Forskning og fagutvikling

Forskning og fagutviklingsarbeid i Ergoterapiavdelingen - publikasjoner

Doktoravhandlinger

Søvik ML. Evaluating the implementation of the Empowering CoachingT program in Norway [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2017.

Taule T. Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge. Quantitative and qualitative aspects of daily life after mild-to-moderate stroke [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2015.

Master oppgaver

Jacobsen AH. Implementering av tiltakspakker i praksis – en kvalitativ studie av ansattes erfaringer og opplevelser med implementering av en tiltakspakke for å forebygge fall i sykehus [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2017.

Aglen T. Operasjon for artrose i tommelens grunnledd. En randomisert kontrollert studie for å sammenligne smerte, mestring av hverdagslig aktivitet, styrke og bevegelighet etter to ulike operasjonsmetoder [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2013.

Rene B. Rehabilitering og medverknad i helsefremmande perspektiv. Ei kasusstudie med 9 pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2010.

Taule T. Sosioøkonomisk status – en faktor av betydning for håndfunksjon og selvhjulpenhet hos ryggmargsskadde? [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2009.

Søvik ML. Å leve et friskere liv - en kvalitativ intervjustudie av deltakernes egne erfaringer med selvhjelpskurset, 3-9 måneder etter gjennomført kurs [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen; 2007.

Kapittel i bok

Rene B. Helsefremming, rehabilitering og brukermedvirkning. I: Gammersvik Å, Larsen T, redaktører. Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget; 2012. s. 217-229.

Vitenskapelige artikler


2019

Aglen T, Matre KH, Lind C, Selles RW, Aßmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? Protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):387. doi: 10.1186/s12891-019-2712-z.

• Gravås EMH, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Tveter AT, Kjeken I. Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients that receives thumb carpometacarpal joint surgery? A multicentre randomised controlled trial. RMD Open. 2019;5(2): e001046. doi: 10.1136/rmdopen-2019-001046.

• Gravås EMH, Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Østerås N, Haugen IK, Kjeken I. Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):180. doi: 10.1186/s12891-019-2567-3.

Taule T, Morland AS, Renså M, Aßmus J, Tysnes OB, Rekand T. Edinburgh cognitive and behavioural amyotrophic lateral sclerosis screen in Norway: Protocol for validation and a prospective cohort study, Contemp Clin Trials Commun. 2019;14:100347. doi: 10.1016/j.conctc.2019.100347.

2017

Søvik ML, Larsen TMB, Tjomsland HE, Samdal O, Wold B. Barriers in implementing coach education in grassroots youth football in Norway. Int. Sport Coach. J. 2017;4(2):162-76. doi: org/10.1123/iscj.2016-0106.

2016

• Kjeken I, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Mowinckel ØA, Darre S, Nossum R. Does occupational therapy reduse the need for surgery in carpometacarpal osteoarthritis? Protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17(1):473. doi: 10.1186/s12891-016-1321-3.

Sovik M, Larsen T, Tjomsland H, Samdal O. Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ programme: Balancing fidelity and adaptation. Health Educ. J. 2016;116(3). doi: 10.1108/HE-07-2014-0077.

2015
• Taule T, Strand LI, Assmus J, Skouen JS. Ability in daily activities after early supported discharge models of stroke rehabilitation. Scand J Occup Ther. 2015;22(5):355-65. doi: 10.3109/11038128.2015.1042403.

Taule T, Strand LI, Skouen JS, Råheim M. Striving for a life worth living: a qualitative study of experiences of stroke survivors undergoing home rehabilitation. Scand J Caring Sci. 2015;29(4):651-61. doi: 10.1111/scs.12193.

• Van Hoye A, Larsen T, Sovik M, Wold B, Heuzé JP, Samdal O, Ommundsen Y, Sarrazin P. Evaluation of the Coaches Educators training implementation of the PAPA project: A comparison between Norway and France. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(5):e539-46. doi: 10.1111/sms.12352.

2014

• Taule T, Råheim M. Life changed existentially: a qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disabil Rehabil. 2014;36(25):2107-19. doi: 10.3109/09638288.2014.904448.

