Forskning og fagutvikling

Forskning og fagutviklingsarbeid i Ergoterapiavdelingen - publikasjoner

Doktoravhandlinger

Søvik, M.L. (2017) Evaluating the implementation of the Empowering CoachingT program in Norway [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Taule, T. (2015) Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge. Quantitative and qualitative aspects of daily life after mild-to-moderate stroke [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Master oppgaver

Jacobsen, A.H. (2017) Implementering av tiltakspakker i praksis – en kvalitativ studie av ansattes erfaringer og opplevelser med implementering av en tiltakspakke for å forebygge fall i sykehus [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Aglen, T. (2013) Operasjon for artrose i tommelens grunnledd. En randomisert kontrollert studie for å sammenligne smerte, mestring av hverdagslig aktivitet, styrke og bevegelighet etter to ulike operasjonsmetoder [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Rene, B. (2010) Rehabilitering og medverknad i helsefremmande perspektiv. Ei kasusstudie med 9 pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Taule, T. (2009) Sosioøkonomisk status – en faktor av betydning for håndfunksjon og selvhjulpenhet hos ryggmargsskadde? [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Søvik, M.L. (2007) Å leve et friskere liv - en kvalitativ intervjustudie av deltakernes egne erfaringer med selvhjelpskurset, 3-9 måneder etter gjennomført kurs [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Vitenskapelige artikler

Taule, T., Morland, A.S., Renså, M., Aßmus, J. and Tysnes, O.B. (2018) Edinburgh Cognitive and Behavioural Amyotrophic Lateral Sclerosis Screen in Norway: Protocol for validation and a prospective cohort study [submitted].

Søvik, M.L., Larsen, T.M.B., Tjomsland, H.E., Samdal, O. and Wold, B. (2017). Barriers in Implementing Coach Education in Grassroots Youth Football in Norway, International Sport Coaching Journal [Internett], 4 (2), s. 162-176. DOI: org/10.1123/iscj.2016-0106.

Kjeken, I., Eide, REM., Klokkeide, Å., Matre, KH. , Olsen, M., Mowinckel, ØA., Darre, S. og Nossum, R. (2016). Does occupational therapy reduse the need for surgery in carpometacarpal osteoarthritis? Protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders [Internett], 17(1). DOI:10.1186/s12891-016-1321-3.

Sovik, M., Larsen, T., Tjomsland, H. og Samdal, O. (2016). Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ programme: Balancing fidelity and adaptation. Health Education [Internett], 116(3). DOI: 10.1108/HE-07-2014-0077.

Van Hoye, A., Larsen, T., Sovik, M. Wold, B., Heuzé, JP., Samdal, O., Ommundsen, Y. og Sarrazin, P. (2015). Evaluation of the Coaches Educators training implementation of the PAPA project: A comparison between Norway and France. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports [Internett], 25(5). DOI: 10.1111/sms.12352.

Taule, T., Strand, L.I., Assmus, J. og Skouen, J.S. (2015) Ability in daily activities after early supported discharge models of stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [Internett], 22(5), s. 355-365. DOI:10.3109/11038128.2015.1042403.

Taule, T., Strand, L.I., Skouen, J.S. og Råheim, M. (2015) Striving for a life worth living: a qualitative study of experiences of stroke survivors undergoing home rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Science [Internett], 29(4), s. 651-661. DOI:10.1111/scs.12193.

Taule, T. og Råheim, M. (2014) Life changed existentially: a qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disability and Rehabilitation [Internett], 36(25), s. 2107-2119. DOI: 10.3109/09638288.2014.904448.

Taule, T. ,Bergfjord, K., Holsvik, E.,Lunde, T., Stokke, B., Storlid, H., Sørheim, M. og Rekand, T. (2013) Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury.Spinal Cord [Internett], 51(4), s. 273-277. DOI: 10.1038/sc.2012.163.

Kapittel i bok

Rene, B. (2012) Helsefremming, rehabilitering og brukermedvirkning. I: Gammersvik, Å. og Larsen, T. red. Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget, s. 217 – 229.

Fagartikler

2018
Aglen, T., Matre, K.H., Lind, C., Selles, R.W., Aßmus, J. and Taule, T. (2018)Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? Protocol for a randomised controlled trial [submitted].

