Muskelklinikken

Muskelklinikken blei etablert i 1998 som ein del av Nevropoliklinikken, Haukeland Universitetssjuehus. Muskelklinikken tilbyr pasientar, hovudsakeleg med nevromuskulære sjukdomar, både diagnostisk utgreiing og oppfølging.

Les meir om Muskelklinikken

Muskelklinikken


Diagnostisk arbeid blir utført av to legar ved avdelinga. Utgreiinga består av klinisk vurdering og supplerande diagnostikk, ofte med muskelbiopsi. Både biopsien og vurderinga av resultatet blir gjort saman med nevropatolog ved Avdeling for Patologi.

Ved arvelege muskelsjukdomar blir prøvar sendte for genetisk testing til norske og utanlandske laboratorium. Legane vil syte for å få ein så presis diagnose som mogleg, og tilvising til andre spesialistar som f.eks. lungelege eller hjartelege. Legane hjelper også pasienten med opplysningar om sjukdom og kva som føregår på forskingsfronten. Samtidig som diagnostisk utgreiing føregår, blir pasientane som har behov for det også tekne vare på av det tverrfaglege teamet.

  

Kontaktinformasjon

Telefon Sjukepleiar
55 97 51 20

Telefontid
Måndag-fredag 
kl. 08.00-15.30

Telefaks
55 97 51 64

Tverrfagleg team

Tverrfagleg vurdering er ein vesentleg og viktig del av oppfølgingsoppgåvene. Pasientar som kjem til tverrfagleg vurdering, har vanlegvis ein fastsett diagnose. Men nokon kjem før prosessen er ferdig, anten p.g.a. behov for tverrfagleg hjelp eller fordi ein ikkje kjem nærmare endeleg diagnose med dagens kunnskap. Dei fleste pasientane som kjem til tverrfagleg vurdering, høyrer til i Vestland og på Vestlandet generelt, men fleire kjem frå andre deler av landet.

Det tverrfaglege teamet fungerer som ei bru mellom spesialist- og primærhelsetenesta. Formidling av opplysning er kanskje den viktigaste oppgåva teamet har. Dei fleste spørsmåla handlar om praktiske problem og økonomi. Teamet, som i dag består av sjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom, fungerer mest poliklinisk. Men teamet kan også sjå på pasientar som er innlagte på dagposten ved Nevrologisk avdeling. Andre faggrupper som ernæringsfysiolog, logoped o.l., blir involvert etter behov. Du kan lese meir om fagpersonane lenger nede på sida.

Det er fint om du har tenkt gjennom kva du ynskjer å ta opp på den tverrfaglege timen.


Sjukepleiar

Sjukepleiaren er ansvarleg for innkalling av pasientar til tverrfagleg vurdering og vil i informasjonsskriv som blir sendt saman med innkallingsbrevet, syte for at pasienten blir informert om kven som skal delta i den tverrfaglege klinikken. Sjukepleiar planlegg den polikliniske timen. Vedkomande kan kontaktast om du har spørsmål som vedkjem timen eller om du har andre spørsmål knytt til sjukdomen din. Tlf: 55975120.  

Fysioterapeut

Fysioterapeuten legg mest vekt på å vurdere fysisk funksjon. Det er viktig å bevare muskelkraft så lenge som mogleg. Samtidig må leddrørsle, muskellengde og god kroppsholdning bevarast. Dette vil vere ei hjelp til å bevare fysisk funksjon, det å kunne flytte på seg, motverke smerter og sikre gode pusteforhold. Lungefysioterapi vil av og til vere nyttig. Fysioterapeuten gir råd og rettleiing om hjelpemiddel og kan formidle kontakt med og gi råd til fysioterapeut på heimstaden.

Ergoterapeut

Ergoterapeuten tilbyr samtale om aktivitetar i kvardagen (heim, arbeid/skule og fritid). Ergoterapeut gir informasjon, råd og rettleiing om bustad, hjelpemiddel samt generell energiøkonomisering. Samarbeid med ergoterapeut i kommunen inngår også.

Sosionom

Sosionomen gir tilbod om samtale når det gjeld sosiale, praktiske og økonomiske spørsmål. Dette kan gjelde tilrettelegging av arbeidsforhold, hjelp og assistanse i dagleglivet og informasjon om trygderettigheiter. Mange treng hjelp til å finne fram i samfunnet sine reglar for praktisk hjelp og økonomisk støtte. Sosionomen gir konkret hjelp med søknader, tilvisingar for vidare oppfølging i det kommunale hjelpeapparatet og gir rom for spørsmål og tankar om situasjonen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Poliklinikken held til i 2. etasje i Gamle hovudbygg. Følg svart stripe i golvet til ekspedisjonen.
Telefon
Telefon Sjukepleiar: 55 97 51 20 Telefaks: 55 97 51 64
måndag - fredag 08.00-15.30
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?