Fysioterapi ved Hjarteavdelinga, Kirurgisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, ØNH-avdelinga og Kirurgisk serviceklinikk

Seksjonsleiar: Rune Olsen 

55 97 29 22 / rune.olsen@helse-bergen.no

 

​Storleik på gruppa:

14 fysioterapeutstillingar
1 seksjonsleiar, 13  fysioterapeutar
                                         

Arbeidsområde:​ 

Hjarteavdelinga:

Post 1 
Post 2
Post 3 MIO (Medisinsk intensiv og overvåking)
Post 4 Thoraxkirurgisk post

 

Mest vanlege diagnosar:

Post 1 og 2:
Hjarteinfarkt
Hjartesvikt
Hjaretsjuke m/ tilleggsdiagnosar som KOLS, pneumoni, apoplexia cerebri

Post 3: 
Alvorleg hjarteinfarkt
Alvorleg hjartesvikt
Akutt dårlege medisinske pasientar, bl.a. sepsis, intox, pneumoni o.a.
Ikkje-opererte pasientar på respirator
Hjarteopererte pasientar med behov for intensivbehandling over ein lengre periode

Post 4: 
Mest vanlege diagnosar for kirurgi:

Angina pectoris 
Aortastenose/-insufficiens
Mitralstenose/-insufficiens
Ventrikkelseptum- og atrieseptumdefekt
Thoracale aortaaneurismer
Lungetumorar
Pneumothorax
Pectus excavatum
Thorasic outlet syndrom
Thymom/ myastenia gravis
Pasientar med thoraxskader
Pasientar som får utført PCI

 

Kirurgisk avdeling:

​Post 1 gastro, vest og nord
Post 2 urologi 
Post 3 akutt gastro
Post 4 kar
Post 5 urologi og endokrinologi

Mest vanlege diagnosar for kirurgi:

 

Post 1 vest:
Canser ventriculi
Canser oesophagi
Canser i lever/ gallevegar
Pancreatitt
Perforert ulcus ventriculi/- duodeni

Post 1 nord:
Canser coli
Canser recti
Ulcerøs colitt
Morbus Crohn

Post 2:
Canser renis
Canser vesica urinaria
Canser urethra
Canser prostata
Canser testis

Post 3:
Pasientar til akutt gastrokirurgi

Post 4:
Abdominalt aortaaneurisme
Arteriosklerose (stenose, trombose, emboli)

Post 5:
Som Post 2 
og: mest aktuelle ndg fysioterapi:
Canser mammae
Canser thyroidea (ved trakeostomi)
Canser suprarenalis 

Nevrokirurgisk avdeling:

Vanlege diagnosar:
Hjerneblødning:   ​Intracerebralt hematom (ICH)
                         Subarachnoidalt hematom (SAH)
                         Subduralt hematom (SDH)
                         Epiduralt hematom (EDH)
Arteriovenøs malformasjon (AVM)
Cerebralt aneurisme
Tumor cerebri (TC)/ metastase
Spinal tumor/ metastase
Acusticusnevrinom/ spinalt schwannom (ACU)
Traume/ hodeskade med impresjonsfraktur, kontusjon, lesjon, diffus aksonskade
Commotio
Fraktur i columna
Lumbalt diskusprolaps
Cervikalt diskusprolaps
Lumbal spinal stenose
Ischias/ cauda equina syndrom
Parkinsons sjukdom

 

 

Øre-Nese-Hals-avdelinga:

Mest vanleg:
Post 2:
Operasjonar for canser larynx, lingua og bucca

 

Barnekirurgi post 1:
Barn operert for ØNH-sjukdommar
Barn operert for magelidingar

 

Nasjonalt Kompetansesenter for Vestibulære Sjukdommar (Balanselaboratoriet):

Vurdering og behandling av pasientar med svimmelheit av ulike årsaker

 

 

Kirurgisk serviceklinikk:

TIO (Thorax intensiv og overvåking)
Postoperativ seksjon
Intensivmedisinsk seksjon

 

Mest vanleg:
Pasientar i første postoperative fase etter kirurgi
Pasientar med postoperative komplikasjonar
Pasientar med store cardiopulmonale problem
Pasientar med store skader

 

Behandlingsform:

På fysioterapiseksjonen foregår akutt behandling, rehabilitering, informasjon/ rettleiing og undervisning, individuelt og i grupper, til pasienter og pårørande.
Behandling skjer i og i nærheita av pasientseng, på korridor, i trapp og på behandlingsrom.
Vi prøver, så langt det let seg gjera, å få til at pasienten blir følgd opp av same fysioterapeut gjennom heile behandlingsforløpet.

 

 

Tiltak:

Preoperativ informasjon/ samtale med motivering til eigenaktivitet.
Forebygging og behandling av lungekomplikasjonar.
Sirkulasjonsfremjande øvingar.
Trening av pasientar etter lange og alvorlege sjukdomsforløp, f.eks med apoplexia cerebri og/ eller andre nevrologiske problem, og etter lange intensivmedisinske opphald.
Første fase i rehabilitering. Hjartepasientar har og tilbod om rehabilitering fase 2a og 2b.
Fysioterapeutane skriv uttalelse om pasientar saman med søknad om plass ved annan avdeling/ institusjon og sender med fysioterapirapport ved overflytting.
Tilpassing og bestilling av hjelpemiddel.
For alle pasientar blir det lagt stor vekt på rettleiing og informasjon, individuelt og i gruppe, for tida etter utskriving frå sjukehuset, helst saman med pårørande. 
Det er utarbeidd skriftlige retningslinjer for behandling.

 

 

Samarbeid:

Fysioterapeutane ved seksjonen samarbeider med dei andre yrkesgruppene, særleg med legar, sjuke- og hjelpepleiare, ved behov og med sosionom og logoped. Det vert samarbeidd også mykje med fysioterapeutar ved andre sjukehus, forutan med 1. linjetenesta.

 

 

Aktivitetar utover behandlingssituasjonen:

Undervisning ved Høgskolen i Bergen (HIB), ved tverrfaglege kurs på sjukehuset, for pleiarar og for kolleger ved Fysioterapiavdelinga.
Rettleiingsfunksjon for bachelor- og masterstudentar ved Fysioterapeututdanninga HIB i deira praksisperiodar.
Vi tek imot hospitantar frå andre sjukehus/ institusjonar, og det blir gitt opplæring til fysioterapeutar frå andre seksjonar ved Fysioterapavdelinga.

 

Dokumentasjon:


DIPS

blir brukt som journalsystem for alle pasientar som får behandling.

 

Oktober 2013
Juie Drevdal 
Seksjonsleiar

Fann du det du leita etter?