Rene, B., Hjelle, K.M. og Taule, T. (2018) Ergoterapeuten som «coach» – i lys av Modell for tilsiktet samspill (IRM).Ergoterapeuten 61 (2), s. 50-51.

Taule, T., Morland, A.S., Renså, M.A., Revheim, T., Myrberget, A.M., Fjær, L.T., Guldvik, T., Oseland, M.S., Jensen, A.R., Tysnes, O.B. og Rekand, T. (under publisering) Edinburgh cognitive and behavioural ALS screen - norsk versjon. Ergoterapeuten.

Taule, T. og Andersen, J. (2018) Fortolkende beskrivelse: en praksisrettet kvalitativ forskningsmetode [submitted].


2017
Stokke, B., Taule, T., Jacobsen, A.H., Pedersen, S.K., Ellingsen, J., Nødtvedt, S., Aglen, T. og Jacobsen, E.F. (2017) Trenger ergoterapeuter en kompetansestrategi? Ergoterapeuten,60 (6), s. 14-15.

Pedersen, S.K., Kordt, E.A., Lysgård, S.H.B. og Taule, T. (2017) Tenk innovativt! - Ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag. Ergoterapeuten,60 (6), s. 19.

Taule, T., Strand, L.I. og Skouen, J.S. (2017) Daglige gjøremål etter lett til moderat hjerneslag - en sammenligning av rehabiliteringsmodeller i kommunehelsetjenesten. BestPractice, 8 (31), s. 22-23.


2016 og tidligere
Kalvenes,M., Storlid,H., Hjelle,K.M., Tuven,K. og Taule,T. (2016) Tverrfagleg praksis gjev auka innsikt.Sykepleien [Internett], 104(3), s. 62-65. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/forskning/2016/02/tverrprofesjonelt-samarbeid .

Kalvenes,M., Storlid,H., Hjelle,K.M., Tuven,K. og Taule,T. (2015) Vi lærte av kvarandre - Erfaringar frå eit tverrprofesjonelt studentsamarbeid i praksisstudie. Ergoterapeuten [Internett],5, s. 32-37. Tilgjengelig fra: http://www.ergoterapeuten.no/fag-og-vitenskap/fagartikler.

Nødtvedt, S., Morland, A.S. og Taule, T. (2012) Kunnskapsbasert retningslinje – erfaringar frå ei slageining.Ergoterapeuten [Internett],6, s. 40-44. Tilgjengelig fra: http://www.ergoterapeuten.no/fag-og-vitenskap/fagartikler .

Hjelle, K.,Søvik, M.L., Austrheim, G. og Kinn L.G. (2011) Modell for fagutvikling; to kliniske fagringer har vurdert aktuell forskning i relasjon til egen praksis.Ergoterapeuten [Internett], 2, s. 1-8. Tilgjengelig fra: http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjG7pCtzaLPAhWNJSwKHcwSBHgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ergoterapeuten.no%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiles%252FFagartikler%252FModell_for_fag.pdf&usg=AFQjCNFgQNkeOZ0Xone-JOLr75Sm2hSIoA.

Søvik, M.L. og Larsen, T.(2008) Kronisk syke har nytte av selvhjelpskurs. Tidsskriftet for den norske legeforening, 128, s. 2085-2086

Retningslinjer/fagprosedyrer

Østlie, K., m.fl. (2016) Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetamputasjon i Norge [Internett]. Ottestad: Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering. Tilgjengelig fra: https://s3.amazonaws.com/files.magicapp.org/guideline/7cbbd7cb-25ec-4021-ac44-e6331f0e44ff/published_guideline_872-1_0.pdf .

Ellingsen, J. og Rene, B. Oppdatert av Ellingsen, J. og Hamre, N. (2014) Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) – ergoterapeutisk kartlegging ved hjerneslag [Internett]. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/assessment-of-motor-and-process-skills-amps-ergoterapeutisk-kartlegging-ved-hjerneslag .

Morland, A.S., Glesnes, S. og Nødtvedt, S. Oppdatert av Valle, E., Kessner, M., Nødtvedt, S. og Johansen, H. (2017) Hjerneslag – ergoterapeutisk kartlegging av synsvanskar. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/hjerneslag-ergoterapeutisk-kartlegging-av-synsvanskar .

