Habilitering - Atferdsvansker hos voksne

Habiliteringsavdelinga for vaksne

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha økt risiko for å utvikle fysiske og psykiske helseutfordringer. I noen tilfeller viser dette seg som atferd som er så hyppig, intensiv og/eller langvarig at det kan medføre betydelig fare for skade på personen selv eller andre. Ved alvorlige og moderate atferdsvansker som har negativ påvirkning på grunnleggende behov og livsutfoldelse har personen rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Innledning

Atferdsvansker kan være en følge av at personen opplever begrensinger i omgivelsene som oppleves krevende og frustrerende. Individuelle risikofaktorer, kognitive utfordringer og manglende individuell tilrettelegging kan forsterke atferdsvanskene. Atferd som utfordrer kan vise seg som fysisk/psykisk truende atferd, destruktive handlinger, forstyrrende atferd, selvskading og seksuelt skadelig atferd.

Årsaker til atferd som utfordrer er ofte komplisert og sammensatt, men kan ha en sammenheng med:

  • Fysiologiske forhold som sykdom, smerter, psykiske tilleggsproblemer, søvnvansker, ernæring, pubertet, medikamenter.
  • Sosiale forhold som manglende tilrettelegging av bolig, sysselsetting og fritidstilbud, mangler ved kvalitet og omfang av den hjelpen man mottar, manglende selvbestemmelse
  • Noen diagnoser og følgetilstander kan gi økt sårbarhet for utvikling av atferd som utfordrer

Henvisning og vurdering

For å få hjelp fra habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) må vi få henvisning fra spesialisthelsetjenesten, lege eller andre med henvisningsrett.

Les mer i Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Fra HAVO mottar henvisning til den har blitt vurdert tar det inntil 10 arbeidsdager. På grunn av postgang til og fra kan det gå 3 – 4 uker før pasient og henviser mottar svarbrev.

Dersom helsehjelp blir innvilget står det i brevet hvilken type helsehjelp som vil bli gitt, tid for første time og navn på ansvarlig fagperson. Ved alvorlige atferdsvansker gis det i tråd med prioriteringsveilederen frist for oppstart av helsehjelpen på 4 uker, og ved moderate vansker er fristen 12 uker. Individuelle forhold kan gi kortere frister.
 
Dersom vi vurderer at pasienten ikke er i vår målgruppe, vil henvisningen bli avvist eller sendt videre til annen avdeling i spesialisthelsetjenesten. Ved avvisning vil vi gi råd om rett instans i svarbrevet.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

I henvisningen må det komme frem hva man ønsker at Habiliteringstjenesten skal bidra med samt beskrivelse av atferdsvanskene og når og hvor de oppstår.

Dersom det er aktuelt med vurdering av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9 som omhandler bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming, må dette framkomme i henvisningen. Ved denne problemstillingen kan også Kap. 9 ansvarlig leder i kommunen sende henvisning.

Les mer om henvisning til Habiliteringsavdelinga for vaksne i Helse Bergen

Før

Pasienten får oppnevnt en fagperson som er ansvarlig for HAVO sin oppfølging. Kompliserte og sammensatte atferdsvansker blir drøftet tverrfaglig og ulike faggrupper bidrar ved behov. Vi er opptatt av å benytte pårørende som ressurs, i tillegg til å involvere alle aktuelle instanser og styrke samarbeidet mellom disse. Noen ganger vil behov for koordinerte og spesialiserte tjenester fra ulike nivåer og enheter kreve at man etablerer en ansvarsgruppe og utarbeider en individuell plan. HAVO kan ta initiativ og bistå i arbeidet.

I forbindelse med atferd som utfordrer starter vi med en grundig kartlegging av atferden, hva som skjer før, under og etter episoder. I tillegg vil man sammen med pasienten og nærpersoner avklare sårbare situasjoner og utløsende faktorer. Det er sentralt å avdekke varselsignaler slik at nærpersoner kan jobbe forebyggende. Samtidig kartlegges miljøfaktorer som botilbud, sysselsetting, fritidsinteresser og nettverk for å få et helthetlig bilde av de tilbud og tjenester pasienten har.

Kartlegging skjer ved samtaler med pasienten og nærpersoner, intervju, observasjoner og spørreskjema. Vi har kontakt med aktuelle arenaer som pasienten oppholder seg på som skole, dagsenter, avlastning i tillegg til hjemmemiljøet. Vi kartlegger også pasientens ressurser og interesser. Karlegging skjer stort sett i kommunen der pasienten bor (ambulant).