2013

• Taule T, Bergfjord K, Holsvik E, Lunde T, Stokke B, Storlid H, Sørheim M, Rekand T. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord. 2013;51(4):273-7. doi: 10.1038/sc.2012.163.

Fagartikler 2019

Breivik KA, Espedal G, Gjervik NS, Glesnes S, Taule T. Ergoterapi for kreftpasienter i palliativ fase – en kvalitativ studie. Ergoterapeuten. 2019;4:40-6.

Glesnes S, Taule T. Ergoterapi i palliasjon – en unyttet ressurs? Omsorg. 2019;3:71-8.

Glesnes S, Taule T. Ergoterapi i palliasjon – en unyttet ressurs? Ergoterapeuten. 2019;4:32-8.

• Håve S, Morken J, Søvik ML. Faktorer som påvirker aktiviteter i pensjonistprosessen. Ergoterapeuten. 2019;6:60-7.

Taule T, Morland AS, Renså MA, Revheim T, Myrberget AM, Fjær LT, Guldvik T, Oseland MS, Jensen AR, Tysnes OB, Rekand T. Edinburgh cognitive and behavioural ALS screen - norsk versjon. Ergoterapeuten. 2019;2:34-8.

2018

Rene B, Hjelle KM, Taule T. Ergoterapeuten som «coach» – i lys av Modell for tilsiktet samspill (IRM). Ergoterapeuten. 2018;61(2):50-1.

2017

• Pedersen SK, Kordt EA, Lysgård SHB, Taule T. Tenk innovativt! - Ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag. Ergoterapeuten. 2017;60(6):19.

Stokke B, Taule T, Jacobsen AH, Pedersen SK, Ellingsen J, Nødtvedt S, Aglen T, Jacobsen EF. Trenger ergoterapeuter en kompetansestrategi? Ergoterapeuten. 2017;60 (6):14-5.

Taule T, Strand LI, Skouen JS. Daglige gjøremål etter lett til moderat hjerneslag - en sammenligning av rehabiliteringsmodeller i kommunehelsetjenesten. BestPractice. 2017;8(31):22-3.

2016

Kalvenes M, Storlid H, Hjelle KM, Tuven K, Taule T. Tverrfagleg praksis gjev auka innsikt. Sykepleien. 2016;104(3):62-5.

2015

Kalvenes M, Storlid H, Hjelle KM, Tuven K, Taule, T. Vi lærte av kvarandre - Erfaringar frå eit tverrprofesjonelt studentsamarbeid i praksisstudie. Ergoterapeuten. 2015;5:32-7.

2012

•Nødtvedt S, Morland AS, Taule T. Kunnskapsbasert retningslinje – erfaringar frå ei slageining. Ergoterapeuten. 2012;6:40-4.

2011

• Hjelle K, Søvik ML, Austrheim G, Kinn LG. Modell for fagutvikling; to kliniske fagringer har vurdert aktuell forskning i relasjon til egen praksis. Ergoterapeuten. 2011;2:1-8.

2008

Søvik ML, Larsen T. Kronisk syke har nytte av selvhjelpskurs. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008;128(18):2085-6.

Retningslinjer og fagprosedyrer

Ellingsen J, Hamre N. Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) – ergoterapeutisk kartlegging ved hjerneslag [Internett]. 2. utgave. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer; 2014. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/assessment-of-motor-and-process-skills-amps-ergoterapeutisk-kartlegging-ved-hjerneslag.

Nødtvedt S, Morland AS. Hjerneslag – kartlegging av apraksi [Internett]. 1. utgave. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer; 2016. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/hjerneslag-kartlegging-av-apraksi

Valle E, Kessner M, Nødtvedt S, Johansen H. Hjerneslag – ergoterapeutisk kartlegging av synsvanskar [Internett]. 2. utgave. Oslo: Kunnskapssenteret, Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer; 2017. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/hjerneslag-ergoterapeutisk-kartlegging-av-synsvanskar.

