Rusmedisin LAR

Legemiddelassistert rehabilitering er eit behandlingstilbod innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling til personar som er avhengige av heroin eller andre opioid (morfinliknande stoff).
I behandlinga nyttar ein legemiddel som inneheld metadon eller buprenorfin, eller både buprenorfin og nalokson (t.d. Suboxone). Bruk av desse legemidla gjer at pasientane ikkje lenger har behov for heroin. Det gjer rehabilitering og behandling av andre lidingar hos pasienten mogleg.