Nevrografi (NCV)

Klinisk nevrofysiologi KNF

Ordet nevrografi betyr at ein framstille ein nerve grafisk. Nerven blir stimulert med svak straum og responsen frå nerve blir registrert i form av ei kurve eller «bylgje». Storleiken og hastigheita på responsen er eit uttrykk for nerva si funksjon.

Innleiing

Nevrografi er ei objektiv måling av perifer nervefunksjon ved hjelp av nevrofysiologisk teknikk. Nevrografiske undersøking blir brukt til å måla generelle og lokaliserte forandringar i perifere nervar og nerve- muskelovergangar.

Resultata er eit supplement til klinisk diagnostikk og kan i nokre høve bli brukt for å følgja sjukdomsutvikling eller behandlingseffekt.

Undersøkinga kan vera aktuell ved utgreiing av skade i ein enkeltståande nerve (f. eks Karpal tunnel syndrom), ved generell skade i fleire nervar, muskelsjukdomar, motor nevron sjukdomar eller ved traumatisk skade.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Førebuing:

 • Et og ta dei vanlege medisinane du pleier å ta.
 • Huda bør være rein og utan hudlotion. Det er eit godt utgangspunkt for god elektrodekontakt og dermed teknisk bra kvalitet på testen.

2. Under

Korleis går sjølve undersøking føre seg?

 • Personen ligg på ein benk eller i ei seng.
 • Undersøkinga går føre seg ved at elektrodar vert plassert på huda si overflate og den aktuelle nerven blir stimulert med svak straum. Nerven sine responsar blir målt og kan lesast av via ein dataskjerm.
 • Det er viktig å slappe godt av då dette har mykje å seia for kvaliteten av testen.
 • Einskilde kan oppleva testen som noko ubehageleg, men ikkje smertefull. Graden av ubehag ved undersøkinga heng ofte saman med graden av generell spenning i kroppen.
 • Huda bør halde normal temperatur. Dersom ein er kald / kjølig, blir ein gjerne pakka inn med pledd/ varmepute.
 • Undersøkinga varer ca. 1 time.

3. Etter

Kontakt

Klinisk nevrofysiologi KNF
Oppmøte
Du finn oss i Gamle Hovudbygg på Haukeland.
Telefon
55975120
Telefaks 55975164
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.