Nevrologisk akuttpost

Nevrologisk akuttpost har 28 sengeplassar inkludert nevroovervaking med 4 senger. Akuttposten er delt inn i 3: Kronikareining, Generell eining og Slageining.
ansatte akuttposten
 
Les meir om Nevrologisk akuttpost

Nevrologisk akuttpost

Nevrologisk akuttpost gir koordinert, tverrfagleg og spesialisert behandling i tråd med faglege retningslinjer og god klinisk praksis. 95 % av våre pasientar kjem til oss for øyeblikkeleg hjelp og 5 % er planlagde innleggingar.

Kronikareining

Kronikareininga tek for det meste imot pasientar med hjernesvulstar, Parkinsons sjukdom og ALS. Utgreiing, behandling og palliasjon er hovudoppgåver ved eininga.

Slageininga

Slageininga tek årleg imot om lag 1000 pasientar med mistanke om akutt hjerneslag. Systematisk overvaking og akuttbehandling i kombinasjon med tidleg rehabilitering er oppgåver som står i fokus hos Slageininga.
 

Generell eining

Generell eining greier ut og behandlar pasientar med epilepsi, Ischias/lumbago, ulike typar hovudpine, betennelsar i det perifere og sentrale nervesystemet, borrelia, myasteni og MS.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
måndag - sundag 17.00-20.00
Telefon
55 97 50 30
måndag - sundag 08.00-15.00
Sjukepleiarane er tilgjengeleg på telefon etter kl. 12.00.
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering for pårørande

​For pårørande til langtidspasientar er det tilbod om kjøp av parkeringskort til redusert pris. Kontakt personalet for meir informasjon.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Besøkstider ved Nevrologisk akuttpost

​​​Besøkstida ved avdelinga er mellom 17.00 og 20.00. Ver venleg å respektere desse tidene då våre pasientar treng mest mogleg kvile og ro. Etter avtale er det i spesielle tilfelle anledning å koma utan om besøkstida. I desse tilfella må besøket avtales med personalet på førehand.

Dagopphald ved Nevrologisk akuttpost

​Om du ikkje overnattar i sjukehuset, men er inne til utgreiing over fleire dagar, blir innlegginga di registrert som dagopphald. Reisekostnadar blir dekka etter gjeldande reglar for pasientreisar.

Kreft- og forløpskoordinator ved Nevroklinikken

På avdelinga har vi ein forløpskoordinator/kreftkoordinator som du kan ta kontakt med om du er tilvist eller er under utgreiing for hjernekreft eller har fått påvist hjernekreft.
Ved spørsmål om utgreiinga di er du velkommen til å ta kontakt.

Forløpskoordinatoren vil rettleia deg gjennom utgreiinga og vera kontaktpersonen din på Haukeland universitetssjukehus. Du kan treffe forløpskoordinatoren din på dagtid.

Din forløpskoordinator
Om du har spørsmål om hjernekreft kan du ringe Nevrosjukepleiar / koordinator Annbjørg Hausken på telefon 55 97 56 38 eller 94 83 70 94. Du kan også sende en e-post til forlopskoordinatornevro@helse-bergen.no

Pasientinformasjon

Les meir om

Kva du bør ta med deg til sjukehusopphaldet?

Det er ikkje så mykje du treng å ta med deg til sjukehuset, men enkelte ting bør du ha med.

Her er ei hugseliste som kan vere til nytte:
Du får dine medisiner av oss på avdelingen men ta med den faste medisinen du brukar da det kan ta tid å få tilsvarande medisin frå apoteket. Bruk ikke egne medisiner uten å avtale dette med din ansvarlige sykepleier.

Ta også med ei liste over all medisinen du bruker, ikkje berre den faste. Sovetablettar, smertestillande, avføringsmiddel og P-piller er òg viktig å informere om, det same gjeld alle former for alternativ behandling og kosttilskot.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske årsaker er det ikkje lov å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.

Hjelpemiddel som du er avhengig av, for eksempel stokk, krykker, rullator eller rullestol.

Litt pengar til kiosken, for eksempel aviser og vekeblad. Vi rår deg elles til å late pengar og verdisaker bli igjen heime.