Nødtvedt,S. og Morland, A.S. (2016) Hjerneslag – kartlegging av apraksi. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/hjerneslag-kartlegging-av-apraksi

Brosjyrer og video

Eide, R.E.M. og Ellingsen, J. Håndtrening Revmatoid Artritt. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2017.

Eide, R.E.M., Ellingsen, J., Gjerde, T., Kvalevaag, I.og Taule, T. Håndtrening for personer med leddgikt – Revmatoid Artritt. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2016.

Eide, R.E.M. og Matre, K.H. Ergonomi for hender [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2015.

Holmen, A. og Klokkeide, Å. Trening av hender – ergoterapi ved sklerodermi [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2013.

Jacobsen, E.F., Hermansson, L.N., Johnson, SS., Wüstefeld, D., aus der Fünten, A. and Kannenberg, A. Michelangelo therapy brochure - the Michelangelohand in practice, therapy and rehabilitation [brosjyre]. US: Ottobock 2012. Tilgjengelig fra: http://www.ottobockus.com/media/local-media/prosthetics/upper-limb/michelangelo/files/michelangelo-therapy-brochure.pdf

Rapporter

Jacobsen, E.F. og Bathen , T (2018) Kartlegging av barn med dysmeli – Hvilke kartleggingsverktøy brukes. Oslo: Nasjonalt fagnettverk for dysmeli. Tilgjengelig fra: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/kartleggingsverktoy-for-barn-med-dysmeli.

Søvik, M.L. og Hjelle K (2010) Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis/ergoterapi - et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssykehus, Ergoterapiavdelingen og Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi. Bergen: Høgskolen i Bergen.

Abstraktpresentasjoner ved nasjonale og internasjonale kongresser og seminar

2018
Aglen, T., Krogh, K., Lind, C., Selles, R.W., Johansen, A., Aßmus, J. and Taule, T. (2018) Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? The protocol of a randomised controlled trial [submitted].

Glesnes, S., Faksvåg, D.H. og Taule, T. Ergoterapi - ein unytta ressurs i palliasjon? Lys i mørke - Landskonferansen i palliasjon, Bodø 2018.

Taule, T., Søvik, M., Lein, R.K., Wehling, E. and Rekand, T. Cognitive assessment tools used in ALS/MND-specific health-care: A systematic review. 29th International Symposium on ALS/MND, Glasgow 2018.

2017
Aglen, T., Strandenes, E. and Strand L.I. Trapeziectomy with and without ligament reconstruction and tendon interposition. A
randomized controlled trial. 22th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and 12th Congress of the European Federation for Societies of Hand Therapy, Budapest 2017.

Aglen, T., Matre, K.H., Hordnes, L., Taule, T. and Strandenes, E. Hand therapy after collagenese treatment for dupuytren disease? The making of a randomized controlled study. 22th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and 12th Congress of the European Federation for Societies of Hand Therapy, Budapest 2017.

