Rusmedisin Ambulant seksjon

Ambulant seksjon i Avdeling for rusmedisin tilbyr rusbehandling på andre arenaer enn i sjukehusets lokale. Ambulerande behandling og -utgreiing kan foregå i pasientens heim, på skulen, ute på tur eller på andre arenaer som pasienten og medarbeidar er komfortable med.

 
Les meir om Rusmedisin Ambulant seksjon

Rusmedisin Ambulant seksjon

Avtalt møteplass må vere vurdert som trygg for medarbeidarane og pasientens personvern må vere ivaretatt. Dette kan også kombinerast med polikliniske møte og telefonisk oppfølging. I tillegg er koordinerande oppfølging og tett samarbeid med andre aktørar i hjelpeapparatet som pasienten er i kontakt med, viktig i mange pasientforløp.

Målgruppe

Målgruppa for ambulerande rusbehandling er personar som på grunn av somatiske, psykologiske eller sosiale årsaker ikkje er i stand til å nytte seg av, eller har klart å kome i kontakt med, ordinære polikliniske rusbehandlingstilbod i Helse Bergen. Vidare jobbar vi med pasientar som slit med å kome i kontakt med TSB (tverrfagleg spesialisert rusbehandling), som til dømes unge eller somatiske pasientar i sjukehuset. 

Behandlingstiltak

Val av behandlingstiltak i Ambulant seksjon skal vere individuelt tilpassa, forankra i tverrfagleg team og beskrive i den individuelle pasientens behandlingsplan. Ulike pasientforløp krev ulike og samtidige behandlingstiltak som blir ytt av ulike fagpersonar i behandlarteamet.

Brukermedverknad

Brukarmedverknad er viktig i rusbehandling. Pasienten skal få god informasjon om diagnosen/problemstillinga si og kva slags behandlingstilbod som finst, og som blir anbefalt for han/hennar problemstilling. Pasienten skal få moglegheit til å medverke i planlegginga og gjennomføringa av behandlinga si. 

Tilsette

Seksjonen har ti tilsette som jobbar tverrfagleg. Vi jobbar ofte fleire i ei pasientsak for å sikre at pasientens ulike behov blir ivaretatt. Vi har ein overlege i 50 % stilling, ein psykolog og ein psykologspesialist, tre spesialsjukepleiarar, to vernepleiarar, ein sosionom og ein erfaringskonsulent. Desse er organisert i to team:

  • Eit behandlarteam som jobbar med pasientar som blir tilvist frå Akuttposten, døgnbehandling eller poliklinikk for ambulerande rusbehandling
  • Eit team som jobbar for å kome i kontakt med pasientar tidleg i forløpet, til dømes via somatiske avdelingar på Haukeland sjukehus eller via lokale samarbeidspartnarar.

Tilvising

Alle seksjonar i Avdeling for rusmedisin og avdelingar i Helse Bergen kan tilvise ein pasient til Ambulant seksjon. Dette blir gjort via sekundærtilvising, og rutine for dette ligg i EK. Somatiske avdelingar i Helse Bergen kan be om rustilsyn frå Ambulant seksjon; det ligg ein eigen rutine for dette i EK.

Behandlinga som blir gitt i Ambulant seksjon skal vere i tråd med nasjonal fagleg retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblem og avhengigheit. Behandlarane i seksjonen har ikkje akuttfunksjon, men jobbar måndag til fredag kl. 08-15.30, og gjennomfører behandlinga i avtalte møte med pasientane. I tillegg kan pasienten få tilbod om telefonkontakt utanom avtalte møte.

Seksjonsleiar

Psykologspesialist Benedicte Ekman Rønneberg
 TLF:  95 86 50 34

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Fann du det du leita etter?