Forsking og fagutvikling

Forsking og fagutviklingsarbeid i Ergoterapiavdelinga - publikasjonar

Pågåande prosjekt med ekstern finansiering

 • Glesnes S, Morland AS, Revheim T, Nødtvedt S, Taule T. Kreftpasienter og ergoterapeutens rolle. Tildelt kr. 90.000,- frå Ergoterapeutene, 2020.
 • Pedersen SK, Lysgård S, Kordt E, Wehling E, Taule T. Ser du det samme som meg? Tildelt innovasjonsmidlar kr. 300.000,- frå InnoMed, 2018.
 • Pedersen SK, Kordt E, Lysgård SB, Wehling E, Taule T. Hva med synsvanskene? – Ser du meg slik jeg ser deg. Tildelt kr. 670.000,- frå Extrastiftelsen/Dam, 2018.
 • Søvik, ML., Taule, T., Mehl, RE., Rene, B., Strand, M. Devik, I. Liland, DE. og Kjeken, I. Revmatisk sykdom og fatigue: mestring av hverdagen, behov og forventinger til helsepersonell. Tildelt kr. 178.300,- frå Marit Hanssens minnefond, 2018. 
 • Aglen T, Matre KH, Strandenes E, Lind C, Aβmus J, Johansen A, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? A randomized controlled trial. Tildelt kr. 105.000,- til korttidsprosjekt frå Helse Vest, 2018.
 • Aglen T, Matre KH, Lind C, Selles R, Johansen A, Aβmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture?- A randomized controlled trial. Tildelt kr. 8.000,- frå Norsk forening for håndterapi, 2018-2019.
 • Taule T, Morland AS, Aβmus J, Tysnes OB, Rekand T. Cognitive impairment in ALS: screening tools, experiences and prognosis. Tildelt midlar til frikjøp i 50 % Postdoc-stilling i 5 år, Helse Vest, 2017.
 • Kupa A, Mæland S, Taule T, Skouen JS, Hofstad H. Tilbake til arbeidslivet etter hjerneslag: Hva er status idag? Tildelt midlar til frikjøp i 100 % stilling i 3 mnd, Fysiofondet, 2020.
 • Ergoterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, bachelor i ergoterapi. Brobygging mellom skole og praksis gjennom implementering og læringssituasjoner i alle 3 studieår. Tildelt Samarbeidsmidlar til frikjøp i 20 % kombinertstilling mellom Høgskulen på Vestlandet og Haukeland universitetssjukehus i 2 år, 2019.

Doktoravhandlingar

 • Søvik ML. Evaluating the implementation of the Empowering CoachingT program in Norway [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2017.
 • Taule T. Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge. Quantitative and qualitative aspects of daily life after mild-to-moderate stroke [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2015.

Mastergradsoppgåver

 • Kessner M. Do occupational performance correlate with reintegration to normal living? A retrolectiv cohort study from patients’ view 1-5 years after aneurysmal subarachnoid hemorrhage [masteroppgave]. Gera: SRH University of Health Gera (SRH Hochschule für Gesundheit); 2020.
 • Jacobsen AH. Implementering av tiltakspakker i praksis – en kvalitativ studie av ansattes erfaringer og opplevelser med implementering av en tiltakspakke for å forebygge fall i sykehus [masteroppgåve]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2017.
 • Aglen T. Operasjon for artrose i tommelens grunnledd. En randomisert kontrollert studie for å sammenligne smerte, mestring av hverdagslig aktivitet, styrke og bevegelighet etter to ulike operasjonsmetoder [masteroppgåve]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2013.
 • Rene B. Rehabilitering og medverknad i helsefremmande perspektiv. Ei kasusstudie med 9 pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg [masteroppgåve]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2010.
 • Taule T. Sosioøkonomisk status – en faktor av betydning for håndfunksjon og selvhjulpenhet hos ryggmargsskadde? [masteroppgåve]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2009.
 • Søvik ML. Å leve et friskere liv - en kvalitativ intervjustudie av deltakernes egne erfaringer med selvhjelpskurset, 3-9 måneder etter gjennomført kurs [masteroppgåve]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2007.

Kapittel i bok

 • Rene B. Helsefremming, rehabilitering og brukermedvirkning. I: Gammersvik Å, Larsen T, redaktører. Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget; 2012. s. 217-229.