• Østlie K, Vik AK, Jacobsen EF, Løvseth C, Lofthus K, Sletten IN, Schonhowd TP, Lyrstad H, Larsen KL, Lie R. Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt [Internett]. 2. utgave. Ottestad: Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering; 2019. Tilgjengelig fra: https://www.magicapp.org/public/guideline/jXxeBj

• Østlie K, m.fl. Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetamputasjon i Norge [Internett]. 1. utgave. Ottestad: Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering; 2016. Tilgjengelig fra: https://s3.amazonaws.com/files.magicapp.org/guideline/7cbbd7cb-25ec-4021-ac44-e6331f0e44ff/published_guideline_872-1_0.pdf.

Brosjyrer og video

Eide REM, Ellingsen J. Håndtrening Revmatoid Artritt [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelinga; 2017.

Eide REM, Ellingsen J, Gjerde T, Kvalevaag I, Taule T. Håndtrening for personer med leddgikt – Revmatoid Artritt [video på Internett]. 2016. Tilgjengelig fra: https://www.youtube.com/watch?v=XwQjJ0UzqoU

Eide REM, Matre KH. Ergonomi for hender [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen; 2015.

Holmen A, Klokkeide Å. Trening av hender – ergoterapi ved sklerodermi [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen; 2013.

Jacobsen EF, Hermansson LN, Johnson SS, Wüstefeld D, aus der Fünten A, Kannenberg A. Michelangelo therapy brochure - the Michelangelo hand in practice, therapy and rehabilitation [elektronisk brosjyre]. US: Ottobock 2012. Tilgjengelig fra: http://www.ottobockus.com/media/local-media/prosthetics/upper-limb/michelangelo/files/michelangelo-therapy-brochure.pdf

Rapporter

• Kupa A, Taule T, Mæland S. Tilbake til arbeidslivet etter hjerneslag: Hva er status i dag? Bergen: Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og Haukeland universitetssjukehus; 2020. 19 s.

Jacobsen EF, Bathen T. Kartlegging av barn med dysmeli – Hvilke kartleggingsverktøy brukes [Internett]. Oslo: Nasjonalt fagnettverk for dysmeli; 2019. Tilgjengelig fra: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/kartleggingsverktoy-for-barn-med-dysmeli.

• Utgreiingsmottak 1 og Ergoterapiavdelinga. Forbetra akuttforløp for geriatriske pasientar – såkornprosjekt med representantar fra Utgreiingsmottak 1 (Mottaksklinikken) og Ergoterapiavdelinga (Ortopedisk klinikk). Bergen: Haukeland universitetssjukehus; 2019. 9 s.

Søvik ML, Hjelle K. Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis/ergoterapi - et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssykehus, Ergoterapiavdelingen og Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi. Bergen: Høgskolen i Bergen; 2010.

Abstraktpresentasjoner ved nasjonale og internasjonale kongresser og seminar


2019

Aglen T, Krogh K, Lind C, Selles RW, Johansen A, Aßmus J, Taule T. Hand therapy or not following collagenase treatment for Dupuytren’s contracture? The protocol of a randomised controlled trial. 14th IFSSH and 11th IFSHT triennial congress; 2019 Jun 17-21; Berlin.

• Gravås EMH, Østerås N, Nossum R, Eide REM, Klokkeide Å, Matre KH, Olsen M, Andreassen Ø, Haugen IK, Tveter AT, Kjeken I. Does occupational therapy delay or reduce the proportion of patients who receives thumb carpometacarpal joint surgery? A randomised controlled trial. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2019 Jun 12-15; Madrid. Tilgjengelig fra: https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/155.1

Kessner M, Mehrholz J, Mørkve SV, Taule T. Do occupational performance correlate with reintegration into normal living? A prospective cohort study of patients’ view 1- 4 years afteraneurysmal subarachnoid hemorrhage. 3rd Congress on Neurorehabilitation and Neural Repair; 2019 May 22-24; Maastricht.

