Fysioterapi ved Hjarteavdelinga, Kirurgisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, ØNH-avdelinga og Kirurgisk serviceklinikk

Seksjonsleiar: Julie Drevdal 

55 97 29 22 / julie.drevdal@helse-bergen.no

 

​Storleik på gruppa:

14 fysioterapeutstillingar: 
1 seksjonsleiar, 13  fysioterapeutar
                                         

Arbeidsområde:​ 

Hjarteavdelinga:

Post 1 
Post 2
Post 3 MIO (Medisinsk intensiv og overvåking)
Post 4 Thoraxkirurgisk post

 

Mest vanlege diagnosar:

Post 1 og 2:
Hjarteinfarkt
Hjartesvikt
Hjaretsjuke m/ tilleggsdiagnosar som KOLS, pneumoni, apoplexia cerebri

Post 3: 
Alvorleg hjarteinfarkt
Alvorleg hjartesvikt
Akutt dårlege medisinske pasientar, bl.a. sepsis, intox, pneumoni o.a.
Ikkje-opererte pasientar på respirator
Hjarteopererte pasientar med behov for intensivbehandling over ein lengre periode

Post 4: 
Mest vanlege diagnosar for kirurgi:

Angina pectoris 
Aortastenose/-insufficiens
Mitralstenose/-insufficiens
Ventrikkelseptum- og atrieseptumdefekt
Thoracale aortaaneurismer
Lungetumorar
Pneumothorax
Pectus excavatum
Thorasic outlet syndrom
Thymom/ myastenia gravis
Pasientar med thoraxskader
Pasientar som får utført PCI

 

Kirurgisk avdeling:

​Post 1 gastro, vest og nord
Post 2 urologi 
Post 3 akutt gastro
Post 4 kar
Post 5 urologi og endokrinologi

Mest vanlege diagnosar for kirurgi:

 

Post 1 vest:
Canser ventriculi
Canser oesophagi
Canser i lever/ gallevegar
Pancreatitt
Perforert ulcus ventriculi/- duodeni

Post 1 nord:
Canser coli
Canser recti
Ulcerøs colitt
Morbus Crohn

Post 2:
Canser renis
Canser vesica urinaria
Canser urethra
Canser prostata
Canser testis

Post 3:
Pasientar til akutt gastrokirurgi

Post 4:
Abdominalt aortaaneurisme
Arteriosklerose (stenose, trombose, emboli)

Post 5:
Som Post 2 
og: mest aktuelle ndg fysioterapi:
Canser mammae
Canser thyroidea (ved trakeostomi)
Canser suprarenalis 

Nevrokirurgisk avdeling:

Vanlege diagnosar:
Hjerneblødning:   ​Intracerebralt hematom (ICH)
                         Subarachnoidalt hematom (SAH)
                         Subduralt hematom (SDH)
                         Epiduralt hematom (EDH)
Arteriovenøs malformasjon (AVM)
Cerebralt aneurisme
Tumor cerebri (TC)/ metastase
Spinal tumor/ metastase
Acusticusnevrinom/ spinalt schwannom (ACU)
Traume/ hodeskade med impresjonsfraktur, kontusjon, lesjon, diffus aksonskade
Commotio
Fraktur i columna
Lumbalt diskusprolaps
Cervikalt diskusprolaps
Lumbal spinal stenose
Ischias/ cauda equina syndrom
Parkinsons sjukdom

 

 

Øre-Nese-Hals-avdelinga:

Mest vanleg:
Post 2:
Operasjonar for canser larynx, lingua og bucca

 

Barnekirurgi post 1:
Barn operert for ØNH-sjukdommar
Barn operert for magelidingar

 

Nasjonalt Kompetansesenter for Vestibulære Sjukdommar (Balanselaboratoriet):

Vurdering og behandling av pasientar med svimmelheit av ulike årsaker

 

 

Kirurgisk serviceklinikk:

TIO (Thorax intensiv og overvåking)
Postoperativ seksjon
Intensivmedisinsk seksjon

 

Mest vanleg:
Pasientar i første postoperative fase etter kirurgi
Pasientar med postoperative komplikasjonar
Pasientar med store cardiopulmonale problem
Pasientar med store skader

 

Behandlingsform:

På fysioterapiseksjonen foregår akutt behandling, rehabilitering, informasjon/ rettleiing og undervisning, individuelt og i grupper, til pasienter og pårørande.
Behandling skjer i og i nærheita av pasientseng, på korridor, i trapp og på behandlingsrom.
Vi prøver, så langt det let seg gjera, å få til at pasienten blir følgd opp av same fysioterapeut gjennom heile behandlingsforløpet.

 

 

Tiltak:

Preoperativ informasjon/ samtale med motivering til eigenaktivitet.
Forebygging og behandling av lungekomplikasjonar.
Sirkulasjonsfremjande øvingar.
Trening av pasientar etter lange og alvorlege sjukdomsforløp, f.eks med apoplexia cerebri og/ eller andre nevrologiske problem, og etter lange intensivmedisinske opphald.
Første fase i rehabilitering. Hjartepasientar har og tilbod om rehabilitering fase 2a og 2b.
Fysioterapeutane skriv uttalelse om pasientar saman med søknad om plass ved annan avdeling/ institusjon og sender med fysioterapirapport ved overflytting.
Tilpassing og bestilling av hjelpemiddel.
For alle pasientar blir det lagt stor vekt på rettleiing og informasjon, individuelt og i gruppe, for tida etter utskriving frå sjukehuset, helst saman med pårørande. 
Det er utarbeidd skriftlige retningslinjer for behandling.

 

 

Samarbeid:

Fysioterapeutane ved seksjonen samarbeider med dei andre yrkesgruppene, særleg med legar, sjuke- og hjelpepleiare, ved behov og med sosionom og logoped. Det vert samarbeidd også mykje med fysioterapeutar ved andre sjukehus, forutan med 1. linjetenesta.

 

 

Aktivitetar utover behandlingssituasjonen:

Undervisning ved Høgskolen i Bergen (HIB), ved tverrfaglege kurs på sjukehuset, for pleiarar og for kolleger ved Fysioterapiavdelinga.
Rettleiingsfunksjon for bachelor- og masterstudentar ved Fysioterapeututdanninga HIB i deira praksisperiodar.
Vi tek imot hospitantar frå andre sjukehus/ institusjonar, og det blir gitt opplæring til fysioterapeutar frå andre seksjonar ved Fysioterapavdelinga.

 

Dokumentasjon:


DIPS

blir brukt som journalsystem for alle pasientar som får behandling.

 

Oktober 2013
Juie Drevdal 
Seksjonsleiar

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.