Vitskapelege artiklar

2020 
 • Gravas EMH, Kjeken I, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Østerås N, Tveter AT. Patient Goals and Motivation for Thumb Carpometacarpal Osteoarthritis Surgery. Hand (N Y). 2020. Doi: 10.1177/155894472094006. 
 • Taule T, Søvik M, Lein RK, Wehling E, Aβmus J, Rekand T. Psychometric properties of cognitive assessment in amyotrophic lateral sclerosis: A systematic review. Patient Relat Outcome Meas. 2020;11:181-94: Doi: 10.2147/PROM.S256828
 • Tveter AT, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Kjeken I. Short‐term effects of occupational therapy on hand function and pain in patients with carpometacarpal osteoarthritis: secondary analyses from a randomized controlled trial. Arthritis Care Res. 2020. Doi: 10.1002/acr.24543.
 • Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Kjeken I. The Measure of Activity Performance of the Hand (MAP-Hand) – a reliable and valid questionnaire for use in patients with hand osteoarthritis with specific involvement of the thumb. J Hand Ther. 2020. Doi: 10.1016/j.jht.2020.11.001.
 • Tveter AT, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Hammond A, Kjeken I. The MAP-Hand: Psychometric properties and differences in activity performance between patients with carpometacarpal osteoarthritis and rheumatoid arthritis. J Rehabil Med. 2020; 52(6). Doi: 10.2340/16501977-2696.


2019

 • Aglen T, Matre KH, Lind C, Selles RW, Aßmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? Protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):387. doi: 10.1186/s12891-019-2712-z.
 • Gravås EMH, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Tveter AT, Kjeken I. Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients that receives thumb carpometacarpal joint surgery? A multicentre randomised controlled trial. RMD Open. 2019;5(2): e001046. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001046.
 • Gravås EMH, Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Haugen IK, Kjeken I. Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):180. doi: 10.1186/s12891-019-2567-3.
 • Taule T, Morland AS, Renså M, Aßmus J, Tysnes OB, Rekand T. Edinburgh cognitive and behavioural amyotrophic lateral sclerosis screen in Norway: Protocol for validation and a prospective cohort study, Contemp Clin Trials Commun. 2019;14:100347. doi: 10.1016/j.conctc.2019.100347. 


2017

 • Søvik ML, Larsen TMB, Tjomsland HE, Samdal O, Wold B. Barriers in implementing coach education in grassroots youth football in Norway. Int. Sport Coach. J. 2017;4(2):162-76. doi: org/10.1123/iscj.2016-0106.

2016

 • Kjeken I, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Mowinckel ØA, Darre S, Nossum R. Does occupational therapy reduse the need for surgery in carpometacarpal osteoarthritis? Protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17(1):473. doi: 10.1186/s12891-016-1321-3.
 • Sovik M, Larsen T, Tjomsland H, Samdal O. Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ programme: Balancing fidelity and adaptation. Health Educ. J. 2016;116(3). doi: 10.1108/HE-07-2014-0077.

2015

 • Taule T, Strand LI, Assmus J, Skouen JS. Ability in daily activities after early supported discharge models of stroke rehabilitation. Scand J Occup Ther. 2015;22(5):355-65. doi: 10.3109/11038128.2015.1042403.
 • Taule T, Strand LI, Skouen JS, Råheim M. Striving for a life worth living: a qualitative study of experiences of stroke survivors undergoing home rehabilitation. Scand J Caring Sci. 2015;29(4):651-61. doi: 10.1111/scs.12193.
 • Van Hoye A, Larsen T, Sovik M, Wold B, Heuzé JP, Samdal O, Ommundsen Y, Sarrazin P. Evaluation of the Coaches Educators training implementation of the PAPA project: A comparison between Norway and France. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(5):e539-46. doi: 10.1111/sms.12352. 

2014

 • Taule T, Råheim M. Life changed existentially: a qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disabil Rehabil. 2014;36(25):2107-19. doi: 10.3109/09638288.2014.904448.

2013

 • Taule T, Bergfjord K, Holsvik E, Lunde T, Stokke B, Storlid H, Sørheim M, Rekand T. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord. 2013;51(4):273-7. doi: 10.1038/sc.2012.163.

