Augeavdelinga

Makulahòl i auget

Auget er forma som ei kule. Netthinna (”synshinna”) kler innsida av kula som eit tapet. ”Makula” er namnet på skarpsynsdelen av netthinna. I dette området kan det oppstå eit hòl. Hòlet er lite, men det ligg heilt i midten, slik at synet rett fram blir borte og bildet forvridd. Dette gir problem med å lese og å gjenkjenne ansikt, og ofte kjennest det forstyrrande på det andre auget. Tilstanden rammar ikkje sidesynet, så ein blir ikkje blind. 

Innleiing

Kva kjem det av?

Årsaka er ikkje overanstrenging eller gal bruk av auga. Hòlet kjem av aldersforandringar i netthinna. Nokre gonger kan ein få makulahòl på begge auga.

Kva kan gjerast?

Tilstanden blir ikkje betre av seg sjølv. I dei fleste tilfelle kan ein lukke hòlet med en operasjon. Synet vil da vanlegvis bli betre, om enn ikkje like godt som før hòlet oppstod. Dersom hòlet først har lukka seg, er det svært sjeldan at det opnar seg igjen.

Er det komplikasjonar knytt til inngrepet?

Alle operasjonar har ein viss risiko ved seg, men risikoen for alvorlege komplikasjonar er liten ved denne typen operasjonar. Det kan bli bløding eller infeksjon, eller netthinna kan ta skade slik at det oppstår netthinneløysing. I så fall må ein operere på ny.

Før

Ved første konsultasjon blir du nøye undersøkt av augelege, det blir gjort nokre målingar og tatt nokre bilde. Dersom du ønsker operasjon og vi anbefaler dette, blir du så satt på venteliste til operasjon hos oss. Ventetida varierer frå nokre veker til nokre månader, du vil få beskjed om dato i posten. I to dagar før operasjonen skal du drype auget som skal opererast. Du får med resept på desse dropane ved undersøkinga hos augelegen her. Dei same dropane skal du bruke også etter operasjonen.

Ofte blir operasjonen utført som dagkirurgi, det vil seie at du reiser heim same dag etter operasjonen. Alternativt kan du bli innlagd i Augeavdelinga frå dagen før til eit par dagar etter operasjonen. Operasjonsdagen blir du tatt imot av ein sjukepleiar som klargjer deg til operasjonen. Du kan ikkje køyre bil same dag som du er operert.

Under

Operasjonen går som oftast føre seg i lokalbedøving. Du får beroligande tablett på førehand, men vil vere vaken. Operasjonen tar 1-1 ½ time. Først blir glasslekamen (geleen på innsida av auget) fjerna, og deretter ei tynn hinne som ligg over hòlet. Ei gassboble blir til slutt sett på innsida av auget. Dersom du ikkje er operert for grå stær tidlegare, gjer vi vanlegvis den operasjonen i same inngrepet. Da blir augelinsa fjerna og erstatta av ei kunstig linse.

Etter

Gassbobla skal ligge mot netthinna slik at hòlet gror. Dei tre første døgna etter operasjonen skal du derfor ikkje sjå oppover eller ligge på rygg. Om dagen kan du vere oppe som vanleg, og om natta kan du ligge på magen eller heilt over til ei av sidene.
 
For å beskytte auget blir det etter operasjonen lagt på eit gjennomsiktig skjold av plast foran auget. Du skal fortsette å drype auget allereie same dag, men elles behalde plastskjoldet på. Auget blir kontrollert dagen etter.
 
Etter dei første tre dagane treng du ikkje lenger halde den spesielle posisjonen. Gassbobla forsvinn i løpet av to-tre veker. Etter kvart som gassbobla forsvinn vil synet klarne ovanfrå og ned. Gassbobla vil du merke som ein svakt skjelvande kant liggande i synsfeltet. Så lenge du har gass i auget kan du ikkje reise med fly. Du kan heller ikkje vere sjåfør i bil i dei vekene. Du skal unngå å anstrenge deg hardt fysisk, men elles kan du leve som normalt. Auget skal du drype i fire-fem veker etter operasjonen, og etter det må det vanlegvis bli tilpassa nytt brilleglas for auget. Det vil ta fleire månader før synet blir ordentleg klart.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

Sør for Haukeland (line 5 og 6)​, nord for Haukeland (line 12 og 16E), Ibsensgate (arbeidsruter) og Haukelandsveien (line 5,6 og 16E).

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss


Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

OBS: dette tilbodet finnst ikkje i helger og høgtider. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Augebygget

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Strengare kriterier for å følgje pasientar til behandling

Augeavdelinga har sett seg nøydd til å innføre strengare kriterier for å følgje pasientar til undersøking og behandling i avdelinga. 
Les meir

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Visittid

Besøk på sjukehuset etter avtale
Vi har begrensingar på besøk grunna koronavirus-pandemien. Besøksreglane vil kunne variere noko frå avdeling til avdeling, og derfor må du avtale besøk med den aktuelle avdelinga på førehand.


Blomar
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blome etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?