HELSENORGE
For barn og unge

Dynamisk svelgundersøking

Dynamisk svelgundersøkelse er ei røntgenundersøking som har til hensikt å kartlegge svelgfunksjonen.