Koronar angiografi / Hjarteintervensjon

Hjertekateterisering

Hjartet er ein muskel som sørger for at alle organ i kroppen får oksygenrikt blod. Hjartet får tilført oksygen gjennom kransarteriane (koronararteriane) som ligg utanpå hjartet. Angina Pectoris kjem som regel av forsnevringar eller tilstopping av kransarteriane. For å undersøke forholda i hjartet, utfører vi  koronar angiografi. 

Før

 • Du skal møte ved Hjarteavdelinga sin poliklinikk i 1. etasje, Sentralblokka. Der vil du bli henta av ein sjukepleiar som viser deg inn til ambulantstova. Ambulantstova er eit førebuingsrom/venterom. Her vil du få sitte i lenestol eller ligge i seng.
 • Dusj kvelden før, eller same morgon som undersøkinga, om tilstanden din tillèt det.
 • Du må fjerne neglelakk og sminke og ta av klokke, ringar og smykke.
 • Du skal ikkje drikke koffeinhalding drikke etter midnatt. 
 • Du kan ete små porsjonar til alle måltid før undersøkinga.
 • Du skal ta dine faste morgonmedisinar, unntatt
  • diuretika (vanndrivande)
  • blodtynnande medisinar som Marevan®, Klexane®, Eliquis®, Xarelto®, Pradaxa®, Arixtra®.
  • Metformin®, Glucophage®, Janumet® (diabetesmedisin).
 • Du har på deg pasientskjorte under undersøkinga. 
 • Du får ein venekanyle i armen og det blir kopla til intravenøs væske.
 • Dersom du har nedsett nyrefunksjon, får du ei ekstra mengde intravenøs væske, du skal og passe på å drikke litt godt kvelden før.
 • Du skal late vatnet før undersøkinga.

Under

 • Du ligg på ein undersøkingsbenk med røntgenapparat. 
 • Du er vaken heile tida.
 • Du får lokalbedøving ved innstikkstaden (handleddet eller lysken). 
 • Vi fører eit tynt kateter opp gjennom pulsåra og til hjartet. 
 • Vi gir kontrastvæske gjennom kateteret, og forsnevringar i kransarteriane blir synlige på røntgen. 
 • Du kan oppleve ubehag i arm ved innføring av kateteret.
 • Du kan oppleve lett varmefølelse når du får kontrastvæske.
 • Det er viktig at du gjev beskjed til personalet om eventuelle ubehag eller smerter. 
 • Undersøkinga varer ca. 1/2 - 1 time.


Etter

 • Vi måler blodtrykk og puls
 • Du får eit lite måltid
 • Vi kontrollerer innstikkstaden

Tilgang via handleddet:

 • Du skal vera 1 – 1,5 timar til observasjon etter hjartekateterisering.
 • Over innstikkstaden på handleddet får du teipa fast ein liten rull som du kan fjerne etter 5 timar. Du kan kjenne prikking i fingrane, dette kan vera lokalbedøvinga som går ut eller at bandasjen er litt stram. 
 • Om du begynner å blø eller det oppstår hevelse, må du gi beskjed til personalet. 
 • Armen skal haldast i ro denne dagen.

Tilgang via lysken:

 • Sengeleie etter undersøkinga. Kor lenge du må ligge, kjem an på kva måte ein lukkar innstikkstaden på; mellom 2-4 timar. Det er viktig at du ligg flatt. Du kan ikkje løfte på overkroppen, og du må halde beina i ro. 
 • Over innstikkstaden får du ein liten plasterlapp. Den kan du ta av etter 2 dagar.

Dette må du ta hensyn til etter inngrepet: 

 • Følg nøye med innstikkstaden. Meld frå om du merkar teikn til bløding, hevelse eller om du får smerter.
 • Det er vanlig med blåmerker rundt innstikkstaden. Det kan vera litt ømt dei første dagane.
 • Du kan dusje som vanlig dagen etter undersøkinga. Skift bandasje for å unngå forureining av innstikkstaden.
 • Du kan ikkje køyre bil same dag som undersøkinga. Dette er på grunn av blødingsfare og fordi du kan få medikament som kan påverke merksemda di.  
 • Du skal ikkje løfte tungt dei to første dagane uansett innstikkstad.
 • Du skal vera forsiktig med fysisk aktivitet dei første to dagane etter innstikk i lysken.
 • Kontakt fastlegen din eller legevakt om du opplever komplikasjonar eller problem etter at du er utskriven.

Innlegging på sengepost

I enkelte situasjonar kan du bli innlagt på vår sengepost etter undersøkinga: 

 • Dersom det blir utført blokking av kransårene direkte etter undersøkinga 
 • Dersom det skulle oppstå uventa komplikasjonar. 
 • Dersom resultatet av undersøkinga tilseier at dette er naudsynt.

Resultat av undersøkinga

Du får alltid resultatet av undersøkinga når prosedyren er ferdig. Som regel får du utført utblokking i same prosedyre, dersom det er naudsynt. 

Nokon gonger blir resultata frå undersøkinga drøfta på eit såkalla ”hjartemøte”. Der er hjartekirurgar og hjartespesialistane som har utført undersøkinga til stades. På hjartemøtet tar vi stilling til kva for ei behandling du bør få. Nokre gonger vil avgjersla bli tatt medan du er på sjukehuset, men oftast får du beskjed etter at du er utskriven. Forklaringa er at hjartemøte ofte blir halde etter at du har reist heim. Det vil då bli inngått avtale om telefonkontakt med den som har vore din lege under opphaldet. Beskjed om dette vil du få ved utreisa. 

Dersom du ikkje har høyrt noko frå Hjarteavdelinga innan 1-2 veker etter heimreisa, bør du ringe Hjarteavdelinga sitt Innleggingskontor . Normalt skal du få beskjed frå oss, men for tryggleiken si skuld vil vi understreke dette.

Ny vurdering (Second opinion)

Dersom du er ueinig i avgjersla som Hjarteavdelinga har teke om vidare behandling av din hjartesjukdom, kan du be om ny vurdering ved Rikshospitalet i Oslo. Hjarteavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus har avtale med Rikshospitalet om uavhengig vurdering i særskilte tvilstilfelle.

Ver merksam

Komplikasjonar

Risikoen for komplikasjonar ved koronar angiografi er liten. Den vanligaste komplikasjonen er bløding frå innstikkstaden. Kateteret kan komme borti flak av åreforkalking som kan løsne. I sjeldne tilfelle kan dette utløyse eit hjarteinfarkt eller eit hjerneslag.

Den samla risikoen for alvorlige komplikasjonar er ca. 0,5 prosent.


Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider

 • Line 21 og 12 har avgang frå Bystasjonen.
 • Linje 2 eller 3 er eit betre alternativ søndagar, då line 12 og 21 har få avgangar denne dagen.
​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss


Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

OBS: dette tilbodet finnst ikkje i helger og høgtider. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta imot besøk også utanom visittida. Viss pasienten deler rom med nokon, er det av omsyn til den/dei andre fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtaler besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasientar og liknande er det ønskeleg at dette vert begrensa. Det kan jo vere vel så kjekt å få ein blom etter at ein har komme heim.
Fann du det du leita etter?