Interiør sykehusmiljø.Foto

SATS Norge

 

SATS Norge er eit standardisert verktøy for helsepersonell for å vurdere hastegrad ved øyeblikkelig hjelp.

Alle akuttmottak, ambulansar og fleire legevakter i Helse Vest brukar SATS Norge for å vurdere hastegrad for akutt sjuke pasientar.


Vurderinga med SATS Norge gir ein hastegrad i form av ein fargekode (raud, oransje, gul, grøn eller blå). Fargekoden angir kor alvorleg tilstanden til pasienten er, og kor raskt pasienten skal ha tilsyn av lege.

SATS Norge hjelper helsepersonell i ambulanse, legevakt og akuttmottak til ei felles forståing om kva som er viktig å observere og prioritere i møte med pasienten. Helsepersonellet får eit felles språk for å vidareformidle viktig informasjon, noko som bidrar til å betre pasientsikkerheten.

Program for pasientsikkerhet i Helse Vest har valt å innføre SATS Norge i alle akuttmottak og ambulansar i regionen for å sikre betre kvalitet på tenestane og redusere talet på pasientskadar. 

Innføringa vart gjennomført i perioden 2013 - 2016.

SATS Norge er også innført ved fleire legevakter i Helse Vest. 

Kva er SATS Norge?

SATS Norge er ei norsk versjon av South African Triage Scale (SATS), utarbeidd med tillating frå  Emergency Medicine Society of South Africa (EMSSA).

Alle pasientar som blir vurderte og prioriterte etter SATS Norge får ein hastegrad.

Hastegraden blir oppgitt i fargekode: Raud, oransje, gul, grøn og blå. Fargekoden indikerer kor lenge pasienten kan vente før tilsyn av lege på legevakt eller i akuttmottak.

For å bestemme hastegraden blir det gjort ei vurdering i tre trinn:

1.      Velje symptom frå klinisk prioritetsliste

Dette er ei liste over ulike symptom og tilstandar som kan gi hastegrad raud, oransje eller gul. Ein vel alvorsgrad ut frå symptoma til pasienten. Fotnoter til prioritetslista gir nærare forklaring på korleis ein skal klassifisere den enkelte pasienten sin tilstand, og gjer det lettare å velje rett hastegrad. 

Det finnast to ulike prioritetslistar:

  • ein for barn 0-14 år
  • ein for vaksne, barn fylt 15 år og gravide uansett alder. 

2.      Måle vitale parametre og bestemme TEWS (Triage Early Warning Score)

Tabell for skåring av vitale parameterar: respirasjon, puls, blodtrykk, bevissheitsgrad, mobilitet og skade. Kvart parameter kan gi opp til 2 poeng. Samla poengsum angir hastegrad for pasienten.

For barn er det utarbeidd 6 TEWS-tabellar for ulike alderstrinn. 

3.      Klinisk skjønn

Hastegraden kan bli oppgradert ved at helsepersonell ut frå klinisk kunnskap og skjønn vurderer pasienten annleis enn det prioritetslista og TEWS indikerer.

Den høgaste hastegraden av prioritetsliste, TEWS eller klinisk skjønn blir pasienten sin endelege hastegrad. 

Brukarrettleiing

SATS Norge 4. 0 - praktisk guide for legevakt, ambulanse og akuttmottak (A5) (pdf)SATS Norge 4.0 Voksne - klinisk prioritetsliste med fotnoter (pdf)SATS Norge 4. 0 Barn - klinisk prioritetsliste (pdf)SATS Norge 4. 0 - Brukermanual (pdf)

Opplæring og undervisning

Det er utarbeidd ein power point-presentasjon og eit oppgåvehefte for bruk i undervisning:

E-læringskurs for helsepersonell er også tilgjengeleg i Læringsportalen (Helse Bergen). 

English

Kontakt

Du kan kontakte SATS Norge på denne e-postadressa:

satsnorge@helse-bergen.no


Regional kontaktperson

Heidi S. Brevik


Lokale kontaktpersonar:

Kvalitetsindikatorer

Det er utarbeidd regionale kvalitetsindikatorar for SATS Norge. Desse blei vedtekne på det regionale fagdirektørmøtet i oktober 2016:

  • Kvalitetsindikator 1: Sepsis – tid frå ankomst til oppstart av antibiotika (nasjonal kvalitetsindikator)

  • Kvalitetsindikator 2: Pasientar med sepsis med hastegrad 1 (raud) og 2 (oransje) i akuttmottak

  • Kvalitetsindikator 3: Samanfall i hastegrad i ambulanse og akuttmottak

  • Kvalitetsindikator 4: Mortalitet; hastegrad ved ankomst akuttmottak på pasientar som døyr innan 24 timar.

  • Kvalitetsindikator 5: Tid frå pasienten kjem til akuttmottak til legetilsyn i henhold til hastegrad i SATS Norge.

  • Kvalitetsindikator 6: Talet på pasientar med vurdering (hastegrad) etter SATS Norge i ambulansetenesta.

Lenker

SATS Sør-Afrika (Emergency Medicine Society of South Africa)Triage och flödesprocesser på akutmottagningen, rapport SBU 2010Definisjon av sepsis og septisk sjokk

Arkiv

Her finn du utgåtte versjonar av dokument frå nettsida.

SATS Norge brukarrettleeiing 3.02

SATS Norge oppgavehefte 3.02

PP - presentasjon av SATS Norge voksne og barn (pdf)

Fann du det du leita etter?