HELSENORGE

Prosjekt ved Fysioterapiavdelinga

Prosjekt Fysioterapiavdelinga, som pågår 2019/2020

Forskingsprosjekt

Doktorgradsprosjekt

Rørslekvalitet og hofteartrose. Ein randomisert kontrollert studie

Nakkesmerter og svimmelhet

Å trene, eller ikke trene: Virkninger av regelmessig fysisk trening ved Duchenne Muskeldystrofi

Undersøking og behandling av pasientar med svimring i norsk primærhelseteneste

 

Masterprosjekter

Prediktorer for tilbakeføring til arbeid for pasienter utredet ved Nakke- og ryggpoliklinikken, et registerstudie

Fysioterapi og muskel- og skjelettplager hjå intensivpasientar

Vurdering av effekt på fysisk kapasitet, kroppsamansetjing og helserelatert livskvalitet etter deltaking på hjerterehabilitering ved Haukeland Universitetsjukehus. Ein delstudie av BECARESPRO-studien

Sykemeldte sine erfaringer med et tverrfaglig rehabiliteringstilbud- en kvalitativ studie

Innovasjonsprosjekt

Digitale løysingar for personar med multippel sklerose (MS)

Innovasjonsprosjekt BUS: Meistringsskule

Innovation project: Music of the Body: Exploring the inseparability of aesthetic music expression, physiology and technology in higher music education

Kropp og instrument, duett eller duell?- Innovasjonsprosjekt om musikerhelse i høyere musikkutdanning

Andre forskingsprosjekt


Clinical outcome in patients treated with a posterolateral approach for posterior malleolar fractures – a retrospective cohort study

Testar og spørjeskjema for mobilitet og armfunksjon ved multippel sklerose (MS); undersøking av eigenskapar

Ein kombinasjon av intensiv, variert gangtrening og rørslekvalitet tidleg etter hjerneslag

Gjer behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettare å gå for barn/unge med cerebral parese?

Utvikling av et referansemateriale for undersøkelse av barn og ungdom med cereberal parese: Intra-tester reliabilitet

Helsedirektoratetets «Strakstiltak», et nasjonalt utredningstilbud til pasientar med alvorlege eller invalidiserende TMD (kjeveleddsproblemer)

Omsetjing og testing av arrvurderings-skjemaet POSAS

Nordic DeltaCon Trial: Non-operative treatment versus reversed total shoulder prosthesis in patients sixty five years of age and older – a prospective, randomized controlled trial

The Proximal Hamstring Avulsion Clinical Trial – Nonoperative treatment compared with suture anchor reinsertion of proximal hamstrings avulsions

«Tanker og kropp i fokus». Et oppfølgingstilbud etter tverrfaglig rehabilitering ved langvarige utbredte muskelplager

Innhald i- og tilbod om fysioterapi ved multippel sklerose (MS); ein spørjeundersøking i Europa.
  

Kvalitetssikringsprosjekt

Retningsline, rettleiar og fagprosedyre

Revisjon av rettleiaren «Anbefalinger om smertebehandling for fysioterapeuter»

Kunnskapsbasering av retningsline for Mobilisering etter delhudstransplantasjon på underekstremitet. Hovudfokus på brannskadepasientar

Andre kvalitetssikringsprosjekt

1 års oppfølging etter akillessenerupturer - Et kvalitetssikringsprosjekt av nytt behandlingsforløp ved Haukeland universitetssjukehus

Tiden teller – raskere behandlingsstart ved multippel skleroseØkt kvalitet i monitorering av sykdomsutvikling og behandlingseffekt ved multippel sklerose

Rehabilitering etter ortopedisk kirurgi hos barn og unge med cerebral parese

Fann du det du leita etter?