Diagnostisk senter

Diagnostisk senter skal gi rask utgreiing ved symptom eller funn som gir mistanke om alvorleg sjukdom som kan vere kreft og som det hastar å avklara. Pasientane som blir utgreia ved Diagnostisk senter inngår i Diagnostisk pakkeforløp som er et av pakkeforløpa for kreft. Utgreiinga skal i hovudsak skje poliklinisk, det vil seie utan innlegging i sjukehus.

Diagnostisk senter har som mål å kalle inn pasienten innan sju kalenderdagar etter tilvising er mottatt. Vi tar sikte på at utgreiinga skal ta maksimalt 15 dagar frå tilvising er mottatt til avklaring. Avklaring kan vere ein eksakt diagnose, vidare utgreiing i ei bestemt avdeling eller å utelukke alvorleg sjukdom.

Diagnostisk senter er ein del av Mottaksklinikken ved sjukehuset.

Les meir om Diagnostisk senter

Diagnostisk senter

Om Diagnostisk senter

Diagnostisk senter skal gi rask utgreiing der fastlegen mistenkjer alvorleg sjukdom, til dømes kreft. Utgreiinga skal i hovudsak skje poliklinisk, det vil seie utan innlegging i sjukehus.

Målet med Diagnostisk senter er:

  • Raskare utgreiing
  • Redusere talet på akutte innleggingar
  • Samle utgreiinga til ei eining for å hindre at pasienten blir sendt rundt mellom avdelingar
  • Å ha ein pasientkoordinator som følgjer pasienten gjennom hele utgreiinga

Diagnostisk senter har som mål å kalle inn pasienten innan 48 timer etter tilvising er mottatt. Vi tar sikte på at utgreiinga skal ta maksimalt 20 dagar frå tilvising er mottatt til avklaring. Avklaring kan vere ein eksakt diagnose, vidare utgreiing i ei bestemt avdeling eller å utelukke alvorleg sjukdom.

For å unngå mange turar til sjukehuset, vil ein ansvarlig lege og sjukepleiar nøye planlegge utgreiinga, og pasienten må vere budd på å legge andre planar til sides i denne perioden. Tilbodet er poliklinisk, men ved behov kan ein overnatte på pasienthotell/sengepost. Om legen etter ulike undersøkingar og laboratorietestar får mistanke om ein konkret alvorleg sjukdom, vil pasienten bli tilvist direkte til aktuell avdeling for behandling. Legen vil diskutere med andre spesialistar undervegs.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
1. etasje i Sentralblokka på Haukeland. Følg skilt til Korttidsposten.
Besøkstider
måndag - fredag 08.00-16.00
Telefon
Pasientkoordinator: 55 97 03 06 , Leger: 05300
Postadresse
Diagnostisk senter,
Mottaksklinikken,
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Reiserefusjon

Då det er avgrensa moglegheiter for parkering på Haukelandsområdet, ber vi deg om å nytte offentleg transport for å komme deg til sjukehuset. Om du treng anna transport til første undersøking ber vi deg om å kontakte fastlegen din før første besøk, slik at han kan ordne med dette.

Om du har lang eller kostbar reiseveg kan du ha krav på refusjon av utgifter til reisa. Ta vare på kvitteringar og billettar for ein eventuell seinare refusjon. Sjå elles www.pasientreiser.no for meir utfyllande informasjon omkring reiserefusjon.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Allergiar/diettar

​Ver vennleg å gi beskjed til koordinator ved første samtale om du har allergiar, matallergi eller spesielle diettar som vi må ta omsyn til, slik at vi kan legge til rette for deg.

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Eigendel

Utgreiinga du vil gå gjennom er basert på polikliniske undersøkingar som gjer at du må betale eigendel. Du kan sjølv velje om du vil betale eigendelen i ekspedisjonen, eller få med deg rekning heim. Dersom du har frikort ber vi deg om å ta dette med og vise det til pasientkoordinator når du kjem til timen.

For meir info om frikort sjå HELFO sine sider www.helfo.no

Medisinbruk og anna

​Om du står på medisinar som du treng under opphaldet, ber vi om at du tek med desse. Vi ber deg også om å ta med ei oppdatert liste over faste medisinar. Om det skulle vere aktuelt med ei overnatting, bør du ta med klede og toalettsaker.

Overnatting

​Om du har lang reiseveg, eller at det på grunn av utgreiinga er naudsynt at du er tilgjengeleg for undersøkning, er det mogleg å overnatte på pasienthotellet til Haukeland. Gi beskjed til koordinator ved første høve om du treng overnatting, så bestiller vi det.​

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Spesielle behov

​Bruker du hjelpemiddel, til dømes rullator, rullestol eller liknande,  eller har andre spesielle behov, ber vi deg om å gi beskjed om dette så snart som mogleg til koordinator.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?