Kordt EA, Lysgård SHB, Jacobsen AH, Taule T, Wehling E. Kan eye-tracking briller brukes for å kartlegge synsvansker hos pasienter med hjerneslag? 9. Nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade; 2019 Okt 8; Oslo.

Lysgård SHB, Kordt EA, Vikane E, Jacobsen AH, Wehling E, Taule T. Nytteverdi av eye-tracking briller i kartlegging av daglige aktiviteter etter hjerneslag. 9. Nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade; 2019 Okt 8; Oslo.

• Løyning IG, Feys P, Smedal T, Jansa J, Zapico SE, Rasová K, Kallmayer L, Tacchino A, Pabian A, Nødtvedt S, Papiol .N, Raats J, Kerkhofs L, Østensjø S, Lamers I, Baert I. Characterizing Upper Limb Rehabilitation in MS at different disability levels. 24th RIMS-Rehabilitation in Multiple Sclerosis Conference; 2019 June 20-22; Ljubljana.

Søvik ML, Taule T, Eide REM, Rene B, Strand MM, Devik I, Kjeken I. Coping with inflammatory rheumatic disease and fatigue: patients perceptions of their needs. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2019 Jun 12-15; Madrid. Tilgjengelig fra: https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/2168.1.

• Tveter AT, Nossum R, Eide REM, Klokkeide A, Matre KH, Andreassen O, Osteras N, Kjeken, I. Short-term effect of occupational therapy intervention on hand function and pain in patients with thumb base osteoarthritis – secondary analyses of a randomized controlled trial. European Congress of Rheumatology (EULAR); 2019 Jun 12-15; Madrid. Tilgjengelig fra: https://ard.bmj.com/content/78/Suppl_2/155.1

2018

• Glesnes S, Faksvåg DH, Taule T. Ergoterapi - ein unytta ressurs i palliasjon? Lys i mørke - Landskonferansen i palliasjon; 2018 Sep 12-14; Bodø.

• Taule T, Søvik M, Lein RK, Wehling E, Rekand T. Cognitive assessment tools used in ALS/MND-specific health-care: A systematic review. 29th International Symposium on ALS/MND; 2018 Dec 7-9; Glasgow.

2017

• Aglen T, Matre KH, Hordnes L, Taule T, Strandenes E. Hand therapy after collagenese treatment for dupuytren disease? The making of a randomized controlled study. 22th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and 12th Congress of the European Federation for Societies of Hand Therapy; 2017 Jun 21-24; Budapest.

• Aglen T, Strandenes E, Strand LI. Trapeziectomy with and without ligament reconstruction and tendon interposition. A randomized controlled trial. 22th Congress of the Federation of European Societies for Surgery of the Hand and 12th Congress of the European Federation for Societies of Hand Therapy; 2017 Jun 21-24; Budapest.

• Eide REM, Gjerde TS, Ellingsen J, Kvalevaag I, Taule T. Youtube – utvikling av en håndtreningsvideo for personer med revmatoid artritt. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Glesnes S, Johansen H. Ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker etter hjerneslag ved bruk av kartleggingsredskapet biVABA. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Jacobsen EF, Aukland TK, Kvinge LR, Børsheim S, Taule T. Bruk av AMPS i rehabilitering etter benamputasjon; nyttig for pasient og ergoterapeut? 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Matre KH, Aglen T, Taule T, Lind C, Assmus J. Behov for ergoterapi etter collagenase behandling for dupuytrenskontraktur? Utvikling av en randomisert kontrollert studie. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Morland AS, Myrberget MA, Oseland MS, Taule T. Screening av kognitiv funksjon ved ALS – omsetjing av ein kognitiv test. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Nødtvedt S, Taule T, Fromm A, Waje-Andreassen U. Screening av kognitiv funksjon hjå unge etter akutt hjerneinfarkt – The Norwegian Stroke in the Young Study ll. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Pedersen SK, Kordt EA, Lysgård SHB, Wehling EI, Taule T. Utforsking av en ny metode for kartlegging av synsvansker etter hjerneslag. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Rene B, Hjelle KM, Jacobsen AH, Taule T. Ergoterapeuten som “coach” i lys av modell for tilsiktet samspill (IRM). 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Revheim T, Valle E, Kessner M, Taule T. Hva ser vi nå, som vi ikke så før? Nytteverdien av retningslinjen Hjerneslag-ergoterapeutisk kartlegging av synsvansker. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Rynning HK, Nødtvedt S, Taule T. Å holde nervene i sjakk – hva vet vi om rehabilitering etter nervetransferering hos personer med tetraplegi? 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Steien SK, Hansen TL, Wrigglesworth J, Strømmen GH, Taule T, Jacobsen AH. Systematisk arbeid for å øke innsikt – en forutsetning for pasientenes aktive deltagelse i egen rehabilitering. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Stokke B, Taule T, Jacobsen AH, Pedersen SK, Ellingsen J, Nødtvedt S, Aglen T, Jacobsen EF. Trenger ergoterapeuter en kompetansestrategi? 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Søvik ML, Eide REM, Strand M, Rene B, Devik I, Taule T, Kjeken I. Fatigue og mestring av hverdagen. Kvalitativ evaluering av aktivitetsreguleringsgruppe for personer med revmatisk sykdom: utvikling av prosjektprotokoll. 6. Fagkongress i Ergoterapi; 2017 Nov 6-8; Trondheim.

