begge skuldrer eller begge hofter - eller i både skuldrer og hofter
 • Morgonstivleik som varer meir enn 45 minutt
 • Høg senking eller andre teikn på betennelse i kroppen

AT-diagnosen kan bli stilt om tre eller fleire av følgjande kriterium er til stades:

 • Sjukdomsstart etter 50 år.
 • Nyleg oppstått lokalisert hovudverk.(pine)
 • Øm tinningpulsåre ved trykk (berøring) og/eller redusert puls i blodåra.
 • Høg senking.
 • Positiv vevsprøve frå tinningpulsåra (som viser betennelse med spesielle kjempeceller) Vevsprøve frå pulsåra i tinningen er einaste måten å finne ut om ein har blodårebetennelse (AT) på. Prøven blir tatt ved eit lite kirurgisk inngrep i lokalbedøving.

2. Under

Korleis vert sjukdommane behandla?

PMR kan bli tatt hand om av allmennlege, medan AT blir tatt hand om av spesialist på sjukehus. Prednisolon blir brukt ved begge sjukdommane for å dempe betennelsen. Dosen ved AT er ofte høgare enn ved PMR fordi ein vil unngå skade på synet.
Ofte ser ein ein dramatisk forbetring av tilstanden allereie få timer etter start av behandling. 

Prednisolondosen må reduserast gradvis over tid, og det er svært viktig å følgje nedtrappinga som legen sett opp for å unngå alvorlege biverknader. Det er vanleg at behandlinga varer lenger enn 1 år. Nokon treng behandling med låge dosar (5-10 mg) i mange år fordi plagene kjem att kvar gong ein stoppar med medisinen. Det viktig å kontakte lege straks ved aukande hovudverk eller synsvanskar.

Bruk av kortison over lang tid aukar risikoen for å få beinskjørhet . Det er viktig med dagleg tilskot av kalsium og vitamin D (f.eks. Calcigran®). Medisin mot beinskjørhet kan vera naudsynt. Prednisolon kan auke risiko for diabetes og blodsukker skal kontrollerast ved høge dosar.

3. Etter

Noen fakta

 • PMR/AT oppstår nesten alltid etter fylte 50 år. 
 • Kvinner blir ramma dobbelt så ofte som menn. 
 • Nye tilfelle av PMR oppstår hos ca 50-55/100.000 personer per år (nokon oppgjev høgare tal). AT er noko sjeldnare (ca. 25 per 100.000 per år). Begge sjukdommane vert vanlegare dess eldre ein er, og har og blitt hyppigare dei seinare år. PMR og AT er vanlegare i Skandinavia enn i andre delar av verda. 

Kontakt

Revmatologisk avdeling
Telefon
Ekspedisjon: 55975400
Sengepost: 55975402
Dagpost: 55975401
Poliklinikk: 55975397
For øyeblikkeleg hjelp: 55975427
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.