Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidsmedisinsk utredning

Arbeidsmedisinsk utredning går i hovedsak ut på å vurdere om det foreligger en arbeidsrelatert sykdom. Med arbeidsrelatert sykdom menes sykdom som oppstår som følge av påvirkninger i arbeid eller som har blitt forverret av slik påvirkning. 

Ventetider

Henvisning og vurdering

Henvisning til arbeidsmedisinsk utredning bør inneholde opplysninger om hva pasienten har arbeidet med eller vært utsatt for, en klar utviklingshistorie for den aktuelle sykdommen og en klart formulert problemstilling om hva man ønsker svar på.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Både allmenpraktiserende leger, bedriftsleger,  sykehusleger og privatpraktiserende spesialister kan henvise til arbeidsmedisinsk vurdering. Henvisningen bør inneholde:

 • Navn, personnummer, adresse og gjerne telefon/mobilnummer 
 • Aktuelle symptomer og plager
 • Tidspunkt for debut av sykdom eller symptomer 
 • Resultater fra annen aktuell utredning hos organspesialist
 • Sykdomsutvikling; forverring, symptombedring
 • Relevante prøvesvar
 • Yrkesanamnese, opplysninger om hvilke(n) jobb(er) vedkommende har /har hatt

Før

Dersom du tror at du har en arbeidsrelatert sykdom, kan du ta kontakt med fastlegen din (eller en annen lege) som så sammen med deg vil vurdere om det er riktig å sende en henvisning til Arbeidsmedisinsk / Yrkesmedisinsk avdeling. Hvis vi på avdelingen ut fra henvisningen mener at vi kan hjelpe deg med dine spørsmål, vil du bli innkalt til undersøkelse. Det er viktig at det i henvendelsen fra fastlegen kommer klart frem hva problemstillingen er.

Det er til stor hjelp for oss at du før konsultasjonen tenker nøye igjennom og gjerne skriver ned litt om din yrkeskarriere og eventuelle arbeidsmiljøpåvirkninger. Sammen med innkallingen får du eventuelt et skjema der vi ber deg oppgi tidligere og nåværende arbeidsforhold. Der det er aktuelt ber vi om at du tar med datablader og annen tilgjengelig informasjon om påvirkninger du har vært utsatt for.

Når du kommer til undersøkelse på sykehuset må du ta med liste over dine faste medisiner.

I noen tilfeller er det behov for at du gjør ytterligere forberedelser før du kommer til utredning. Det blir du i så fall informert om ved innkallingen til timen, eventuelt i tillegg i telefonsamtale før utredningen. For eksempel ved yrkesallergiutredning kan det være aktuelt at du stopper med allergitabletter eller astmamedisin før undersøkelsen. Dersom det ikke er gitt beskjed om annet, skal du ta dine medisiner som forskrevet.

Under

Varighet: 1-3 timer avhengig av problemstilling

Utredningen skjer i form av en konsultasjon hos en lege ved avdelingen, og i noen tilfeller kan også yrkeshygieniker og/eller sykepleier være med.  Du vil bli intervjuet om ditt arbeid og påvirkninger i arbeid gjennom din yrkeskarriere og om aktuelle helseplager. For noen kan det være aktuelt med klinisk undersøkelse, blodprøver, lungefunksjonsundersøkelse. Dersom diagnosen ikke er klar, kan det også være aktuelt med videre undersøkelser på kliniske spesialavdelinger.

I noen tilfeller er det aktuelt med mer omfattende utredning.  I så fall blir det gitt særskilt informasjon om det i forbindelse med innkallingen, eller at du blir innkalt til en ny utredning. For eksempel er det aktuelt ved utredning av yrkesallergiske hud- og luftveissykdommer, inkludert yrkesallergisk astma.    

Noen utredninger foregår rutinemessig over flere dager. I disse tilfellene vil det også bli gitt særskilt informasjon om det ved innkallingen:

 • Utredning av mistenkt skade etter yrkesdykking kan gå over 3 hele dager. Det inkluderer undersøkelsen av nevrolog, nevropsykolog , samt spesifikk  undersøkelse ved ØNH avdeling og nevrologisk avdeling.
 • Når utredning av yrkesallergisk astma eller - lungesykdom inkluderer provokasjon av luftveiene med allergener i provokasjonskammer kan utredningen vare i 5 hele dager. Lungelege har ansvar for utredningen
 • Utredning av yrkesallergisk eksem inkluderer time for undersøkelse, pålegging av testmateriale på hud (lappetest), samt avlesing av testresultat og informasjon om resultatet, og er fordelt på 3 dager i løpet av en uke. Hudlege har ansvar for utredningen. 
 • Nevropsykologisk undersøkelse som ledd i utredning av forgiftningsskader på sentralnervesystemet (eks. løsemiddelskade) forgår over 2 hele dager. Nevropsykolog er ansvarlig.

I noen tilfeller kan det også være ønskelig med et bedriftsbesøk som ledd i utredningen. Det vil bare bli aktuelt hvis pasienten selv gir tillatelse til det.

Etter

Etter utredningen skal du få beskjed om konklusjonen. Dersom vi konkluderer med at du har en arbeidsrelatert sykdom, vil du få informasjon og råd om hva du bør gjøre med tanke på  fremtidig arbeid (anbefalinger om tilrettelegging, omskolering eller annet)  og om  eventuelle trygde- og forsikringsmessige rettigheter

Det kan være behov for ytterligere time for videre utredning og informasjon. I noen tilfeller gis også oppfølgende informasjon på telefon. 

 

Vær oppmerksom

En langvarig konsultasjon hos oss kan være litt slitsomt. Ved enkelte undersøkelse kan det være en liten risiko for komplikasjoner, men det vil i så fall bli informert om risiko i det enkelte tilfellet.

 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

Sør for Haukeland (line 5 og 6)​, nord for Haukeland (line 12 og 16E), Ibsensgate (arbeidsruter) og Haukelandsveien (line 5,6 og 16E).

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?