HELSENORGE
Ergoterapi

Leddgikt - trening av hender

Handtreningsøvingane i dette heftet er tilrådd for personar med leddgikt (revmatoid artritt). Forsking viser at jamleg handtrening kan ha effekt på stivleik, smerter og handkraft, i tillegg til utføring og meistring av daglege aktivitetar. Vi tilrår at du trener hendene minimum tre gonger i veka. Hugs at det å bruke hendene i daglege aktivitetar også er trening.