Interiør sykehusmiljø.Foto

SATS Norge

 

SATS Norge er eit felles standardisert verktøy for å sikre lik vurdering og prioritering av pasientar med behov for øyeblikkelig hjelp.

SATS Norge er i bruk i alle akuttmottak og ambulansar i Helse Vest, samt ved nokre legevaktar.


Etter ei vurdering med SATS Norge får pasienten ein hastegrad, oppgitt i fargekode. Hastegraden angir kor alvorleg tilstanden til pasienten er, og kor raskt pasienten skal vurderast av lege. Hastegraden kan endrast om tilstanden til pasienten endrar seg. 

Ei slik standardisert vurdering av pasienten bidrar til å auke pasienttryggleiken. SATS Norge hjelper helsepersonell i ambulanse, legevakt og akuttmottak til å få betre oversikt over pasienten sin tilstand og korleis den utviklar seg, og til å «snakke same språk» om det dei observerer og vurderer.  

Kva er SATS Norge?

SATS Norge er ei norsk versjon av South African Triage Scale (SATS), utarbeidd med tillating frå  Emergency Medicine Society of South Africa (EMSSA).

For å sikre betre kvalitet på tenestane og redusere talet på pasientskadar har Program for pasienttryggleik i Helse Vest valt å innføre SATS Norge i alle akuttmottak og ambulansar i helseregionen.

Den første versjonen av SATS Norge vart innført i 2013 i akuttmottaka ved Haukeland universitetssjukehus, Voss sjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus. To år seinare vart SATS Norge innført i alle akuttmottak og ambulansar i Helse Vest, samt ved nokre legevakter.

Hastegrad

Alle pasientar som blir vurderte og prioriterte etter SATS Norge får ein hastegrad.

Hastegraden blir oppgitt i fargekode: Raud, oransje, gul, grøn og blå. Fargekoden indikerer kor lenge pasienten kan vente før tilsyn av lege på legevakt eller i akuttmottak.

Ein hastegrad i SATS Norge blir bestemt etter ei tre-trinns vurdering av pasienten ved hjelp av tre verktøy:

1.      Klinisk prioritetsliste

Liste over ulike symptom og tilstandar som kan gi hastegrad raud, oransje eller gul. Fotnotar til nokre av symptoma gir nærare informasjon om korleis dei skal vurderast.

Det finnast to ulike prioritetslistar:

  • ein for barn 0-14 år
  • ein for vaksne, barn fylt 15 år og gravide uansett alder. 

2.      TEWS (Triage Early Warning Score)

Tabell for skåring av vitale parameterar. For barn er det utarbeidd 6 TEWS-tabellar for ulike alderstrinn. 

3.      Klinisk skjønn

Situasjonar der helsepersonell ut frå vurdering av heile situasjonen bruker klinisk kunnskap og skjønn for å oppgradere pasienten sin hastegrad.

Den høgaste hastegraden av prioritetsliste, TEWS eller klinisk skjønn blir pasientens endelege hastegrad. 

Måling av resultat 

Regionale kvalitetsindikatorar

Det er utarbeidd regionale kvalitetsindikatorar som blei vedtekne på det regionale fagdirektørmøtet i oktober 2016.

  • Kvalitetsindikator 1: Sepsis – tid frå ankomst til oppstart av antibiotika (nasjonal kvalitetsindikator)

  • Kvalitetsindikator 2: Pasientar med sepsis med hastegrad 1 (raud) og 2 (oransje) i akuttmottak

  • Kvalitetsindikator 3: Samanfall i hastegrad i ambulanse og akuttmottak

  • Kvalitetsindikator 4: Mortalitet; hastegrad ved ankomst akuttmottak på pasientar som døyr innan 24 timar.

  • Kvalitetsindikator 5: Tid frå pasienten kjem til akuttmottak til legetilsyn i henhold til hastegrad i SATS Norge.

  • Kvalitetsindikator 6: Talet på pasientar med vurdering (hastegrad) etter SATS Norge i ambulansetenesta.

Brukarrettleiing

Opplæring

Det er utarbeidd informasjonsmateriell til bruk i undervising (PPT-mal) og  e-læringskurs for ambulansearbeidarar og for alle sjukepleiarar i akuttmottak.    Kurset er  tilgjengeleg via Læringsportalen.

Kunnskapsgrunnlag

English

Tidligere versjoner

Kontakte SATS Norge

Du kan kontakte SATS Norge på denne e-postadressa:

satsnorge@helse-bergen.no

Kontaktpersonar

Regional kontaktperson

Heidi S. Brevik

Telefon: +47 55 97 25 28/ + 47 911 43 819


Lokale kontaktpersoner
Helse Bergen:

Elisabeth Heggernes

Telefon: +47 90736556


Helse Førde:

Tom Ole Dyrstad

Telefon: +47 57839008/ +47 41530514

Helse Fonna:

Britt Johanne Rikstad Myklevoll

Telefon: +47 53491029/ +47 48104894

Helse Stavanger

Aslaug Skauen

Telefon: +47  95241899

Haraldsplass Diakonale sykehus

Kari Estensen

Telefon: +47 55979040/ +47 98453712


Fann du det du leita etter?