• Taule T. Validering av norsk versjon av ECAS. ALS-nettverksmøte; 2017 Feb 1-2; Trondheim.

2016

• Lamers I, Baert I, Jansa J, Santamarta E, Rasovà K, Kallmayer L, Tacchino A, Løyning IG, Golewska A, Nødtvedt S, Fillò N, Raats J, Kerkhofs L, Feys P. How to assess the upper limb function in persons with Multiple Sclerosis: A European RIMS multicenter study investigating convergent validity and floor/ceiling effects of measures at different ICF Levels. 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; 2016 Sep 14-17; London.

• Løyning IG, Feys P, Jansa J, Santamarta E, Rasovà K, Kallmayer L, Tacchino A, Golewska A, Smedal T, Nødtvedt S, Fillò N, Raats J, Kerkhofs L, Baert I. Content and extent of upper limb rehabilitation in multiple sclerosis across Europe - A European Multi Center Study. 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; 2016 Sep 14-17; London.

• Morland AS. Kartlegging av kognitiv funksjon hos ALS-pasientar. Palliativt nettverksmøte for ergo- og fysioterapeuter; 2016; Bergen.

• Søvik M, Larsen T, Tjomsland HE, Samdal O. From theory to practice - barriers for implementation in real life. 8th Nordic Health Promotion Research Conference; 2016 Jun 20-22; Jyväskylä.

• Taule T, Morland AS, Renså MA, Assmus J, Tysnes OB, Rekand T. Cognitive impairment in ALS/MND. Screening tools, experiences and prognosis in Norway. Development of protocol. 27th International Symposium on ALS/MND; 2016 Dec 7-9; Dublin. 2015

• Kalvenes M, Kallevik A. Early active training after grip reconstructive in tetraplegia. 14th Nordic Spinal Cord Society Congress; 2015 Sep 9-11; Trondheim.

• Morland AS. Validering av kognitiv- og atferdstest for ALS. Tverrfaglig nasjonalt nettverksmøte om ALS; 2015; Oslo.

• Morland AS. Validering av kognitiv- og atferdstest for ALS. ALS norsk støtteforening; 2015; Oslo.

• Søvik M, Larsen T, Tjomsland HE, Samdal O. Training of youth football coaches. 24th TAFISA World Congress; 2015 Oct 14-18; Budapest.

• Taule T, Strand LI, Skouen JS, Råheim M. Å streve etter et liv som er verdt å leve: Slagpasienters erfaringer med hjemmerehabilitering. Fysioterapikongressen; 2015 Mars 4-6; Lillestrøm 2015.

2014

• Aglen T. Trapeziectomy with and without ligament reconstruction and tendon interposition. A randomized controlled trial. 25th Scandinavian Hand Society Meeting; 2014 May 14-16; Bergen.

