Kronstad allmennpoliklinikkar

Ved Kronstad DPS er det to poliklinikkar innan fagområdet allmennpsykiatri. Ved begge poliklinikkane vert det gitt tilbod om utgreiing og behandling av psykiske lidingar.
Bergenhus allmennpoliklinikk leverer tenester til befolkninga i Bergenhus bydel, og Årstad allmennpoliklinikk leverer tenester til befolkninga i Årstad og Ytrebygda bydelar i Bergen kommune.
Les meir om Kronstad allmennpoliklinikkar

Kronstad allmennpoliklinikkar

Informasjon til tilvisande lege eller psykolog

Tilvising til poliklinikk bør innehalde informasjon om følgjande:

  • Aktuell problemstilling, sjukehistorie og eventuelle diagnosar.
  • Somatisk status.
  • Tidlegare behandling og tiltak, samt resultat av desse.
  • Pasienten sine ressursar, mål og motivasjon for behandling.
  • Informasjon om livssituasjon, familie, arbeid / skule mv.

 
Tilvisingar vert vurderte kvar veke. Skriftleg tilbakemelding til pasient og fastlege vert som hovudregel gitt innan 10 yrkedagar frå tilvisinga er motteken.
I vurdering av tilvisingar vert det alltid tatt omsyn til i kva grad det hastar og kor alvorleg situasjonen er for pasienten, - jfr Pasientforskriften.

Behandlingstilbod

Pasientar som vert vurderte til å ha «rett til nødvendig helsehjelp» i spesialisthelsetenesta, vert først kalla inn til vurdering. Etter vurderinga vert det avklart kva tilbod pasienten skal få vidare.

Ved poliklinikkane vert det gitt tilbod om medikamentell behandling og ulike samtaleterapiar, som psykodynamisk terapi, kognitiv åtferdsterapi samt spesialisert traumebehandling. Behandlinga vert gjennomført både individuelt og i grupper.
I behandlinga samarbeider ein ofte med fastlegar, NAV, kommunen sine avdelingar for psykisk helse, døgnseksjonar ved sjukehus og DPS, samt andre relevante instansar.
Vi ser på det å redusere symptom og lidingstrykk som viktige element i behandlinga. Målet er å betre pasienten sin funksjon slik at han/ho kan klare seg utan hjelp frå spesialisthelsetenesta. 

Kompetanse

Poliklinikken har tverrfagleg bemanning. Her arbeider psykologspesialistar, psykologar, psykiatrar, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom og legar i spesialisering. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Fjøsangerveien 36

Logg inn for å endre time

Telefon
55 95 60 00
måndag - fredag kl. 08.00-16.00
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kronstad DPS
Postboks 1400
5020 Bergen
Kronstad DPS
Besøksadresse
Fjøsangerveien 36(Kart)
5054 Bergen
Telefon
55 95 60 00 / 55 97 50 00
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.