Fagartiklar 

2020

 • Mikkelsen L, Revne A, Aglen T, Gran AW, Dalseth EF, Taule T. 3D-teknologi – framtidsrettet ortoseutvikling for ergoterapeuter? Ergoterapeuten. 2020;3:24-31.
 • Andersen J, Taule T. Fortolkende beskrivelse er en egnet metode for sykepleiere og forskere. Sykepleien. 2020;108. Doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80364.

2019

 • Breivik KA, Espedal G, Gjervik NS, Glesnes S, Taule T. Ergoterapi for kreftpasienter i palliativ fase – en kvalitativ studie. Ergoterapeuten. 2019;4:40-6.
 • Glesnes S, Taule T. Ergoterapi i palliasjon – en unyttet ressurs? Omsorg. 2019;3:71-8.
 • Glesnes S, Taule T. Ergoterapi i palliasjon – en unyttet ressurs? Ergoterapeuten. 2019;4:32-8. 
 • Håve S, Morken J, Søvik ML. Faktorer som påvirker aktiviteter i pensjonistprosessen. Ergoterapeuten. 2019;6:60-7. 
 • Taule T, Morland AS, Renså MA, Revheim T, Myrberget AM, Fjær LT, Guldvik T, Oseland MS, Jensen AR, Tysnes OB, Rekand T. Edinburgh cognitive and behavioural ALS screen - norsk versjon. Ergoterapeuten. 2019;2:34-8. 


2018

 • Rene B, Hjelle KM, Taule T. Ergoterapeuten som «coach» – i lys av Modell for tilsiktet samspill (IRM). Ergoterapeuten. 2018;61(2):50-1.

2017

 • Pedersen SK, Kordt EA, Lysgård SHB, Taule T. Tenk innovativt! - Ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag. Ergoterapeuten. 2017;60(6):19. 
 • Stokke B, Taule T, Jacobsen AH, Pedersen SK, Ellingsen J, Nødtvedt S, Aglen T, Jacobsen EF. Trenger ergoterapeuter en kompetansestrategi? Ergoterapeuten. 2017;60 (6):14-5.
 • Taule T, Strand LI, Skouen JS. Daglige gjøremål etter lett til moderat hjerneslag - en sammenligning av rehabiliteringsmodeller i kommunehelsetjenesten. BestPractice. 2017;8(31):22-3.

2016

 • Kalvenes M, Storlid H, Hjelle KM, Tuven K, Taule T. Tverrfagleg praksis gjev auka innsikt. Sykepleien. 2016;104(3):62-5.

2015

 • Kalvenes M, Storlid H, Hjelle KM, Tuven K, Taule, T. Vi lærte av kvarandre - Erfaringar frå eit tverrprofesjonelt studentsamarbeid i praksisstudie. Ergoterapeuten. 2015;5:32-7.

2012

 • Nødtvedt S, Morland AS, Taule T. Kunnskapsbasert retningslinje – erfaringar frå ei slageining. Ergoterapeuten. 2012;6:40-4.

2011

 • Hjelle K, Søvik ML, Austrheim G, Kinn LG. Modell for fagutvikling; to kliniske fagringer har vurdert aktuell forskning i relasjon til egen praksis. Ergoterapeuten. 2011;2:1-8.

2008

 • Søvik ML, Larsen T. Kronisk syke har nytte av selvhjelpskurs. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008;128(18):2085-6.

Retningslinjer og fagprosedyrar

Brosjyrar og video

 • Eide REM, Ellingsen J. Håndtrening Revmatoid Artritt [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelinga; 2017. 
 • Eide REM, Ellingsen J, Gjerde T, Kvalevaag I, Taule T. Håndtrening for personer med leddgikt – Revmatoid Artritt [video på Internett]. 2016. Tilgjengelig fra: https://www.youtube.com/watch?v=XwQjJ0UzqoU 
 • Eide REM, Matre KH. Ergonomi for hender [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen; 2015. 
 • Holmen A, Klokkeide Å. Trening av hender – ergoterapi ved sklerodermi [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen; 2013. 
 • Jacobsen EF, Hermansson LN, Johnson SS, Wüstefeld D, aus der Fünten A, Kannenberg A. Michelangelo therapy brochure - the Michelangelo hand in practice, therapy and rehabilitation [elektronisk brosjyre]. US: Ottobock 2012. Tilgjengelig fra: http://www.ottobockus.com/media/local-media/prosthetics/upper-limb/michelangelo/files/michelangelo-therapy-brochure.pdf