Kartlegging gjennomføres av en eller flere fagpersoner som blir kjent med pasienten. Det kan være behov for ytterligere diagnostisk utredning av psykolog og lege. Alle pasientsaker drøftes tverrfaglig underveis.

Det varierer hvor lang tid utredning tar, avhengig av hvor sammensatt og kompleks problematikken er. Det er nødvendig å innhente opplysninger om tidligere utredninger, noe som kan medføre at forløpet tar lengre tid.

Under

I forbindelse med moderate og alvorlige atferdsvansker kan både indirekte og direkte tiltak iverksettes. Indirekte tiltak gis i form av opplæring og veiledning til nærpersoner og tiltak for å øke kvaliteten på den miljøterapeutiske tilretteleggingen. Det kan også være aktuelt med direkte tiltak som styrker pasienten sin kompetanse i forhold til kommunikasjon, relasjonelle- og sosiale ferdigheter, økt selvbestemmelse, mestring og bedret selvfølelse.

Personer med atferd som utfordrer har ofte behov for sammensatte tjenester og rett til en individuell plan (IP). IP beskriver målsettinger og satsingsområder for hjelp, støtte og tiltak som skal bidra til bedret funksjon og livskvalitet. IP skal også klargjøre ansvarsforhold. Hvis personen ikke allerede har IP, har spesialisthelsetjenesten ansvar for å initiere det og bidra sammen med kommunal koordinator slik at personen sikres tjenester fra nødvendige instanser.

Dersom atferden som utfordrer medfører vesentlig skade for pasienten selv eller andre, kan kommunen utarbeide vedtak om bruk av tvang og makt etter kap. 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven. Det er Fylkesmannen som godkjenner disse vedtakene, og spesialisthelsetjenesten har plikt til å veilede i utforming og gjennomføring av tiltak etter dette kapittelet i loven.

Under kartleggingen kan det avdekkes behov for hjelp fra andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Vi henviser videre ved behov.

Det kan være aktuelt med henvisning til Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland universitetssykehus for årsaksutredning ved mistanke om syndromer eller andre genetiske årsaker.

Habiliteringstjenesten har også samarbeid med Avdeling for spesialisert psykosebehandling ved Psykiatrisk klinikk ved behov for oppfølging og behandling av psykiske vansker.

Utredning og behandling vil i hovedsak foregå i pasienten sitt hjemmemiljø. Habiliteringstjenesten jobber ambulant i kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde.

Det varierer hvor lang tid behandling av atferdsvansker tar. Erfaringsmessig kan endringer i miljøbetingelser som påvirker atferdsvanskene kreve langvarig og systematisk innsats fra alle involverte over en lengre tidsperiode.

Etter

Når helsehjelpen avsluttes skrives det en avslutningsrapport der arbeidet blir oppsummert slik at tiltak og råd kan videreføres til kommunen eller andre som har ansvar for videre oppfølging.

Kontaktinformasjon

Habiliteringsavdelinga for vaksne
Oppmøte
Habiliteringsavdelinga jobber ambulant i kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde. Det kan være aktuelt med noen avtaler i våre lokaler i Hatleveien 7D.
Telefon
55 53 50 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Habiliteringsavdelinga for vaksne
Postboks 1400
5021 Bergen

Olav Bjordals veg 29, Breistein
Besøksadresse
Olav Bjordals veg 29(Kart)
5111 Breistein
Telefon
55 53 50 00
E-post

Bil

​Frå Bergen sentrum/Nordhordland:

Kjør E 39.

Avkjørsel i lyskryss ved Shell stasjon på Haukås, Fv 567 mot Breistein.

Kjør 550 m og sving til venstre, inn på Olav Bjordals veg.

Kjør 100 m og sving til høyre, inn til Olav Bjordals veg 29.

Buss

Buss nr. 37 Breistein går frå Åsane Terminal til Breistein.
Den stopper i Breisteinvegen – Busstopp Vestlandsheimen
Det er 450 meter å gå til Olav Bjordals veg 29. Sjå kart.

Finn reisetider på Skyss.no, Skyss App på mobil eller ring Skyss på telefon 55 55 90 70.

Praktisk informasjon

Parkering

​Det er gratis parkering hos oss.

Fann du det du leita etter?