Kjevekirurgisk poliklinikk

Kjeveleddsartroskopi ved kjevesperre

Kjevesperre kjem enten smygande eller oppstår plutseleg. Ein kan ha opplevd ein eller fleire periodar med klikking / knepping frå menisken i kjeveleddet.Tilstanden hindrar normal bevegelse av leddet, og ein opplever smerter og problem med å gape.

Innleiing

Går ein lenge med symptom, kan ein også oppleve smerte ved kvile. Problem med gapeevna kan bety at menisken i kjeveleddet har forflytta seg, og det kan vere samanveksingar i leddet.

Artroskopi

Artroskopi er kikholskirurgi der ein går inn gjennom huda og inn i leddet med ei lita hylse. Slik kan ein skylje med sterilt saltvatn, og få løyst eventuelle samanveksingar mekanisk.

Tilvising og vurdering

Du må ha tilvising frå eigen tannlege eller fastlege.

Før

Undersøkingar

Ved første besøk i poliklinikken utfører ein oralkirurg undersøking av kjeven, ledd og kjevemusklar. Det blir tatt eit digitalt panoramarøntgen av tenner og begge kjeveledd. Behandlinga kan vere samansett.

  • Ved behov kan ein sette bedøving i leddet, både for smertelindring og diagnostikk.
  • Ofte er kjevemusklane svært ømme og treng ei avlasting. Ei bittskinne kan framstillast hos eigen tannlege, og må brukast regelmessig i eit par månadar før kjevemusklane roar seg.
  • Du må gjere trenings- og avspenningsøvingar fleire gonger for dagen over ei viss tid for å hjelpe mot stram og øm muskulatur. Du får utlevert eit skriv med eigne øvingar som du kan utføre heime.
  • Tilvising til MRI-undersøking (magnetisk resonans imaging) eller CT-undersøking (computer tomografi) av kjeveledd blir rekvirert ved indikasjon. Du vil bli kalt inn til ny time i poliklinikk når svaret på undersøkingane er klare.
  • Ved vedvarande problem med kjevesperre og smerter, og på bakgrunn av tidlegare undersøking og funn i MR eller CT, kan det bli aktuelt å planlegge operasjon.

Førebuingar til operasjon

Du må møte fastande til operasjon. Det betyr at du ikkje kan ete, drikke, snuse eller røykje frå kl. 24.00 dagen før operasjonen. Ikkje ta på deg øyrepynt, sminke eller feite ansiktskremar.

Kirurgen vil informere deg om inngrepet, og det blir gitt smertestillande- og beroligande legemiddel.

På operasjonsstova vil ein bruke litt tid på førebuingar. Det kan vere nødvendig å barbere vekk litt hår rundt øyret. Øyret og delar av ansiktet og halsen blir vaska med desinfiserande middel. Til slutt blir du dekka til med ein steril dekning.

Under

Operasjon

Under operasjonen vil kirurgen først sette lokalbedøving i huda, og deretter i leddet. Ein brukar kiruriske instrument, og pasienten blir bedt om å opne og lukke munnen undervegs. Blir det tungt å gape lenge, kan ein få bite på ein bitekloss av gummi for avlasting.

Øyret ligg rett ved kjeveleddet, så det er normalt om du høyrer små kneppe- og knaselydar. Etter operasjonen får du eit sting i huda, ein liten teip over såret og deretter bandasje.

Etter operasjonen

Når operasjonen er over får pasienten kvile på eit rom. Kirurgen og sjukepleiar gir informasjon om vidare forløp. Du får resept på smertestillande legemiddel og instruksjon i bruk av desse.

På grunn av beroligande legemiddel som er gitt, ønskar vi at du har med deg nokon som kan følge deg heim etter operasjonen.

Like etter operasjonen kan det kome litt hevelse på framsida av øyret som påverkar ansiktsnerva i området. Dette vil gå over i løpet av dagen. Hevelse utover dette vil skje, og då gjerne med ein topp den tredje dagen. Deretter vil hevelsen avta.

Det kan sive noke blodvæske frå såret når bedøvinga går ut. Du kan då legge litt forsiktig press på såret, og det vil gi seg etter ei stund. Hald såret tørt i tre dagar. Bandasjen kan du fjerne ved heimkomst, men la teipen over såret sitte på lengst mogleg.

Etter

Ei veke etter operasjonen skal du møte i poliklinikken for å fjerne teip og sting, samt få instruksjon i trening av kjeven. Etter ei veke skal muskeløvingar startast opp på nytt. Om du har ei bittskinne kan denne brukast direkte etter operasjonen.

Vidare planleggast kontrollar etter ein og tre månadar, og etter seks månadar skal ein gjere ei vurdering av behandlinga.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?