ALS-klinikken

Nevropoliklinikken ved Haukeland Universitetsjukehus starta ALS-klinikken i 1990. Klinikken er eit tverrfagleg tilbod til pasientar med sjukdommen ALS og deira pårørende.

Les meir om ALS-klinikken

ALS-klinikken


Legane ved ALS-klinikken har i mange år arbeida med ALS-pasientar. Legane vil syta føre presis utgreiing og diagnostikk ved mistenkt sjukdom. Ofte vil det være behov for tilleggsundersøking, og desse vil bli rekvirert gjennom ALS-klinikken. Som klinikken sine legar vil vi kunne bidra med informasjon om forskning på sjukdommen, om der er forskjellige behandlingsalternativ og vi vil arbeide for at ALS-klinikken deltek i utprøvning av nye medikamenter. 

Vi meinar det er viktig å formidla e moglegheitene for tilrettelegging og tilbod som kan vera til nytte. Sjukdommen arter og utviklar seg ulikt. Vi ynskjer at du skal få den informasjonen som passer deg, Teamet kan her være til nytte på forskjellige område. 

Det tverrfagleige teamet tek kontakt med og samarbeider med aktuelle fagpersonar lokalt. Det tverrfaglege teamet består av lege, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og ernæringsfysiolog. Du kan lese meir om fagpersonane nedanfor. 

Ved innkalling til poliklinisk time vil du få tilsendt eit skjema der du kan kryssa av kven av oss du ynskjer å snakka med. Det er fint om du har tenkt gjennom kva du ynskjer å ta opp på den tverrfaglige timen.


Sjukepleiar

Sjukepleiaren arbeider ved poliklinikken og har spesiell kompetanse på ALS. Du vil treffe henne når du har time hos legen og få ein samtale med henne. Ho kan gi informasjon og råd. Ho formidlar også kontakt med andre fagpersoner etter ønske og behov.

Sosionom

Sosionomen gir deg tilbod om samtale og rettleiing i forhold til sosiale, praktiske og økonomiske spørsmål. Dette kan gjelde tilrettelegging av arbeidsforhold, sikring av trygderettigheiter, informasjon om økonomisk støtte, hjelp og assistanse i dagliglivet. Ho kan også gi deg konkret hjelp til søknader og gir rom for spørsmål og tankar om situasjonen.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten er oppteken av fysisk funksjon. Det er viktig å ta vare bevegeligheita i ledda, muskellengde og god kroppshalding. Dette bidreg til å halda vedlike funksjon, motverka smerte og sikre gode pusteforhold. Lungefysioterapi kan vera til god nytte ved evt slimproblemer. Ho kan gi deg råd og rettleiing i forhold til hjelpemidlar.

Ergoterapeut

Ergoterapeuten kartlegger dei problem sjukdommen kan føre til i kvardagen og i arbeidssituasjonen. Ho gir råd og rettleiing om korleis praktisk boleg- og arbeidstilpasningar med tekniske hjelpemidlar kan gjera det lettare å mestra daglegdagse gjeremål og evt. fortsette i arbeid. Hjelpemidel får ein gratis som varig lån frå Hjelpemiddelsentralen.

Logoped

Logopeden arbeider med tale og kommunikasjon. Nokon kan ha nytte av lette muskeløvingar for å halda ved like talefunksjonen best mogleg. Logopeden kan informera om kommunikasjonshjelpemidel der det er til hjelp. I samarbeid med pasienten og Hjelpemiddelsentralen finn vi fram til det som passer best til den einskilte. Dersom du har svelgvanskar, kan ho gi informasjon og gode råd.

Ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologen kan vera aktuell for einskilde som får problem med å få i seg nok mat og drikke. Ho vurderer korleis kostholdet er og kan gi praktiske råd for å sikre fullverdig ernæring.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Poliklinikken held til i 2. etasje i Gamle hovudbygg. Følg svart stripe i golvet til ekspedisjonen.
Telefon
Tlf: 55 97 50 90 / 55 97 51 66
måndag - fredag 08.00-15.30
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?