Kronstad psykosepoliklinikk

Vi er ein vaksenpsykiatrisk poliklinikk for menneske med langvarig og alvorleg psykisk liding. Opptaksområdet vårt er Bergenhus, Årstad og Ytrebygda som utgjer ca. 80.000 innbyggarar over 18 år.
Psykosepoliklinikken ved Kronstad DPS tilbyr spesialisthelsetenester til personar over 18 år som har ei psykoseliding. Tilbodet gjeld bydelane Årstad, Ytrebygda og Bergenhus. 
Les meir om Kronstad psykosepoliklinikk

Kronstad psykosepoliklinikk

Tilvising til Kronstad psykosepoliklinikk

Informasjon til tilvisande lege eller andre instansar:
Det er lege eller psykolog som må skrive tilvisinga, som bør innehalde følgande:

 
 • Diagnose, sjukehistorie og eventuelle tilleggsopplysningar
 • Tidlegare tiltak og behandlingsopplegg, samt erfaringar og resultat av desse
 • Pasientens ressursar, målsettingar og ønske for vidare behandlingstilbod
 • Kva tilvisar ønskar at FACT-teamet skal bidra med

 
Tilvisinga sendast til:

 
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kronstad DPS
Kronstad psykosepoliklinikk
Postboks 1400
5021 Bergen

 

FACT-team

Psykosepoliklinikken er organisert i to team som skal arbeide etter FACT-modellen. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment», og kan omsettast til fleksibelt, aktivt og oppsøkande behandlingsteam.

 

FACT-modellen


 
FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment», og kan omsettast til fleksibelt, aktivt og oppsøkande behandlingsteam.
Oppgåvene til dei to teama er å:

 
 • Tilby poliklinisk og oppsøkande behandling og oppfølging
 • Følge med på sjukdoms- og symptomutvikling
 • Gi praktisk hjelp og rettleiing i kvardagen
 • Arbeide med rehabilitering
 • Støtte pasientens betringsprosessar

 
Behandlingstilbodet kan innehelde:

 
 • Diagnostisk utgreiing og funksjonskartlegging
 • Behandling med legemiddel
 • Familiesamarbeid
 • Kognitiv terapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoedukasjon
 • Oppsøkande eller poliklinisk tilbod etter behov
 • IPS / oppfølging av jobbspesialist

Ansatte i teama

Dei to teama er tverrfagleg samansette med psykiatrar, psykologar, sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, ergoterapeutar og anna helse- og sosialfagleg personell.

Fleksibel og oppsøkande tilnærming

Undersøkingar har vist at ein stor del menneske med alvorlege psykiske lidingar i periodar treng meir intensiv behandling og tettare oppfølging enn det ein ordinær poliklinikk kan tilby.

 
Årsaker til dette kan vere endringar i livssituasjon eller behandlingsopplegg, redusert evne til å følge opp anbefalt behandling, endring eller oppblomstring av symptom, auka rusmisbruk eller andre påkjenningar.

 
FACT-modellen legg vekt på at teama i kritiske fasar skal kunne tilby tettare oppfølging for å førebygge kriser, hindre at pasienten må innleggast igjen, og bidra til å stabilisere ein vanskeleg situasjon. Når nokon har behov for tettare oppfølging, skal teama respondere raskt.

Kvart team skal mellom anna sørge for at:

 • Psykiatar eller psykologspesialist vurderer pasienten innan kort tid, om nødvendig i heimen til pasienten
 • Kriseplan blir oppdatert og sett i verk
 • Om nødvendig vil alle i teamet vere involvert, for eksempel ved heimebesøk
 • Behovet for andre tenester blir vurdert

 
Etter at situasjonen har stabilisert seg, tar teamet saman avgjerda om å redusere kontaktintensiteten og overføre ansvaret for vidare oppfølging og behandling til primærbehandlar i FACT-teamet.

 
FACT-modellen legg vekt på kontinuitet i behandlinga, og at pasientane skal kunne få oppfølging over lang tid om dei treng det. Behandlingstilbodet er individuelt tilrettelagt med vekt på fleksibilitet. Oppsøkande verksemd, det vil seie at pasientane skal kunne få hjelp der han / ho bur eller oppheld seg, står sentralt i modellen.

 
Modellen krev også tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetenesta, sosialtenesta og andre offentlege instansar.

Målgruppe for FACT-teama

Personar over 18 år som har ein psykoseliding innan schizofrenispekteret (jf. ICD-10: F20-29), eventuelt indikasjonar på at ein slik diagnose kan føreligge.

Behandling

Vi har både poliklinisk og oppsøkande behandling og oppfølging av pasientar. 
I kritiske fasar vil teama kunne tilby tettare oppfølging for å kunne førebygge kriser, hindre at pasienten må innleggast igjen, og bidra til å stabilisere ein vanskeleg situasjon. Behandlingstilbodet er individuelt tilrettelagt, og pasienten skal få hjelp der han / ho bur.
 

Kontaktinformasjon

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Fann du det du leita etter?