På sjukehus er strenge krav til hygiene ein viktig faktor for å kunne gi god behandling til pasientane våre. Det er derfor eit generelt forbod mot å ta med dyr inn i bygningar på sjukehusområdet.

Legevisitt

​Legen går visitt mellom kl. 09.00-11.30. Fredagar frå ca. kl. 10.00. Vi ynskjer då at du som pasient er tilgjengeleg på rommet.

Sjukepleiarane er tilgjengeleg på telefon etter kl. 12 for pårørande.
Alle tilsette har teieplikt. Dersom pårørande ringjer, vil vi berre gi opplysningar til den personen som pasienten sjølv har oppgitt som kontaktperson. Vi ynskjer at denne kontaktpersonen informerer eventuelle andre pårørande.

Logopedtenesta

​​Vi tek i mot tilvisingar frå alle avdelingar på sjukehusa som har vaksne pasientar med språk- og kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.
 
Logopedtenesta skal sjå til at pasientar skal får ei optimal oppfølging for vanskane sine, og logopedane tek del i det tverrfaglege teamarbeidet rundt aktuelle pasientar.
 
Vi skal også bidra til at pasientane får eit godt rehabiliteringstilbod etter utskriving ved å formidla behov og rettar til ansvarlege instansar i kommunane.

Mattilbod ved Nevrologisk akuttpost

​På avdeling blir det servert fire måltid kvar dag:
Frukost, kl. 08.30-09.30
Lunsj, kl. 12.00-13.00
Middag, kl. 16.00-17.00
Kveldsmat, kl. 19.30-20.30

Menyen varierer frå veke til veke. Du vil få meir informasjon om meny på dei einskilde vekedagane på avdelinga. Denne matserveringa gjeld pasientar som er innlagde. Pårørande og besøkande kan nytta kantine, kiosk eller kafeen i Sentralblokka. Er du foreldre til barn under 16 år, som er innlagt ved avdelinga, har ein av foreldra rett på mat frå avdelinga.

Spesielle matbehov
Om du som pasient treng allergitilpassa mat, vegetar eller annen spesialkost. Gi beskjed om dette til personalet ved avdelinga.

Mattilbod på pasienthotellet
Pasienthotellet vårt, Haukeland hotell, har eige kjøken og matsal, kafé og døgnopen kiosk for pasientar og besøkande.

Telefon

​Avdelinga har ein trådlaus telefon for utlån til pasientar. Vi har ikkje eigne pasienttelefonar på romma.
Eigen mobiltelefon er lov å bruka inne på avdelinga med unnatak av einskilte rom, kor medisinteknisk utstyr kan påverkast. Telefonen skal vere avslått i tidsrommet 22.00-07.00.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Utskriving ved Nevrologisk akuttpost

​Pasienten får oftast vite om utskriving på formiddagen same dagen som utreise skal skje. Denne dagen inneber som regel ein del venting for deg som skal reise. Du kan forvente utreise mellom kl. 15-17 same dag, dersom ikkje anna er avtalt på førehand. Dette på grunn av arbeid med rapportskriving, epikriser, eventuell sjukemelding og reseptar som må være ferdig før pasienten reiser frå sjukehuset.

Ofte er det fleire pasientar som reiser same dag, og alle fagpersonar som har behandla pasienten under innlegginga skal skrive sluttrapport.


Sjukemelding, utskrivingsskjema og ev. reseptar får du utreisedagen. Vennligst oppgi namn på primærlegen din, og han/ho vil då få sluttrapport for opphaldet.

Verdisaker ved Nevrologisk akuttpost

Verdisaker
Sjukehuset har ikkje forsikringsordningar som dekkjer tap av pasientane sine eigendelar. Vi rår deg difor til å la verdisakene ligge att heime.

Personalet på Nevrologisk avdeling har ikkje høve til å oppbevare verdisakene dine.

Trygg oppbevaring ved akutt innlegging
Verdisaker på meir enn kr. 10 000 blir levert til Hospitaldrift sikkerheit for oppbevaring i safe der. Verdisaker med innhald verdt kr. 10 000 eller lågare fylgjer deg til den avdelinga/posten som du skal vere på og du må sjølv passe på verdisakene dine.

Arrangement

Fann du det du leita etter?