• Jacobsen EF. Dysmeli- og armamputasjonsteam i Bergen, samarbeid med ortopedingeniør og viktighet av protesetrening for armproesebruker. Skandinavisk Myo-seminar; 2014; Gøteborg.

• Kalvenes M, Kallevik A. Early active training after reconstructive tetra hand surgery. 25th Scandinavian Hand Society Meeting; 2014 May 14-16; Bergen.

• Morland, AS. Screening av kognitive vanskar ved ALS. Tverrfaglig, nasjonalt nettverk for langtids mekanisk ventilasjon; 2014; Gardermoen. 2013 • Jacobsen EF. Aktivitetsuker for benamputerte. 5. Fagkongress i ergoterapi; 2013 Sep 18-20; Oslo.

• Kalvenes M, Storlid, H. When dressing is teamwork. 13th Nordic Spinal Cord Society congress; 2013 May 22-24; Helsinki.

• Larsen T, van Hoye A, Søvik M, Heuzé JP, Sarrazin P. The RE-AIM framework as a tool for addressing fidelity: A comparison of expert coach training in Norway and France. 15th Association de Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (ACAPS); 2013 Oct 29-31; Grenoble.

• Morland AM, Nødtvedt S, Taule T. Kartlegging av apraksi hos pasientar med hjerneslag. 5. Fagkongress i ergoterapi; 2013 Sep 18-20; Oslo.

• Revheim T. Trygg overføring av eldre pasienter frå sjukehus til kommune. 5. Fagkongress i ergoterapi; 2013 Sep 18-20; Oslo.

• Søvik M, Larsen T, Tjomsland HE, Samdal O. Implementation fidelity - exploring delivery of the Empowering Coaching program through the use of an observation grid. International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity; 2013 May 22-25; Ghent.

• Taule T, Råheim M. Life changed existentially. 22nd European stroke Conference; 2013 May 28-31; London.

• Taule T, Strand LI, Skouen JS, Råheim M. Håndtering av emosjonelle endringer etter hjerneslag – en kvalitativ studie relatert til rehabilitering i eget hjem. 5. Fagkongress i ergoterapi; 2013 Sep 18-20; Oslo. 2012

• Morland AS, Nødtvedt S, Taule T. Når det blir vanskeleg å trakte kaffi – kunnskapsbasert retningslinje for kartlegging av apraksi. Nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis; 2012; Bergen.

• Taule T, Råheim M. Å tenke positivt det har jeg lært, men det er ikke alltid like lett. Helse i utvikling - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2012; Oslo.

2011

• Taule T, Bergfjord K, Holsvik E, Lunde T, Stokke B, Storlid H, Sørheim M, Rekand T. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord. 12th Nordic Spinal Cord Society congress; 2011; Gøteborg.

2010

• Revheim T. Trygg overføring og ergoterapi. Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse; 2010; Oslo.

  2009

• Ellingsen J, Reutz H. Hvordan brukes resultatene fra AMPS i kartleggingen av pasienter med hjerneslag, hvor det er mistanke om kognitiv svikt. 4. Fagkongress i Ergoterapi; 2009; Bergen.

• Jacobsen AH, Stokke B, Taraldsen L, Taule T. Har vi en kunnskapsbasert praksis for kartlegging av håndødem? 4. Fagkongress i Ergoterapi; 2009; Bergen.

• Rosendahl I, Gjerald H, Lunde T, Lotsberg G, Grønning M, Rekand T. Multidisciplinary assessment of patients with spastisity. International Spinal Cord Society; 2009 Oct 21-24; Florence.

• Søvik ML. Hvordan kan ergoterapeuter formidle leddvern til personer med Revmatoid Artritt, slik at de kan tilegne seg denne kunnskapen? 4. Fagkongress i Ergoterapi; 2009; Bergen.

• Søvik ML. Systematisert brukerkunnskap gjennom selvhjelpskurset «Å leve et friskere liv». 4. Fagkongress i Ergoterapi; 2009; Bergen.

Fann du det du leita etter?