Rapportar

 • Kupa A, Taule T, Mæland S. Tilbake til arbeidslivet etter hjerneslag: Hva er status i dag? Bergen: Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og Haukeland universitetssjukehus; 2020. 19 s. 
 • Jacobsen EF, Bathen T. Kartlegging av barn med dysmeli – Hvilke kartleggingsverktøy brukes [Internett]. Oslo: Nasjonalt fagnettverk for dysmeli; 2019. Tilgjengelig fra: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/kartleggingsverktoy-for-barn-med-dysmeli
 • Utgreiingsmottak 1 og Ergoterapiavdelinga. Forbetra akuttforløp for geriatriske pasientar – såkornprosjekt med representantar fra Utgreiingsmottak 1 (Mottaksklinikken) og Ergoterapiavdelinga (Ortopedisk klinikk). Bergen: Haukeland universitetssjukehus; 2019. 9 s.
 • Søvik ML, Hjelle K. Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis/ergoterapi - et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssykehus, Ergoterapiavdelingen og Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi. Bergen: Høgskolen i Bergen; 2010. 

Abstraktpresentasjonar ved nasjonale og internasjonale kongressar og seminar

2020

 • Gravås EMH, Kjeken I, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre K, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Tveter AT. Patients’ motivation and goals for thumb carpometacarpal osteoarthritis surgery. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2020 Jun 3-6; E-Congress. Abstrakt tilgjengelig fra: Ann Rheum Dis, volume 79, supplement 1, year 2020, page 917. 
 • Tveter AT, Kleven L, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide A, Matre KH, Olsen M, Andreassen O, Kjeken I. A cost-utility analysis of multimodal occupational therapy in patients with thumb base osteoarthritis. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2020 Jun 3-6; E-Congress. Abstrakt tilgjengelig fra: Ann Rheum Dis, volume 79, supplement 1, year 2020, page 96
 • Tveter AT, Kleven L, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Kjeken I. A cost-utility analysis of multimodal occupational therapy in patients with thumb base osteoarthritis. Osteoarthritis Research Society International (OARSI 2020) World Congress; 2020 April 30 – May 3, Vienna, Austria.

2019

 • Aglen T, Krogh K, Lind C, Selles RW, Johansen A, Aßmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? The protocol of a randomised controlled trial. 14th IFSSH and 11th IFSHT triennial congress; 2019 Jun 17-21; Berlin. 
 • Gravås EMH, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Tveter AT, Kjeken I. Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients who receives thumb carpometacarpal joint surgery? A randomised controlled trial. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2019 Jun 12-15; Madrid. Tilgjengelig fra: https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/155.1 
 • Kessner M, Mehrholz J, Mørkve SV, Taule T. Do occupational performance correlate with reintegration into normal living? A prospective cohort study of patients’ view 1- 4 years afteraneurysmal subarachnoid hemorrhage. 3rd Congress on Neurorehabilitation and Neural Repair; 2019 May 22-24; Maastricht. 
 • Kordt EA, Lysgård SHB, Jacobsen AH, Taule T, Wehling E. Kan eye-tracking briller brukes for å kartlegge synsvansker hos pasienter med hjerneslag? 9. Nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade; 2019 Okt 8; Oslo.
 • Lysgård SHB, Kordt EA, Vikane E, Jacobsen AH, Wehling E, Taule T. Nytteverdi av eye-tracking briller i kartlegging av daglige aktiviteter etter hjerneslag. 9. Nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade; 2019 Okt 8; Oslo. 
 • Løyning IG, Feys P, Smedal T, Jansa J, Zapico SE, Rasová K, Kallmayer L, Tacchino A, Pabian A, Nødtvedt S, Papiol .N, Raats J, Kerkhofs L, Østensjø S, Lamers I, Baert I. Characterizing Upper Limb Rehabilitation in MS at different disability levels. 24th RIMS-Rehabilitation in Multiple Sclerosis Conference; 2019 June 20-22; Ljubljana.
 • Søvik ML, Taule T, Eide REM, Rene B, Strand MM, Devik I, Kjeken I. Coping with inflammatory rheumatic disease and fatigue: patients perceptions of their needs. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2019 Jun 12-15; Madrid. Tilgjengelig fra: https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/2168.1 
 • Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide A, Matre KH, Andreassen O, Osteras N, Kjeken, I. Short-term effect of occupational therapy intervention on hand function and pain in patients with thumb base osteoarthritis – secondary analyses of a randomized controlled trial. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2019 Jun 12-15; Madrid. Tilgjengelig fra: https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/155.1

