Om tilbodet til Energiteamet PBU

Hovudmålet med Energiteamet PBU sitt tilbod er at barn og unge skal ha eit sunnare liv med meir aktivitet i kvardagen. I tillegg til meir tradisjonelle behandlingsformer har vi per i dag god dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet er verksamt både som førebyggings- og behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidingar. Energiteamet PBU sitt tilbod er hovudsakeleg organisert som gruppetilbod, men i enkelte tilfelle kan vi tilby individuelt opplegg. Alle forløp startar og avsluttar med ein samtale.

Gruppetilbod

Aktivitetane blir organiserte i grupper med 3-9 barn/ungdommar i kvar gruppe. Gruppene er inndelt i ulike aldersintervall, og pasienten blir plassert i gruppe ut ifrå behov. Dette blir gjort etter vurdering av informasjon frå tilvisinga, samt kva som kjem fram i inntakssamtalen om ønske, mål og behov. Dei ulike gruppene har ulike formål, med fysisk aktivitet som ein felles tråd.

Gruppetilbod

10-13 år​14-18 (23) år​
VoV – Våg og Vinn
(auka meistring og utgreing)

3-6 barn
8 veker 
1 aktivitet i veka
3-6 ungdommar
8 veker
1 aktivitet i veka
​TAG – Trygg, aktiv & glad
(Angst og depresjon)
​6-9 barn
10 veker
2 aktivitetar i veka
6-9 ungdommar
10 veker 
2 aktivitetar i veka
FAST - Førebygging, Aktivitet, Sunnheit & Trivsel
(Førebygge livsstilssjukdommar)
​4-8 ungdommar
14 veker 
2 aktivitetar i veka

Tilvisning

Alle barn og unge som har eit behandlingstilbod i PBU - poliklinisk eller
inneliggande kan tilvisast til Energiteamet PBU. Tilvisinga blir som regel
send av ansvarleg behandlar eller pasientkoordinator. 

Typiske problemstillingar er:
  • Angst og/eller depresjon som symptom (ikkje nødvendig med diagnose)
  • Manglande meistringsoppleving som ein del av kasusformuleringa
  • Oppstart av eller behandling med medisinar som kan gje vektauke
  • Fysisk aktiv mindre enn 30 min x 5 pr. veke
  • Diagnose innan psykose- eller affektive lidingar
  • Iso-KMI over 30

Etter behandlinga

Saman med pasienten og familien vil Energiteamet PBU jobbe for å finne
aktivitetar og eventuelt idrettslag som passar for den enkelte pasient.
Målet er at pasienten skal fortsette med regelmessig fysisk aktivitet etter
behandlingsperioden.

Individuelt tilbod

Alle tilvisingar blir vurderte av teamet. Pasientar som av ulike grunner
ikkje kan delta i gruppe, kan få eit individuelt tilbod dersom dette blir
vurdert som formålstenleg. Eit individuelt opplegg blir sett opp av
Energiteamet PBU etter samtale med pasienten og eventuelt familien.

 

instruktør og deltaker


Fann du det du leita etter?