Eide, R.E.M., Gjerde, T.S., Ellingsen, J., Kvalevaag, I. og Taule, T. Youtube – utvikling av en håndtreningsvideo for personer med revmatoid artritt. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Jacobsen, E.F., Aukland, T.K., Kving, L.R., Børsheim, S. og Taule, T. Bruk av AMPS i rehabilitering etter benamputasjon; nyttig for pasient og ergoterapeut? Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Glesnes, S. og Johansen, H. Ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker etter hjerneslag ved bruk av kartleggingsredskapet biVABA. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Rynning, H.K., Nødtvedt, S. og Taule, T. Å holde nervene i sjakk – hva vet vi om rehabilitering etter nervetransferering hos personer med tetraplegi? Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Matre, K.H., Aglen, T., Taule, T., Lind, C. og Assmus, J. Behov for ergoterapi etter collagenase behandling for dupuytrenskontraktur? Utvikling av en randomisert kontrollert studie. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Morland, A.S., Myrberget, M.A., Oseland, M.S. og Taule, T. Screening av kognitiv funksjon ved ALS – omsetjing av ein kognitiv test. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Nødtvedt, S., Taule, T., Annette, F. og Waje-Andreassen, U. Screening av kognitiv funksjon hjå unge etter akutt hjerneinfarkt – The Norwegian Stroke in the Young Study ll. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Pedersen, S.K., Kordt, E.A., Lysgård, S.H.B., Wehling, E.I. og Taule, T. Utforsking av en ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Rene, B., Hjelle, K.M. Jacobsen, A.H. og Taule, T. Ergoterapeuten som “coach” i lys av modell for tilsiktet samspill (IRM). Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Revheim, T., Valle, E., Kessner, M. og Taule, T. Hva ser vi nå, som vi ikke så før? Nytteverdien av retningslinjen Hjerneslag-ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Steien, S.K., Hansen, T.L., Wrigglesworth, J., Strømmen, G.H. Taule, T. og Jacobsen, A.H. Systematisk arbeid for å øke innsikt – en forutsetning for pasientenes aktive deltagelse i egen rehabilitering. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Stokke, B., Taule, T., Jacobsen, A.H., Pedersen, S.K., Ellingsen, J., Nødtvedt, S., Aglen, T., og Jacobsen, E.F. Trenger ergoterapeuter en kompetansestrategi? Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Søvik, M.L., Eide, R.E.M., Strand, M., Rene, B., Devik, I. Taule, T. og Kjeken, I. Fatigue og mestring av hverdagen. Kvalitativ evaluering av aktivitetsreguleringsgruppe for personer med revmatisk sykdom: utvikling av prosjektprotokoll. Fagkongress i Ergoterapi, Trondheim 2017.

Taule, T. Validering av norsk versjon av ECAS. ALS-nettverksmøte, Trondheim 2017.


2016
Lamers, I., Baert, I., Jansa, J., Santamarta, E., Rasovà, K., Kallmayer, L., Tacchino, A., Løyning, IG., Golewska, A., Nødtvedt, S., Fillò, N., Raats, J., Kerkhofs, L. and Feys, P. How to assess the upper limb function in persons with Multiple Sclerosis: A European RIMS multicenter study investigating convergent validity and floor/ceiling effects of measures at different ICF Levels. 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, London 2016.

Løyning, IG., Feys P., Jansa, J., Santamarta, E., Rasovà, K., Kallmayer, L., Tacchino, A., Golewska, A., Smedal, T., Nødtvedt, S., Fillò, N., Raats, J., Kerkhofs, L. and Baert, I. Content and extent of upper limb rehabilitation in multiple sclerosis across Europe - A European Multi Center Study. 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, London 2016.

Morland, A.S. Kartlegging av kognitiv funksjon hos ALS-pasientar. Palliativt nettverksmøte ergo/fysio, Bergen 2016.

Søvik, M., Larsen, T., Tjomsland, H.E. og Samdal, O. From theory to practice - barriers for implementation in real life. 8th Nordic Health Promotion Research Conference, Jyväskylä 2016.

Taule, T., Morland, A.S., Renså, M.A., Assmus, J., Tysnes, O.B. and Rekand, T. Cognitive impairment in ALS/MND. Screening tools, experiences and prognosis in Norway. Development of protocol.27th International Symposium on MND, Dublin 2016.

2015
Kalvenes, M. og Kallevik, A. Early active training after reconstructive tetra hand surgery. 25th Scandinavian Hand Society Meeting, Bergen 2015.

Kalvenes, M. og Kallevik, A. Early active training after grip reconstructive in tetraplegia. 14th Nordic Spinal Cord Society congress, Trondheim 2015.

Morland, A.S. Validering av kognitiv- og atferdstest for ALS. Tverrfaglig nasjonalt nettverksmøte om ALS, Oslo 2015.

Morland, A.S. Validering av kognitiv- og atferdstest for ALS. ALS norsk støtteforening, Oslo 2015.

Søvik, M., Larsen, T., Tjomsland, H.E. og Samdal, O. Training of youth football coaches. 24th TAFISA World Congress, Budapest 2015.

Taule, T., Strand, L.I., Skouen, J.S. og Råheim, M. Å streve etter et liv som er verdt å leve: Slagpasienters erfaringer med hjemmerehabilitering. Fysioterapikongressen, Lillestrøm 2015.

