Kronstad Seksjon for gruppebehandling

Kronstad Seksjon for gruppebehandling er ein seksjon i Kronstad DPS, under fagområdet allmennpsykiatri.
Pasientar som kjem til oss er over 18 år, har oftast hatt langvarig angst og depresjon - eller dei har store vanskar med eigne kjensler, vanskar med å fungere i jobb, på skule eller saman med andre menneske.
Les meir om Kronstad Seksjon for gruppebehandling

Kronstad Seksjon for gruppebehandling

Behandling

Seksjonen tilbyr både dagbehandlingstilbod (tre dagar i veka), og poliklinisk behandling (mindre hyppig, men oftast over lengre tid).
Behandlingstilboda går hovudsakleg føre seg i grupper, og har noko ulikt fokus og intensitet. 
Alle har ein individuell behandlingskontakt som tilbyr ulik grad av individuell oppfølging og samtalar. Avhengig av problemstilling kan samtalane vere støttande og sporadiske, eller meir systematiske og intensive.

Gruppetilbod

Gjennom ulike gruppetilbod kan pasienten få hjelp til å forstå seg sjølv betre, få hjelp til å finne nye måtar å meistre eigne kjensler og meistre forholdet til andre menneske.
Behandlingsprogrammet tar sikte på å auke livskvalitet, styrke og oppretthalde nettverk, redusere symptom, lære meistringsstrategiar og fremje eigne ressursar.

Gruppene tek utgangspunkt i fire ulike innfallsvinklar; samtale, kropp, kreativitet og kunnskap.

Gruppepoliklinisk tilbud

Vi har korttidsgrupper (angst – depresjon) og grupper som varer over noe lengre tid (for personlighetsproblematikk)

Korttidstilbud

Dette er kortsiktige gruppetilbud som har fokus på stabilisering, struktur, samtale, trening, mestring og gjenopptaking av aktivitet. Viktige element i behandling er gruppeterapi, fokus på forståelse av relasjonelle utfordringer, struktur, trening, mestring, kroppskontakt, støttende behandlingstilnærming og nettverksfokus. Fokus er rettet mot pasientens muligheter og ressurser, og man har stor fleksibilitet i metodebruk og terapeutisk holdning. Man oppfordrer pasientene til å eksponere og utfordre seg selv. Man har oftest en til 2 grupper i uka.

Målgruppe

Pasienter med angst, depresjon og sammensatte problemstillinger der det å komme i gang med å mestre tilværelsen anses som viktigere enn inngående psykoterapi. Vi kan tilby en sammensatt intensiv meny i et kort tidsrom. «Å komme i gang» er et bærende prinsipp. Endring av atferd fører ofte til endring av følelser og funksjon. Pasienten må se meningen i å jobbe med avgrensede målsettinger.


Om tilbudet

Behandlingen tilbyr mulighet for fokus på egne problemstillinger i møte med andre. I gruppebehandling kan en hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer, følelser og tanker. Gruppens medlemmer er likeverdige og er der for å jobbe med seg selv. Stabil deltakelse kan også bidra til økt struktur i hverdagen og som støtte til å komme i gang med aktiviteter som bidrar til bedre fungering.


Gruppebehandling for personlighetsfortyrrelser og personlighetsrelaterte lidelser

De som i første rekke behandles er personer med personlighetsforstyrrelse og personlighetsrelaterte lidelser. Hovedsakelig pasienter med ustabil, unnvikende, avhengige og blandede personlighetsforstyrrelser.

Personlighetsproblematikken ledsages oftest av ulike former for angst og depresjonsproblemer, samt problemer knyttet til selvfølelse.

Det er viktig at aktuelle pasienter har motivasjon og overskudd til å arbeide med sine problemer.
Pasienter som strever med alvorlig pågående rusmisbruk eller rusavhengighet tas ikke inn til denne formen for behandling. Det samme gjelder for pasienter med pågående psykoseproblematikk, alvorlige paranoide eller antisosiale trekk, og personer med potensiale for fysisk utagering.
Pasientens tilbys gruppebehandling som passer den enkelte. Noen har gruppebehandling én gang i uken i minimum ett år. Andre tilbys psykoedukasjonsgrupper. Gruppebehandling kan også gis i kombinasjon med individual terapi dersom man vurderer at det er nødvendig.
Langsiktige behandlingsforløp evalueres minst hver 6 mnd, og behandlingen kan vare fra 6 mnd til 3 år

Sjå kva Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) skriv om personlighetsforstyrrelser.

Dagbehandling

Vi kallar dagtilbodet vårt for «Dag 1». I dette tilbodet legg vi vekt på stabilisering og tilbyr ein intensiv behandlingsstruktur 3 dagar i veka.

MBT Team

MBT teamet ved Kronstad DPS tilbyr kombinasjonsbehandling i form av MBT Individual og gruppeterapi. I tillegg kjem deltaking i psykopedagogisk MBT-gruppe. Det er ein føresetnad at ein tar del i alle tre MBT-terapiene. MBT-teamet består av psykiater, psykologspesialistar og psykologar frå ulike seksjonar i Kronstad DPS (poliklinikk, sengepost og dagbehandling).

Les meir om MBT team og behandling ved Kronstad DPS

Kontaktinformasjon

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Fann du det du leita etter?