2018

 • Glesnes S, Faksvåg DH, Taule T. Ergoterapi - ein unytta ressurs i palliasjon? Lys i mørke - Landskonferansen i palliasjon; 2018 Sep 12-14; Bodø. 
 • Taule T, Søvik M, Lein RK, Wehling E, Rekand T. Cognitive assessment tools used in ALS/MND-specific health-care: A systematic review. 29th International Symposium on ALS/MND; 2018 Dec 7-9; Glasgow.

2017

 • Aglen T, Matre KH, Hordnes L, Taule T, Strandenes E. Hand therapy after collagenese treatment for dupuytren disease? The making of a randomized controlled study. 22th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and 12th Congress of the European Federation for Societies of Hand Therapy; 2017 Jun 21-24; Budapest. 
 • Aglen T, Strandenes E, Strand LI. Trapeziectomy with and without ligament reconstruction and tendon interposition. A randomized controlled trial. 22th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and 12th Congress of the European Federation for Societies of Hand Therapy; 2017 Jun 21-24; Budapest.
 • Eide REM, Gjerde TS, Ellingsen J, Kvalevaag I, Taule T. Youtube – utvikling av en håndtreningsvideo for personer med revmatoid artritt. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Glesnes S, Johansen H. Ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker etter hjerneslag ved bruk av kartleggingsredskapet biVABA. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim. Jacobsen EF, Aukland TK, Kvinge LR, Børsheim S, Taule T. Bruk av AMPS i rehabilitering etter benamputasjon; nyttig for pasient og ergoterapeut? 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Matre KH, Aglen T, Taule T, Lind C, Assmus J. Behov for ergoterapi etter collagenase behandling for dupuytrenskontraktur? Utvikling av en randomisert kontrollert studie. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Morland AS, Myrberget MA, Oseland MS, Taule T. Screening av kognitiv funksjon ved ALS – omsetjing av ein kognitiv test. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Nødtvedt S, Taule T, Fromm A, Waje-Andreassen U. Screening av kognitiv funksjon hjå unge etter akutt hjerneinfarkt – The Norwegian Stroke in the Young Study ll. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Pedersen SK, Kordt EA, Lysgård SHB, Wehling EI, Taule T. Utforsking av en ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Rene B, Hjelle KM, Jacobsen AH, Taule T. Ergoterapeuten som “coach” i lys av modell for tilsiktet samspill (IRM). 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Revheim T, Valle E, Kessner M, Taule T. Hva ser vi nå, som vi ikke så før? Nytteverdien av retningslinjen Hjerneslag-ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Rynning HK, Nødtvedt S, Taule T. Å holde nervene i sjakk – hva vet vi om rehabilitering etter nervetransferering hos personer med tetraplegi? 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Steien SK, Hansen TL, Wrigglesworth J, Strømmen GH, Taule T, Jacobsen AH. Systematisk arbeid for å øke innsikt – en forutsetning for pasientenes aktive deltagelse i egen rehabilitering. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Stokke B, Taule T, Jacobsen AH, Pedersen SK, Ellingsen J, Nødtvedt S, Aglen T, Jacobsen EF. Trenger ergoterapeuter en kompetansestrategi? 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Søvik ML, Eide REM, Strand M, Rene B, Devik I, Taule T, Kjeken I. Fatigue og mestring av hverdagen. Kvalitativ evaluering av aktivitetsreguleringsgruppe for personer med revmatisk sykdom: utvikling av prosjektprotokoll. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.
 • Taule T. Validering av norsk versjon av ECAS. ALS-nettverksmøte; 2017 Feb 1-2; Trondheim.
Fann du det du leita etter?