2014
Aglen, T. Trapeziectomy with and without ligament reconstruction and tendon interposition. A randomized controlled trial. 25th Scandinavian Hand Society Meeting, Bergen 2014.

Jacobsen, E.F. Dysmeli- og armamputasjonsteam i Bergen, samarbeid med ortopedingeniør og viktighet av protesetrening for armproesebruker. Skandinavisk Myoseminar, Gøteborg 2014.

Morland, A.S. Screening av kognitive vanskar ved ALS. Tverrfaglig møte I nasjonalt nettverk for LTMV, Gardermoen 2014.

2013
Kalvenes, M. og Storlid, H. When dressing is teamwork. 13th Nordic Spinal Cord Society congress, Helsinki 2013.

Larsen, T., Van Hoye, A., Søvik, M., Heuzé, J-P. og Sarrazin, P. The RE-AIM framework as a tool for addressing fidelity: A comparison of expert coach training in Norway and France. ACAPS, Grenoble 2013.

Jacobsen, E.F. Aktivitetsuker for benamputerte. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.

Morland, A.M., Nødtvedt, S. og Taule, T. Kartlegging av apraksi hos pasientar med hjerneslag. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.

Revheim, T. Trygg overføring av eldre pasienter frå sjukehus til kommune.Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.

Søvik, M., Larsen, T., Tjomsland, H.E., & Samdal, O. Implementation fidelity - exploring delivery of the Empowering Coaching program through the use of an observation grid. International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity, Ghent 2013.

Taule, T. og Råheim, M. Life changed existentially. 22nd European stroke Conference, London 2013.

Taule, T., Strand, L.I., Skouen, J.S. og Råheim, M. Håndtering av emosjonelle endringer etter hjerneslag – en kvalitativ studie relatert til rehabilitering i eget hjem. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.

2012
Morland, A.S., Nødtvedt, S. og Taule, T. Når det blir vanskeleg å trakte kaffi – kunnskapsbasert retningslinje for kartlegging av apraksi. Nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis, Bergen 2012.

Taule, T. og Råheim, M. Å tenke positivt det har jeg lært, men det er ikke alltid like lett. Helse i utvikling - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo 2012.

2011
Taule, T., Bergfjord, K., Holsvik, E.,Lunde, T., Stokke, B., Storlid, H., Sørheim, M. og Rekand, T. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord. 12th Nordic Spinal Cord Society congress, Gøteborg 2011.

2010
Revheim, T. Trygg overføring og ergoterapi. Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse. Oslo 2010.

2009
Ellingsen, J. og Reutz, H. Hvordan brukes resultatene fra AMPS i kartleggingen av pasienter med hjerneslag, hvor det er mistanke om kognitiv svikt. Fagkongress i Ergoterapi, Bergen 2009.

Jacobsen, A.H., Stokke, B., Taraldsen, L. og Taule, T. Har vi en kunnskapsbasert praksis for kartlegging av håndødem? Fagkongress i ergoterapi, Bergen 2009.

Rosendahl, I., Gjerald, H., Lunde, T., Lotsberg, G., Grønning, M. og Rekand, T. Multidisciplinary assessment of patients with spastisity. International Spinal Cord Society, Florence 2009.

Søvik, M.L. Systematisert brukerkunnskap gjennom selvhjelpskurset «Å leve et friskere liv». Fagkongress i ergoterapi, Bergen 2009.

Søvik, M.L. Hvordan kan ergoterapeuter formidle leddvern til personer med Revmatoid Artritt, slik at de kan tilegne seg denne kunnskapen? Fagkongress i ergoterapi, Bergen 2009. 

Pågående prosjekter

Formålet med prosjektet er å finne en metode for å kartlegge synet hos pasienter med hjerneslag, som har vansker med å uttrykke seg. 

Les mer: Hva med synsvanskene?

Prosjektet ønsker å få mer kunnskap om hvordan disse synsvanskene kan påvirke pasientenes utførelse av hverdagslige aktiviteter. Kunnskap om eventuelle synsvansker er viktig for å igangsette rette tiltak og tilpasse omgivelsene, slik at den enkelte kan oppleve mestring.

Les mer: «Ser du det samme som meg?»
Fann du det du leita etter?